Čtvrtek 8. června 2023
Svátek slaví Medard, zítra Stanislava
Oblačno, déšť 22°C

Vláda České republiky: Co všechno může a co dělají jednotlivá ministerstva?

Autor: mah - 
30. dubna 2021
10:23

Už na podzim určí Češi ve volbách nové složení Poslanecké sněmovny. To, jak si jednotlivé strany a koalice rozdělí 200 křesel v dolní komoře parlamentu, zároveň rozhodne o podobě příští vlády. Jaké má ovšem vláda pravomoci a jak je dělí mezi jednotlivá ministerstva?

Vláda je definována Ústavou České republiky jako vrcholný orgán výkonné moci. Skládá se z předsedy, který je jmenován prezidentem a ministrů, které prezident jmenuje na návrh předsedy vlády. Zodpovídá se ovšem Poslanecké sněmovně, kterou musí po svém jmenováním požádat o důvěru.

Kompetence vlády

Hlavní náplní vlády je řízení státní správy. Především tak kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. Zároveň rozhoduje a vydává nařízení k provádění zákonů.

Významně vstupuje i do zákonodárného procesu v Česku. Vláda totiž na základě Ústavy drží zákonodárnou iniciativu. Stejně jako poslanec, skupina poslanců, Senát nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku může předkládat zákony. Kromě toho se vláda ke všem ostatním návrhům může vyjádřit.

Specifickým zákonem, za který je vláda zodpovědná, je pak každoroční Zákon o rozpočtových pravidlech. Ten určuje, jak bude stát financovat své funkce. Vláda jej musí každoročně předložit Poslanecké sněmovně ke schválení nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku. Vláda následně vláda dohlíží na plnění rozpočtu.

Premiér, ministři a jejich ministerstva

Vláda je složená z premiéra a ministrů, kteří řídí jednotlivá ministerstva. Počet ministerstev určuje Kompetenční zákon. V současnosti má Česká republika čtrnáct ministerstev. Podívejte se, která to jsou, kdo aktuálně stojí v jejich čele a jaké jsou jejich pravomoci:

Předseda vlády

Předseda vlády má na starosti organizaci činnosti vlády, řízení jejích schůzí a zároveň vystupování jejím jménem. Zároveň svolává schůzi vlády tím, že jejím členům rozešle program schůze.

Kromě toho spolupodepisuje zákony, zákonná opatření a nařízení vlády. Zároveň dává prezidentovi návrh na jmenování jednotlivých ministrů.

Úřad vlády sídlí ve Strakově akademii na nábřeží Edvarda Beneše v Praze na Malé Straně. Budova původně vznikla jako kolej pro chudé šlechtické studenty. Za první světové války pak sloužila jako nemocnice. Česká vláda se do budovy natrvalo přestěhovala v květnu 1945.

Předseda vlády má ovšem pracovnu v Hrzánském paláci na Hradčanech.

Video  Tajemství úřadu vlády: Ve Strakově akademii věznili neposlušné šlechtice.  - Zuzana Štíchová, Lukáš Červený
Video se připravuje ...

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zodpovídá za státní finance. Dohlíží tak na státní rozpočet, státní pokladnu nebo fiskální politiku. Zabývá se tak například fiskálními a makroekonomickými prognózami pro přípravu rozpočtů.

Zároveň reguluje vydávání peněz a chrání zájmy spotřebitelů na finančním trhu. Stará se i o výběr daní nebo cla.

V neposlední řadě pak ministerstvo zajišťuje i české členství v mezinárodních finančních institucích nebo finančních orgánech.

Ministerstvo financí sídlí v budově bývalého klášterního komplexu Ústavu anglických panen v Letenské ulici. Ten byl rozšířen přístavbou dvou křídel, z nichž to, které vedlo do Letenské ulice, dnes slouží jako hlavní vchod.

Ministerstvo zahraničních věcí

Prací ministerstva zahraničí je správa vztahů České republiky a ostatních států nebo mezinárodních organizací. To znamená především koordinaci ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů. Dohlíží tedy na to, aby v jednotlivých úsecích státní správy byly dodržovány závazky vyplývající z mezinárodních smluv nebo členství v mezinárodních organizací.

Zároveň ministerstvo řídí zastupitelské úřady v zahraničí, zabezpečuje styk s orgány cizích států v Česku i v zahraničí a chrání práva a zájmy Česka a jeho občanů v zahraničí.

Ministerstvo zahraničí sídlí v Černíneském paláci na dohled od Pražského hradu. Ten za sebou má strastiplnou a místy až černou historii. V 18. století totiž začal chátrat, o století později byl přestavěn na kasárna. Asi nejtemnější část historie honosné budovy přišla až s okupací během druhé světové války, kdy byl palác vybrán jako sídlo říšského protektora.

Video  Když promluví zdi - Černínský palác  - Zuzana Štíchová, Jan Jedlička
Video se připravuje ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se v první řadě stará o školská zařízení. V jeho gesci je ovšem i vědní politika a výzkum a vývoj. Kromě školství ovšem ministerstvo zodpovídá i za otázky sportu.

