Změny pro dohodáře i jejich zaměstnavatele přinesl konsolidační balíček a novela zákoníku práce. „Hlavním důvodem změn bylo přání vlády zachovat flexibilitu dohod a zároveň zajistit pro takové zaměstnance přiměřené právní jistoty. Tedy je ochránit před riziky práce na dohodu,“ vysvětluje advokát Václav Vlk z poradenské kanceláře Rödl & Partner. Novinky platí pro všechny dohodáře a není kvůli nim nutné měnit stávající dohody.

Rozdíl mezi DPP, DPČ a prac. poměrem

Dohoda o provedení práce (DPP) je omezená nejvýše na 300 hodin za rok. Vyplatí se pro jednorázové úkoly či brigády. Limit 300 hodin u jednoho zaměstnavatele se sčítá.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – týdně je maximálně možné odpracovat 20 hodin. Je výhodnější pro pravidelné či dlouhodobé práce pro jednoho zaměstnavatele.

Pracovní poměrstandardně 40 hodin týdně s nárokem na minimálně 160 hodin dovolené ročně. Poskytuje větší jistotu i stabilní příjem. Z výdělku se vždy platí sociální a zdravotní pojištění, větší část odvádí zaměstnavatel.

10 největších změn pro dohodáře

Nárok na placenou dovolenou

Nově mají dohodáři právo na dovolenou. Má to ale dvě podmínky:

  • zaměstnanec na dohodu odpracoval va daném roce alespoň 80 hodin
  • dohoda v daném roce trvala nepřetržitě alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dní). Není přitom podstatné, jestli zaměstnanec skutečně pracoval, ale to že dohoda byla uzavřena a nebyla ukončena.

POZOR! Odborníci upozorňují, že se někteří zaměstnavatelé můžou pokoušet zákon obejít a se zaměstnancem účelově ukončovat a zase uzavírat nové dohody tak, aby se vyhnuli 4týdennímu trvání dohody a nutnosti platit dovolenou.

Jak se dovolená vypočítává

Podmínky pro nárok na placené pracovní volno jsou v zásadě stejné jako u klasického zaměstnaneckého poměru, pouze se týdenní pracovní doba pro účely výpočtu dovolené stanoví fiktivně na 20 hodin. Za odpracování každých 20 hodin vznikne právo na cca 1,5 hodiny dovolené. Výsledek se následně zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.

  • V případě, že dohodář vzniklou dovolenou nevyčerpá, po skončení platnosti dohody mu bude muset zaměstnavatel vyplatit náhradu (stejně jako v klasickém pracovním poměru).
  • Když zaměstnavatel nabízí zaměstnancům jako benefit více než čtyři týdny dovolené, zvyšuje dovolená poměrně i pro dohodáře. Má totiž nárok na dovolenou za stejných podmínek jako zaměstnanci v pracovním poměru.
  • Nárok na dovolenou se počítá za každou dohodu zvlášť. Kromě případu, kdy na sebe dohody bezprostředně navazují.
  • Výše náhrady za dovolenou se počítá stejně jako u zaměstnanců v pracovním poměru z průměrného výdělku.

Příklad: Zaměstnanec u zaměstnavatele, který nabízí jen 4 týdny dovolené, odpracoval na dohodu 80 hodin.

Výpočet: 80 odpracovaných hodin : 20 (fiktivní týdenní doba) = 4 celé odpracované fiktivní týdenní doby.

Pro nárok na dovolenou to pak je: (4 : 52) × 20 × 4 (výměra dovolené v týdnech) = 6,15. Dovolená se zaokrouhluje nahoru, takže zaměstnanec má nárok na 7 hodin dovolené.

Příplatky za noc i víkend

Novinkou je nárok i na příplatek za práci v noci, o víkendech, ve svátky a ve ztíženém pracovním prostředí. „Nárok je na stejnou výši příplatku jako mají zaměstnanci v pracovním poměru,“ uvádí advokát. Na rozdíl do klasických zaměstnanců ale dohodáři nemají nárok na příplatek za přesčas.

Pracovní poměr místo dohody

Dohodáři, kteří u zaměstnavatele působili alespoň 180 dnů během předešlých 12 měsíců, mají právo písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel sice nemusí jejich žádosti vyhovět, ale musí své odmítnutí do jednoho měsíce písemně odůvodnit.

Možnost požádat o home office

Dohodář, který pečuje o dítě do devíti let, o osobu závislou na jeho pomoci, anebo těhotná zaměstnankyně, si může podat žádost o home office. Zaměstnavatel ale nemusí vyhovět, případné zamítnutí ale musí písemně odůvodnit. Ale ani při souhlasu s prací z domova nemají dohodáři nárok na náhradu nákladů.

