Při nástupu do pracovního poměru uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní smlouvu, ve které se stanoví podmínky jejich spolupráce. Slouží také pro obě strany jako prevence před možnými budoucími neshodami v pracovně právních vztazích, které určuje Zákoník práce. Pracovní smlouva musí obsahovat název pozice popř. i popis pracovní činnosti, místo výkonu práce a datum podpisu. Dále může určovat délku zkušební doby a časové období, na které bude pracovní poměr ujednán (doba určitá a neurčitá). Součástí pracovní smlouvy může být i výše odměny, ale většinou se řeší zvlášť pracovním výměrem. Dalším bodem může být i stanovení délky pracovní doby případně její rozvržení a počet dnů, které má zaměstnanec na zotavenou. V závěru svým podpisem obě strany stvrzují, že došlo mezi nimi k dohodě a jsou s celým obsahem smlouvy seznámeni.

Dalšími typy pracovních smluv mohou být dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. Ty se uzavírají především s brigádníky a nemají tak přísné podmínky.