Pan Kamil si před lety půjčil od banky peníze na zakoupení garsonky. V té době ještě pracoval a splácel včas. Časem se rozhodl přestavět bytové jádro a na to si půjčil další peníze. Našel finanční společnost v Olomouci, která mu půjčku přislíbila, a dokonce nabídla, že na sebe převezme nesplacený dluh v bance. Podmínky ve smlouvě nebyly pro pana Kamila výhodné, ale na to přišel pozdě. Když přišel o práci, na vysoké splátky už neměl a dluhy rostly.

Finanční problémy dovedly Kamila až k soudu, další kroky pak řešil s přiděleným insolvenčním správcem. Peněz na pohledávky se mu nedostávalo, a tak nakonec firma, které dlužil, prodala jeho byt a dluh tím umořila. „Ještě mi nějaké drobné vrátili a tím jsme byli, myslím, vyrovnáni,“ říká Kamil. O garsonku sice přišel, ale jeho noční můry způsobené problémem se zadlužením tím konečně skončily.

Pan Kamil už nikdy nedal dohromady finance na nový byt ani na pronájem bytu. Bydlí teď v levné ubytovně a žije ze skromného důchodu. Celé tři roky, od zdánlivého vyřešení dluhů, měl klidný spánek. Až do listopadu 2016, kdy přišel dopis od správy sociálního zabezpečení s oznámením o nařízených srážkách z důchodu.

Hned následující měsíc mu bylo strženo 2684 korun a v lednu 3684 korun. Všechny doklady z banky, od finanční společnosti i od soudu už vyhodil. Nemá nic v ruce a není si jistý, kde dluh mohl vzniknout. Jak situaci řešit? „Nemám ani kredit v telefonu, raději si místo toho koupím rohlík. Nemám internet, nevím, kde zjistit podrobnější informace,“ říká Kamil. Rozhodl se napsat Ombudsmanovi Blesku a jeho týmu právníků. „Nevzpomínám si, že by mi bylo doručeno nějaké vysvětlení. Kde se exekuce vzala?“ diví se pan Kamil.

 

Velká právní pomoc pro všechny v dluzích! Exekuce nevznikne ze dne na den

Aby mohla být provedena exekuce, je nutná existence exekučního titulu, to je například rozhodnutí soudu, soudem schválený smír, rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy či výkaz nedoplatků na nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení. „Pan Kamil uvádí, že finanční problémy ho dovedly až k soudu, měl by tedy mít soudní rozhodnutí a před doručením oznámení o provedení srážek z důchodu mělo být zasláno usnesení o nařízení exekuce,“ říká právník Petr Novák.

Jak exekuci dohledat? Seznam exekucí je veden v centrální evidenci exekucí, která je vedena a spravována Exekutorskou komorou České republiky. V centrální evidenci exekucí je možno dohledat, i o jakou vymáhanou povinnost se jedná. Nahlížení do seznamu je zpoplatněno. Vhodné by bylo zkontaktovat oprávněného, tedy firmu, které pan Kamil dluží peníze. „Po doručení usnesení o nařízení exekuce je možno se odvolat,“ radí Petr Novák.

Pokud dlužník s exekucí nesouhlasí, může rovněž podat návrh na zastavení exekuce či na její odklad. Pokud dlužník nemá prostředky na splácení exekuce, může podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. „Soud nebo exekutor následně posoudí situaci dlužníka a vymahatelnost pohledávky,“ říká Novák. V případě, že bude zjištěno, že majetek nepostačuje ani k uhrazení nákladů exekuce, exekuce bude zastavena.

Neutíkejte před dluhy

Snažte se svoje pohledávky vždy platit řádně a včas. „Pokud dlužník není schopen své závazky řádně uhradit a bude na něj uvalena exekuce, je vhodné snažit se závazek splatit dobrovolně co nejdřív,“ říká Novák. Pokud dlužník nemá dostatek financí k uhrazení dlužné částky najednou, může navrhnout splacení dluhu formou splátkového kalendáře.

Exekutorská komora České republiky: Důležité informace hledejte v úvodu dopisu

Každý exekuční dopis má zásadní informace v záhlaví. Hned nahoře je uveden soudní exekutor, který exekuci řeší. „Je velmi důležité se obrátit na něj, aby dotyčný zjistil podrobnosti, např. celkovou výši dluhu,“ upozorňuje Petr Vorlíček z Exekutorské komory ČR.

Kolik dotyčný dluží, resp. výše vymáhané částky, je uvedeno ve vyrozumění o zahájení exekuce, výzvě k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti i exekučním příkazu. Tyto písemnosti musí být dlužníkovi řádně doručeny na jeho adresu.

Přebírat si poštu je povinnost

Dlužník by měl mít v pořádku svou doručovací adresu, kterou je adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel (dříve centrální evidence obyvatel), na kterou mu mají být doručovány písemnosti (doručovací adresa). Nemá-li adresát takovou adresu, posílají se písemnosti na adresu evidovaného trvalého pobytu.

„Pokud nejsou takto evidované adresy aktuální, pak se osoba sama vystavuje obtížím. Dopis odejde na úředně uvedenou adresu, i když člověk přebývá jinde,“ říká Petr Vorlíček. POZOR! Po 10denní lhůtě se má za to, že je písemnost doručena.

Kolik vám můžou srazit?

„V dopise ČSSZ je uvedena věta: Částka, nad kterou se zbytek důchodu srazí bez omezení, činí 9 268 Kč. Jedná se o součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu,“ ujasňuje mluvčí Vorlíček. Cokoli zbývá z důchodu dlužníka nad tuto částku, se z důchodu ve prospěch exekuce srazí bez omezení. Exekuci nenařídila nějaká firma. Exekuci vždy nařizuje exekuční soud a jejím vedením pověřuje soudního exekutora.

Exekuční příkaz vydán!

Exekutor pak rozhoduje o způsobu provedení exekuce. „U pana Krásy je to exekuce srážkami z důchodu. Výši srážky z důchodu vypočte každý měsíc Česká správa sociálního zabezpečení a tuto srážku poukáže soudnímu exekutorovi,“ říká mluvčí Exekutorské komory ČR.

Jak zjistím vše o exekuci?

Základní informace lze zjistit v Centrální evidenci exekucí (je to veřejný rejstřík) na sebe, ale i na jinou osobu, pokud známe jméno a datum narození nebo rodné číslo. Tento výpis z evidence lze získat přes webové stránky www.ceecr.cz nebo na pobočce exekutorské komory v Praze a Brně. „Pokud pan Krása nemá internet, informace může získat také na pobočce České pošty, která je vybavena CzechPointem,“ dodává Vorlíček.

RADA: Doložte zpětně, že už jste zaplatili!

Doklady a úřední rozhodnutí si pečlivě uschovejte! V Česku činí obecná promlčecí lhůta tři roky. Některé společnosti podávají žaloby těsně před uplynutím této lhůty, uschovejte proto doklady déle.

Čtyři roky bychom měli archivovat doklady o zaplacení plynu, elektřiny, telefonu, vody, nájemného, rozhlasu, televize nebo i poplatků placených lékaři či zubaři, pokud se bojíme, že by nás mohli zkusit žalovat za neplacení.

Po dobu čtyř let od doplacení doporučuje ponechat si doklady o zaplacení leasingu. Pokud ho doplatíte dříve, doporučuje ony čtyři roky počítat až od původně dohodnutého termínu. Šest let je lhůta pro „finančák“, doporučujeme archivovat ještě o rok déle.

Potřebujete pomoc?
Potřebujete pomoc?
Autor: Alexandr Malachovský

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Fotogalerie
13 fotografií