Ministerstvo sídlí v Rohanském paláci na Malé straně v Praze. Ministerstvo se do části paláce nastěhovalo již v roce 1919, celý palác se dostal do majetku vlády v roce 1945, kdy byl Rohanům zkonfiskován.

Ministerstvo kultury

Úkolem ministerstva kultury je především výkon státní správy v oblasti knihovnictví a muzejnictví. Zároveň prostřednictvím Památkové inspekce řídí státní památkovou péči.

Náleží mu ovšem i starosti o kulturně výchovné činnosti nebo správa kulturních památek. Je ovšem ústředním orgánem i pro věci církví a náboženských společností, periodického i neperiodického tisku, rozhlasové a televizní vysílání nebo provádění autorského práva.

Ministerstvo kultury sídlí v Nostickém paláci v Praze na Malé Straně nedaleko Kampy. Do paláce se ministerstvo přesunulo z míst, kde dnes zasedá Senát, roku 1998. Před ministrem kultury palác několik desetiletí obývali nizozemští velvyslanci. Zajímavostí pak může být, že ministerská pracovna je v místech původní ložnice.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy zodpovídajícím za pracovněprávní věci a sociální zabezpečení a péči. Dohlíží tak na pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce nebo politiku zaměstnanosti.

Důležitá je politika ministerstva i pro lidi mimo produktivní věk. Dohlíží totiž rovněž na důchodové a sociální zabezpečení či nemocenské pojištění. Zároveň jde o ústřední orgán pro právní ochranu matek, sociálně-právní ochranu dětí či péči o občany vyžadující zvláštní pomoc. Podílí se i na integraci cizinců či zajištění rovnosti pohlaví.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sídlí na Praze 2 nedaleko Vltavy a Emauzského kláštera. Jeho budova vznikla mezi lety 1924–1929.

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem pro péči o veřejné zdraví a zdravotnický výzkum. Dohlíží i na zdravotní pojištění. Kromě toho ministerstvo přímo řídí řadu českých zdravotnických zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví sídlí na Palackého náměstí na Praze 2. Jeho budova vznikala ve stejné době jako budova nedalekého Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti zodpovídá za justiční oblasti. Do jeho kompetencí tak spadají soudy, státní zastupitelství nebo vzeňství. Zároveň zastupuje Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva.

Ministerstvo spravedlnosti sídlí v pražské Vyšehradské ulici. Ministerstvo stojí na místě někdejšího kláštera svatého Bartoloměje, který byl ovšem za josefínských reforem zrušen a přestavěn na útulek pro choromyslné a nemocné.

Video  Když promluví zdi - ministerstvo spravedlnosti  - Zuzana Štíchová, Lukáš Červený
Video se připravuje ...

Ministerstvo vnitra

Ministrstvo vnitra zodpovídá za veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. Kromě toho zároveň zastává koordinační úlohu výkonu veřejné správy. Ministerstvu je podřízena Policie České republiky a řídí i Hasičský záchranný sbor České republiky. Pro policii a složky integrovaného záchranného systému zajišťuje komunikační sítě.

Mimo bezpečnostních sborů ovšem vykonává i řadu dalších činností od dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, přes dohled nad politickými stranami, vydávání průkazů totožnosti a zajišťování voleb, až po kontrolu státních hranic nebo zbraní a střeliva.

Ministerstvo vnitra sídlí v budovách na pražské Letné. Původní vznikla na objednávku ministerstva v letech 1935–1939, za socialismu pak byla budova doplněna druhou, jelikož původní přestávala prostorově vyhovovat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zodpovídá za státní obchodní, zahraničně ekonomickou a průmyslovou politiku. Dohlíží rovněž nad využíváním nerostného bohatství, energetikou a teplárenstvím, hutnictvím a strojírenstvím. Zároveň dohlíží na zahraniční obchod a zabývá se podporou exportu.

Jeho úkolem je i ochrana zájmu spotřebitelů, průmyslový výzkum a rozvoj technologií. Řídí ovšem i Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český metrologický institut a je tak zodpovědné za politiku metrologie (definování a standardizace měrných jednotek).

Ministerstvo průmyslu a obchodu sídlí v budově, která dominuje nábřeží Vltavy především svou prosklenou kupolí. Budovu přitom nechala vystavět československá vláda ve třicátých letech.

Video  Když promluví zdi: Jaký výhled skrývá kopule ministerstva průmyslu a obchodu?  - Zuzana Štíchová, Jan Jedlička
Video se připravuje ...

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj působí především ve věcech regionální politiky a politiky bydlení.

Stará se tak například o rozvoj domovního a bytového fondu, zabývá se otázkami nájmu bytů a nebytových prostor, územním plánováním nebo investiční politikou. Zároveň ovšem dohlíží nad cestovním ruchem či pohřebnictvím.

Ministerstvo pro místní rozvoj sídlí v srdci Prahy v budově bývalé městské pojišťovny na Staroměstském náměstí. V té původně sídlilo zaniklé ministerstvo hospodářství.

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je orgánem státní správy pro dohled nad zemědělstvím a vodním hospodářstvím nebo potravinářským průmyslem. Do jeho gesce spadá i správa lesů, myslivosti a rybářství.