 

Rozvrh pracovní doby předem

Dohodář musí být písemně seznámen s rozvrhem pracovní doby aspoň tři dny před začátkem směny, pokud se za zaměstnavatelem nedohodnul jinak. Rozvrhnout je možné jen jednu směnu nebo udělat rozvrh na delší období (např. týden, měsíc atd.).

Zajištěný odpočinek

Dohodáři musí být poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu, nepřetržitý denní odpočinek a přestávky v práci na jídlo a oddech. „Směna nesmí být delší než 12 hodin. V každých 24 hodinách musí být alespoň 11 hodin odpočinku. Jednou za týden musí být nepřetržitý odpočinek alespoň 35 hodin. Platí ovšem některé výjimky pro určitá odvětví a situace. Přestávku v práci na jídlo a oddech musí zaměstnavatel poskytnout nejdéle po 6 hodinách, a to v délce nejméně 30 minut,“ vypočítává nejdůležitější pravidla Mgr. Vlk.

Povinnost písemných informací

Nejpozději do sedmi dní od zahájení výkonu práce musí být dohodář písemně informován o důležitých skutečnostech, které se týkají dohody – např.  informace o nepřetržitém odpočinku, o výměře dovolené, postupu při rozvazování dohody atd.

Volno, ale neplacené

Dohodáři majímusí být u nárok na pracovní volno třeba k ošetření u lékaře, účasti na svatbě či pohřbu. Jde ale o volno neplacené.

Výpověď? Právo na důvody!

Zaměstnavatel může dohodáře propustit bez udání důvodu, platí 15denní výpovědní lhůta. „Nově ale dohodář, kterému byla dána výpověď a domnívá se, že ji dostal jako reakci na uplatňování jeho práv (proplácení dovolené, příplatek za práce o víkendu apod.), má možnost vyžadovat od zaměstnavatele odůvodnění této výpovědi. Musí svou žádost ale uplatnit do jednoho měsíce od obdržení výpovědi,“ radí Mgr. Vlk. Zaměstnavatel pak má povinnost ho bez zbytečného odkladu o důvodech výpovědi písemně informovat.

Minimální, nebo zaručená mzda?

Dohodáři mají nárok na minimální mzdu (18 900 Kč). Odborníci ale diskutují o tom, jestli by neměli mít nárok na mzdu zaručenou (ta je vyšší a je odstupňovaná podle složitosti vykonávané práce). „Přestože zákoník práce k tomuto bodu přímo neuvádí stanovisko, lze odvodit, že také pro dohodáře by ve vztahu k zaměstnancům pracujícím v pracovním poměru mělo platit pravidlo »za stejnou práci stejná odměna«,“ uvádí Mgr. Vlk.

Práci pro konkurenta musíte ohlásit

Dohodář, který má několik dohod u různých zaměstnavatelů, je o nich navzájem nemusí informovat.  Podle advokáta Vlka se v oblasti evidování dohod a příjmů z nich se případné změny projeví až od 1. července 2024.

„Aktuálně je na dohodářích povinnost informovat svého zaměstnavatele o dalších dohodách pouze v případě, že se týkají práce pro přímého konkurenta zaměstnavatele. V takovém případě musí dohodář získat souhlas od svého zaměstnavatele,“ uvádí Vlk.

Hodinový limit zůstal beze změny

Maximální povolená pracovní doba a limit hodin, které mohou dohodáři odpracovat, se nezměnila. „Stále platí, že dohodáři mohou pracovat maximálně 300 hodin na dohodu o provedení práce (DPP) a poloviční týdenní pracovní dobu na dohodu o pracovní činnosti (DPČ),“ uvádí advokát Vlk.

Pojistné čekají velké změny

Ránou pro některé dohodáře bude změna, která nejspíš začne platit v polovině roku. Od 1. července se má změnit režim pojistného vlivem vládního konsolidačního balíčku. Dosud do příjmu 10 tisíc korun měsíčně nevznikala dohodáři povinnost odvádět pojistné. 

Od 1. července už nepůjde o fixní částku účasti na pojistném, ale o hranici 25 procent průměrné mzdy. Týká se to ale jen případů, kdy daný člověk vykonává práci jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud má člověk podepsaných dohod o provedení práce více, ty se sečtou dohromady a bude platit hranice ve výši 40 procent průměrné mzdy.

„Pro letošní rok byla výše průměrné mzdy stanovena na 43 967 korun, bez nutnosti řešit pojistné si tak bude možné na dohodu u jednoho zaměstnavatele vydělat 10 499 korun, při souběhu několika dohod pak půjde o limit 17 499 korun,“ vypočetla Marcela Vyskoková z personální agentury Advantage Consulting.

Video
Video se připravuje ...

Jurečka se na Kavčích horách omlouval za večírek v den tragické střelby na Filozofické fakultě. Zvažuje i rezignaci Blesk - Karel Kopáč, Tomáš Belica