Odborníci dali Blesku za pravdu: Inkluze brzdí všechny žáky!

Autor: Tomáš Belica, Olga Nedbálková - 
7. listopadu 2016
05:00

Speciální pedagogové a Blesk varovali ministerstvo školství před zavedením inkluzivního vzdělávání. Marně. Začne to šéfka rezortu Kateřina Valachová (45, ČSSD) vnímat, když na poplach bijí i asociace běžných škol?

Ne jedna, ale hned devět školských asociací hodnotí dva měsíce od startu školního roku inkluzivní vzdělávání jako malér. V otevřeném dopise uvádějí: „Pro školy a třídy neúměrně narostla administrativní zátěž v souvislosti s povinností vypracovat individuální vzdělávací plán pro každého žáka s diagnostikovanou lehkou mentální retardací.“

Na papíře sice existuje seznam podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jenže praxe je jiná. „Jejich výčet ve spojení se zřízením funkce asistenta pedagoga nemůže nikdy nahradit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami speciálním pedagogem,“ uvádějí odborní pedagogové dále.

Nastalo tak přesně to, na co zkušení praktici i Blesk už dávno poukazovali – specialisté jsou zahlceni tvorbou doporučení podpůrných opatření pro žáky s lehkým mentálním postižením.

„Neúměrně (to) navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. To je v příkrém rozporu s nejlepším zájmem dětí, žáků a studentů,“ tvrdí učitelé s tím, že chybí také finanční a materiální podpora na pořízení didaktických pomůcek. Deklarovaná podpora ze strany ministerstva je tak podle nich pouhou proklamací.

Co na prohlášení říká ministerstvo? „Rádi bychom zdůraznili, že nejde o dopad novely školského zákona, ale o dlouhodobě neřešený stav. Jde o desetiletý dluh na našich školských poradenských zařízeních ze strany řady aktérů…“

Za prohlášením z 3. listopadu stojí tyto asociace:

  • Asociace speciálních pedagogů ČR
  • Asociace ředitelů základních škol ČR 
  • Asociace pedagogů základního školství ČR
  • Učitelské profesní sdružení
  • Expertní skupina ředitelů škol pro sluchově postižené
  • Asociace logopedů ve školství
  • Asociace poradenských psychologů
  • Asociace pracovníků speciálně-pedagogických center
  • Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden

PŘEČTĚTE SI PLNOU VERZI VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKŮ I REAKCI MINISTERSTVA (za MŠMT odpovídá náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl):

Komentář ministerstva: Úvodem bychom rádi zdůraznili, že nejde o dopad novely školského zákona, ale o dlouhodobě neřešený stav. Jde o desetiletý dluh na našich školských poradenských zařízeních ze strany řady aktérů. Ministerstvo školství, NÚV i ČŠI zpracovávají a koordinují stanoviska, která žádá praxe. Otázky a odpovědi se průběžně doplňují. Probíhají odborná setkání i školení. Stejně tak probíhá pravidelný průběžný monitoring praxe a přijímají se řešení. Podpora nekončí. Změny jsou stále komunikovány prostřednictvím webových stránek na msmt.cz, metodického portálu NÚV rvp.cz i emailových dotazů. Pokračují vzdělávací programy NIDV. Takto masivně nikdy v minulosti nebyly změny v legislativě podporovány. Systémové řešení MŠMT připravilo během roku a sice změnami financování regionálního školství, návrh je v PS před 2. čtením a školský výbor ho jednomyslně podpořil. Účinnost změn financování bude kopírovat konec přechodného období pro podpůrná opatření.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH ASOCIACÍ VE ŠKOLSTVÍ k naplňování úkolů a cílů vyplývajících z novely školského zákona od 1. 9. 2016

Deklarovanou podporu učitelům k zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT lze ve světle dosavadních zkušeností považovat za pouhou proklamaci.

1. Aktuální situace ve školství a vývoj školské problematiky po 1. 9. 2016

Pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu se neúměrně navýšila složitá a nepřehledná administrativní činnost, především s povinným měsíčním vykazováním informací v materiálu "Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnost“ (R 44-99).

