„Přišli s nabídkou a já jsem to podepsala. Tvrdili, že jsou nejvýhodnější a vyhráli aukci (Františkovy energie – pozn. red.),“ prozradila Libuše Lindnerová (79) s tím, že u předchozího dodavatele energií byli celkem spokojeni a vždy bylo vše v pořádku. Za plyn platili zálohy kolem 2500 korun a vyúčtování vždy končilo přeplatkem. „A když jsme u nich skončili, ještě nám vraceli 5372 korun,“ konstatovala seniorka.

Nový, »dražší« dodavatel

Od září loňského roku ale začali odebírat plyn od nového dodavatele. Měl být levnější… A i proto si zálohy nastavili Lindnerovi stejné. Při vyúčtování po konci roku však přišel velký šok! Nová společnost po nich chtěla nedoplatek 9802 korun. „Ale zaplatili jsme, protože nechceme mít žádné dluhy. A hned jsme začali hledat někoho lacinějšího,“ popisuje paní Libuše. V únoru proto uzavřeli smlouvu s novou dodavatelskou společností a stále se stejnými zálohami začali brát plyn od března od ní.

Pak přišla další rána! „Když dorazilo doúčtování od Františků (Františkovy energie – pozn. red.), málem jsem omdlela. Za tři měsíce odběru nám přišla faktura na 41 448 korun,“ byla šokovaná paní Lindnerová.

Poslední vyúčtování plynu, které od Františkových energií manželům dorazilo.

Manželé důkladně prostudovali fakturu a rozhodli se zaplatit pouze částku, která se týkala samotné spotřeby. Naopak položku 31 266 korun, která je označená jako poplatky (zřejmě za předčasné ukončení smlouvy), však platit nechtějí. „My jsme už před tím zaplatili deaktivační poplatek osm tisíc,“ tvrdí Lindnerovi a dodávají:

„Celé to považujeme za nefér jednání. Počítáme se soudem a hledáme, kdo by nám pomohl. Protože každý den si kupujeme Blesk naproti v obchodě, rozhodli jsme se obrátit se na Ombudsmana Blesku. Pomůže nám?“

Františkovy energie: Už nechtějí po seniorce ušlý zisk, deaktivační poplatek ano!

Jakmile Blesk oslovil společnost Františkovy energie, přišlo vyjádření přímo od jednatele společnosti Františka Hlásného. „Paní Libuše Lindnerová měla s naší společností řádně sjednanou Smlouvu na dodávky zemního plynu. Jakkoliv byla smlouva sjednána na dobu určitou a byla řádně plněna z obou stran, odběrné místo se následně od naší společnosti odpojilo bez řádně podané výpovědi (nebo odstoupení, jak uvádíte ve svém e-mailu).

Uvedené jednání považujeme za porušení smlouvy, proto si naše společnost vedle úhrady za dodávky služeb nárokuje deaktivační poplatek a náhradu ušlého zisku,“ napsal František Hlásný.

Podle něj paní Lindnerová udělala chybu, že nekontaktovala společnost s tím, že má vysoký nedoplatek a že to chce řešit. „Společně bychom prostudovali veškeré podklady, v okamžiku, kdy by dodávky od naší společnosti nebyly pro zákazníka výhodnější, přistoupili bychom ke snížení ceny,“ tvrdí Hlásný.

„Samozřejmě i my tuto situaci považujeme za velice nešťastnou, z naší strany jsme proto přistoupili k prozákaznickému kroku a stornovali jsme přinejmenším požadavek na uhrazení ušlého zisku, přičemž opravné vyúčtování jsme odeslali rovněž Lindnerovým na jejich adresu,“ uzavřel Hlásný. Přesto manželé Lindnerovi mají nadále hradit poměrně vysoké poplatky ve výši 18 266 Kč. Pravděpodobně se jedná o deaktivační poplatek.

Mgr. Lukáš Zelený

Ombudsman Blesku: Tady pomůže Energetický regulační úřad

Co na případ říká Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený? „Předně bych manželům Lindnerovým doporučil obrátit se na Energetický regulační úřad, který vykonává dozor nad dodavateli energií a posoudí oprávněnost požadovaných částek. Je vhodné mu podrobně popsat, jak vlastně k uzavření smlouvy došlo, a předložit mu uzavřenou smlouvu, ceník, obchodní podmínky a další související dokumenty, které od dodavatele obdrželi,“ říká.

Smlouvu mohli ukončit možná i bezplatně

V daném případě podle Ombudsmana Blesku došlo k uzavření smlouvy přímo v domácnosti manželů Lindnerových, a tak měli právo od smlouvy bezplatně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Případně smlouvu rovněž bezplatně vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek novým dodavatelem.

„Pokud však nebyli o svých právech náležitě poučeni, prodlužují se uvedené lhůty o dobu, po kterou tento stav trval, maximálně o jeden rok. Pokud žádné poučení stvrzené jejich podpisem neproběhlo, mohli smlouvu ukončit bez zaplacení jakýchkoliv poplatků,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Otazníky nad poplatky

Dalším důvodem, pro který by Energetický regulační úřad nemusel právo dodavatele na úhradu poplatků uznat, je skutečnost, že s nimi manželé Lindnerovi nebyli řádně seznámeni. „Požadovat ušlý zisk je navíc naprostý nesmysl, spotřebitel se nikdy nezavazuje k odběru určitého množství energie, takže vycházet z předpokládané budoucí spotřeby nelze,“ míní Ombusman Blesku a dodává:

„Co se týče požadovaného deaktivačního poplatku, je nadále nezbytné posoudit jeho přiměřenost. Zde by mohla být argumentem i evropská směrnice, podle které mají deaktivační poplatky a smluvní pokuty požadované od spotřebitelů odpovídat administrativním nákladům spojeným s ukončením smlouvy. A to rozhodně není 18 000 Kč.“

Dávejte si pozor na »výhodné nabídky«

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený se rozhodl znovu apelovat na čtenáře Blesku. „Namístě je jednoznačně varování. Podomní obchodníci si ve způsobech nezadají s pořadateli dříve nechvalně známých předváděcích akcí. Mnohdy zneužívají nezkušenosti a důvěřivosti především starších lidí. Často uvádějí lživé informace. Třeba se představují jako zástupci stávajícího dodavatele energií, distributora, Energetického regulačního úřadu, spotřebitelského ombudsmana či městského a obecního úřadu,“ upozorňuje.

„Jinou záminkou k návštěvě je kontrola vyúčtování a slib výrazných úspor. Jakmile je vyúčtování předloženo, spočítají úsporu, které lze dosáhnout, pokud s nimi spotřebitel podepíše novou smlouvu. Je třeba se naučit nezvané návštěvy razantně odmítat,“ radí dále Zelený.

Energetické aukce

Zvláštní pozornost si zaslouží i podomní či telefonické nabízení účasti v energetických aukcích. „Jejich podstatou je podpis přihlášky do aukce, v níž má být vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Aukce se však často nekoná. Podomní prodejce za spotřebitele jakožto zprostředkovatel uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií. Odstoupí-li spotřebitel od takové smlouvy či ji vypoví, bude mu naúčtována smluvní pokuta,“ varuje Zelený.

Blesk Podcast: Přežili holocaust a komunistické lágry. Jak vnímají pamětníci koronavirus?

Video
délka: 25:01.32
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Přežili holocaust a komunistické lágry. Jak vnímají pamětníci koronavirus?? Jiří Marek