Zároveň se ministerstvo stará i o veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání. Chrání zároveň práva k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

MInisterstvo zemědělství sídlí v honosné budově na pražském Těšnově. Ta začala vznikat v roce 1928, poté, co její základní kámen položil tehdejší prvorepublikový ministr zemědělství Otakar Srdínko.

Ministerstvo obrany

Ministerstvo armády zabezpečuje obranu České republiky. Zároveň tak řídí Armádu České republiky a spravuje vojenské újezdy.

Podílí se ovšem na návrzích vojenské obranné politiky České republiky a navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu. Na mezinárodní scéně pak organizuje součinnost s armádami jiných států v rámci evropských bezpečnostních struktur.

Budova ministerstva obrany se nachází v místech bývalé fortifikace v ulici Na Valech v Pražských Dejvicích. V místě bývalého bastionu Všech svatých byla v 19. století postavena kadetní škola. Ta byla zrušena za první republiky. Od dvacátých let zde sídlila Vysoká škola válečná. Po okupaci v roce 1968 budovu obsadila Sovětská armáda, ministerstvo se zde usídlilo až po roce 1989.

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy spravuje především infrastrukturní investorské organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství vodních cest České republiky a Správu železnic. Kromě toho do jeho gesce ovšem spadají i správní úřady pro jednotlivé druhy dopravy.

Do roku 2002 šlo o Ministerstvo dopravy a spojů a mělo na starost i telekomunikace. Ty ovšem od roku 2003 spravovalo nové Ministerstvo informatiky.

Ministerstvo dopravy sídlí v budově, která je nechvalně známá především pamětníkům komunistického režimu. Stavba na nábřeží Ludvíka Svobody totiž sloužila jako sídlo ÚV KSČ. Po převratu se ovšem vrátila ke svému původnímu účelu. Vznikla za první republiky jako sídlo tehdejšího ministerstva železnic. Dlouho šlo o největší vládní budovu v Česku.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostřední je hlavním orgánem ochrany přírody v Česku. V jeho gesci je ochrana ovzduší, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu nebo odpadové hospodářství.

Dohlíží zároveň na provoz zoologických zahrad. Vykonává zároveň ekologický dohled nad těžbou a výkon státní geologické služby.

Ministerstvo životního prostředí sídlí v budově bývalého Federálního ministerstva lesního a vodního hospodářství.

Zaniklá místa ministrů

Vyjmenovaná ministerstva ovšem nejsou jediná, která Česká republika měla. Kromě toho existovalo i několik oblastí, na které dohlíželi ministři bez portfeje. Takovými ministry byli například ministři pro lidská práva nebo ministři pro Evropské záležitosti.

Ministr pro lidská práva | Ministr pro evropské záležitosti | Ministerstvo informatiky | Ministerstvo hospodářství | Ministerstvo státní kontroly | Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci | Ministerstvo pro hospodářskou soutěž

  • Ministr pro lidská práva – Pozice ministra pro lidská práva se v českých vládách opakovaně objevuje a zaniká od vlády Vladimíra Špidly. Posledním ministrem pro lidská práva byl Jan Chvojka ve vládě Bohuslava Sobotky (oba ČSSD).
  • Ministr pro evropské záležitosti – Ministr pro Evropské záležitosti byl rovněž ministrem bez portfeje. Poprvé funkci zastával Alexandr Vondra v druhé vládě Mirka Topolánka (oba ODS). Poslední byl Juraj Chmiel v úřednické vládě Jana Fischera.
  • Ministerstvo informatiky – Ministerstvo informatiky fungovalo v České republice mezi lety 2003 a 2007, následně se jeho pravomoci rozdělily mezi ministerstva vnitra, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. V jeho čele se vystřídali tři ministři, posledním byl Ivan Langer ve vládách Mirka Topolánka (oba ODS). Na starosti mělo informační a komunikační technologie nebo poštovní služby.
  • Ministerstvo hospodářství – Ministerstvo vzniklo v roce 1992 a bylo zrušeno na podzim 1996. Jeho agendu převzalo nové ministerstvo pro místní rozvoj, další ministerstva nebo Správu státních hmotných rezerv. Posledním ministrem hospodářství byl Jaromír Schneider (KDU-ČSL) ve druhé vládě Václava Klause.
  • Ministerstvo státní kontroly – Ministerstvo státní kontroly ve roku 1993 transformovalo do Nejvyššího kontrolního úřadu. Posledním ministrem státní kontroly byl Igor Němec (ODS) z první vlády Václava Klause.
  • Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci – Ministerstvo vzniklo pro správu převodu státních firem k soukromníkům. S koncem privatizace zaniklo i ministerstvo a další věci z jeho gesce přešly pod ministerstvo financí. Posledním ministrem byl Jiří Skalický (ODA) z první vlády Václava Klause.
  • Ministerstvo pro hospodářskou soutěž – Ministerstvo pro hospodářskou soutěž zastávalo mezi lety 1992 a 1996 úlohu dnešního Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jako ministr stál v jeho čele Stanislav Bělehrádek (KDU-ČSL)

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa