Můžu si koupit cestu? A za jakých podmínek?

Každý má právo si koupit cestu, pokud ji někdo prodává. Podmínky většinou stanoví prodávající a je otázkou dalšího vyjednávání, zda budou pozměněny. Nikdo vám nemusí cestu prodat, a tedy ani město.

Jak zjistím, zda k mému pozemku vede cesta? Tedy, jak ošetřím situaci, že se k pozemku vůbec dostanu…

Pouze v katastru nemovitostí můžete zjistit, zda k vašemu pozemku vede cesta. Pokud kupujete pozemek, vždy si zjistěte, komu patří cesta vedoucí k pozemku a zda je zřízena služebnost práva cesty (pozn. red. oprávnění přes služebný pozemek jezdit jakýmikoli vozidly). Pokud zjistíte, že služebnost není zřízena a nejedná se o veřejnou cestu, podmiňte podpis smlouvy zřízením věcného břemene.

JUDr. Jaroslava Šafránková
Autor: Tonda Tran

Jak zjistím, zda mám právo užívat cestu, která není součástí mého pozemku? Lze to nějak smluvně ošetřit u majitele?

V katastru nemovitostí můžete zjistit, zda bylo zřízeno ve prospěch vašeho pozemku věcné břemeno spočívající v právu cesty. Pokud nebylo, pak můžete s majitelem pozemku, jehož součástí cesta je, smlouvu o věcném břemeni uzavřít.

Je povinen majitel, který třeba původní majitele nechal chodit po své cestě, toto dodržet i u nových majitelů?

Pokud bylo zřízeno věcné břemeno, právo cesty, pak se takové povinnosti vztahují i na nového majitele pozemku. Tuto skutečnost lze zjistit nahlédnutím do katastru nemovitostí. Pokud taková smlouva o věcném břemeni uzavřena nebyla, pak se musíte opět obrátit na majitele pozemku, jehož součástí cesta je.

Musím mít písemný souhlas majitele cesty k užívání?

Můžete se samozřejmě s majitelem dohodnout ústně, nicméně taková dohoda se velmi špatně prokazuje. Pokud by bylo zřizováno věcné břemeno, pak tato smlouva musí být písemná.

V jakých případech musím umožnit průjezd přes cestu a komu?

Určitě všem subjektům, které jsou v integrovaném záchranném systému a osobám, které mají smluvně nebo rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu zřízeno právo cesty.

Jaké má obec pravomoci zasáhnout do problémů týkajících se mojí cesty? 

Podle toho, o jaké problémy se jedná. Pokud se bude kdokoliv dopouštět nějakého přestupku, obec musí zasáhnout a zahájit přestupkové řízení, pokud k tomu dáte podnět.

Může mi někdo cizí bránit v užívání společné cesty?

Pokud jste spoluvlastníkem cesty či máte zřízeno věcné břemeno nebo uzavřenou obdobnou smlouvu, pak vám nikdo bránit v užívání společné cesty nemůže.

Může být to, že má cesta více vlastníků a není podepsané věcné břemeno, důvodem k odstoupení od smlouvy s prodávajícím?

To bude záležet na znění konkrétní smlouvy a na skutečnosti, zda se prodávající ve smlouvě zavázal, že zajistí vznik věcného břemene. Zaleží také na tom, zda jste si ve smlouvě možnost odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu vyhradil.

Co smím a nesmím instalovat jako majitel cesty v zabránění provozu?

Jako vlastník cesty můžete bez souhlasu stavebního úřadu instalovat stožár a umístit jej tak, abyste znemožnil užívání cesty.

Je rozdíl v posuzování cesty přes můj pozemek – například lesní, nezpevněné, asfaltované?

Rozdíl v posuzování cesty je zásadní. Pokud jste vlastníkem pozemku, přes který vede asfaltová komunikace, je třeba zjistit, zda byla vybudována legálně, to je, zda bylo vydáno stavební povolení příslušným úřadem a byla zkolaudována. Pokud ne, nejedná se o stavbu a nemusíte mít jakékoliv ohledy. Bez souhlasu vlastníka nebo jeho právního předchůdce nemůže nikdo vybudovat jakoukoliv cestu a bez souhlasu vlastníka ji užívat.

Existuje nějaká výjimka, například historické užívání cesty k veřejnému/ společenskému objektu – například hřišti?

Historické užívání cesty nebude výjimka, ale smlouvou o zřízení služebnosti práva cesty upravené podmínky užívání soukromého majetku, ve vlastnictví jiných osob než těch, které vlastní hřiště. Jiná situace nastává, pokud se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. K jejímu vzniku není třeba žádného rozhodnutí ani smlouvy, ale vzniká pouhým naplněním jejích defi ničních znaků.

 

Video
délka: 01:56.72

Chatu za dva miliony nemohou prodat. Nejde se k ní totiž dostat Karel Janeček, Blesk