Komentář ministerstva: Výkaz, který je komunikačním kanálem pro získání finančních prostředků pro školu vyplňuje škola vždy, když bude mít žáka s potřebou podpůrného opatření s normovanou finanční náročností. Vzhledem k tomu, že systém začal fungovat prakticky před dvěma měsíci, je pravděpodobné, že se nyní děti, žáci a studenti respektive jejich zákonní zástupci budou snažit získat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a tedy se může stát, že školy budou častěji tento výkaz otevírat. Předpokládáme, že po náběhu nových opatření se postupně systém zavede a změny tak budou nejčastěji na počátku školního roku, tak je tomu i nyní. 

Současná nefunkčnost systému a aktuální přetíženost poradenského systému brání poskytování odborné pomoci základním školám tzv. hlavního vzdělávacího proudu ve smyslu kvalifikovaného doporučení, jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z podpůrných opatření (včetně asistenta pedagoga) nemůže suplovat odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem.

Komentář ministerstva: Školská poradenská zařízení byla pro tento rok posílena 10% nárůstem finančních prostředků na pracovníky v ŠPZ (62 mil. Kč navíc). Na 2017 dostanou navíc více než 115 mil. Kč, zde situaci pečlivě vyhodnocujeme. Pokud se ukáže, že by ani toto posílení nebylo dostatečné, budeme s touto okolností pracovat.

Podpůrná opatření jsou pestrá, zahrnují podporu v oblasti metod práce, hodnocení žáků, organizace vzdělávání, možnosti úprav obsahu i výstupů ze vzdělávání. V případech, kdy se bude jednat o žáky se zdravotním postižením definované v §16 odst.9 pak je zde vždy více možností jak žáka vzdělávat,

Jednak ve školách, třídách, odděleních a skupinách určených pro vzdělávání této široké skupiny žáků, jednak s využitím podpůrných opatření v běžných školách. Zde jsou k dispozici personální podpůrná opatření, která respektují požadavek zákona o pedagogických pracovnících, aby se na vzdělávání žáků se zdravotním postižením podílel speciální pedagog. Personální podpora zahrnuje možnost přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka kterým je učitel, speciální pedagog nebo asistent pedagoga. Role asistenta pedagoga je jednoznačně definována v §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že asistent je podporou pro pedagoga a žáka, nikoliv ten, kdo žáka samostatně vzdělává. ŠPZ tak musí vždy zvážit jakou personální podporu doporučit, případně zda budou doporučovat školu, třídu, oddělení nebo skupinu pro žáky se zdravotním postižením.

Pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona neúměrně narostla administrativní zátěž v souvislosti s povinností vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP) pro každého žáka s diagnostikovanou lehkou mentální retardací.

Komentář ministerstva: Školy podle §16 odst. 9 školského zákona, které vzdělávají žáky s LMP mají dle Opatření ministryně z 22.2. 2016 povinnost upravit svůj školní vzdělávací program podle upraveného RVP ZV. Školám byla poskytnuta poměrně dlouhá lhůta k úpravám. V tomto přechodném období, kdy pro žáky 1. stupně vzdělávané v těchto školách platí upravený RVP ZV a pro žáky na 2. stupni těchto základních škol zůstávají v platnosti jejich školní vzdělávací programy vytvořené dle Přílohy pro vzdělávání žáků s LMP, platí, že pokud nemají upravený svůj školní vzdělávací program musí v tomto přechodném období využívat IVP. Do budoucna pak toto opatření v těchto školách nebude potřebné, protože jejich ŠVP již budou zahrnovat změny. Pokud tedy školy upraví svoje ŠVP rychleji nemusí vypracovávat pro všechny žáky IVP. IVP v těchto školách bude mít svoje místo tehdy, pokud specifika vzdělávaného žáka budou vyžadovat další opatření, která se pro tuto skupinu žáků nepředpokládají. Tato informace je uvedená i na stránkách NÚV v části „Co dělat když…“.  Úprava vznikla právě na základě požadavků škol.

Pro žáky s diagnostikovanou lehkou mentální retardací platí povinnost každoročního psychologického vyšetření jako podkladu k přiznání podpůrného opatření. Tento požadavek, který nelze odborně nijak odůvodnit, představuje flagrantně diskriminační přístup vůči žákům samotným i k jejich zákonným zástupcům.

Komentář ministerstva: Všechna doporučení vydaná do konce srpna mají platnost! Pro všechna nově vystavená doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami platí, že budou po roce vyhodnocována, zda naplňují potřeby úprav vzdělávání žáka. Současně v minulosti se stávalo, že do kategorie žáků s LMP byli na počátku vzdělávací dráhy zařazováni i žáci, kde jejich nepřipravenost na školu z řady důvodů vedla k diagnostickým závěrům, které se později nepotvrdily. Byla učiněna řada opatření, aby se zpřesnily postupy pro stanovování vzdělávací podpory pro tyto žáky. Jedná se zejména o ověření, zda podpora a volba vzdělávací trajektorie je skutečně odpovídající potřebám žáka. V tuto chvíli tedy kontrola u nově vydaných doporučení je stejná pro všechny žáky- po 1 roce. Pokud se ukáže, že je kontrola pro tyto žáky v dalším období zbytná, je možné systém upravit.   

Pro žáky středních škol s diagnostikovanou lehkou mentální retardací platí stejné pravidlo povinnosti ročního přešetření jako pro žáky základních škol. Tito žáci byli přijati ve správním řízení ke střednímu vzdělávání, neplní povinnou školní docházku a obor vzdělání, který zvolili, je zpravidla tříletý a minimálně dvouletý.

Komentář ministerstva: Kontrola je obdobná jako u předchozí skupiny. U těchto žáků se pak obvykle v rámci kontroly řeší zejména další profesní uplatnění. 

2. Školská poradenská zařízení

Taxativně stanovená podpůrná opatření pro přiznání stupně podpory žákům se SVP například v případě žáků s lehkou mentální retardací nepředstavují skutečnou podporu těchto žáků ve vzdělávání.

Komentář ministerstva: Výčet podpůrných opatření pro tuto skupinu žáků není taxativní, je stejně široký jako pro jiné skupiny žáků. Lehké mentální postižení je typické právě vysokou mírou specifik u každého žáka, včetně komorbidit, takže podpora bude v celém spektru toho, co žák může potřebovat. 

Jejich výčet ve spojení se zřízením funkce asistenta pedagoga nemůže nikdy nahradit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami speciálním pedagogem. Podobná praxe ostatně neexistuje v žádné ze zemí, jejichž modelem inkluzivního vzdělávání se MŠMT údajně inspiruje.

Komentář ministerstva: Ani MŠMT nechce v žádném případě nahrazovat práci pedagogů asistenty pedagoga. 

Extrémní nárůst administrativní práce v souvislosti s tvorbou doporučení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami neúměrně navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. To je v příkrém rozporu s nejlepším zájmem dětí, žáků a studentů.

Komentář ministerstva: Nárůst práce je spojen jednak s novými postupy, kdy školy požadovaly, aby „Zprávy“ ze školských poradenských zařízení poskytovaly přesnější informace, jak má škola s žákem pracovat. Pracujeme na zjednodušení práce s tímto systém v ŠPZ. 

3. Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PlPP) vypracovává škola bez nárokové finanční podpory (pro učitele i žáka). Toto podpůrné opatření nelze realizovat tak, aby byly naplněny vzdělávací potřeby žáka.

Komentář ministerstva: Plán pedagogické podpory je již 3 rokem ověřován ve školách. Je jednoduchým postupem jak zaznamenat obtíže žáka ve škole tak, aby se řešily včas a nikoliv až v době konání klasifikačních konferencí. Nejde o další dokument pro kontrolu ČŠI, má být velmi stručnou informací jak se pracuje u žáka na změně.   

4. Finanční, materiální a personální zabezpečení přiznaných stupňů podpůrných opatření žáků se SVP Školní psycholog i školní speciální pedagog, by měli být ošetřeni systémově a nikoliv jako podpůrné opatření.

Komentář ministerstva: Možnost jak může škola získat školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga je víc. Školy mohou získat tyto odborníky ze šablon nebo rozvojového programu. Předpokládáme, že tito odborníci vstoupí do systému se změnou regionálního financování. Tento návrh je před druhým čtením v PS, školský výbor ho jednomyslně podpořil. Účinnost změn financování bude kopírovat konec přechodného období pro podpůrná opatření. 

Materiální podpora v rámci podpůrných opatření určená na pořízení nebo zapůjčení didaktických materiálů dosud fakticky není k dispozici. Zcela nevyřešeny jsou majetkové, resp. právní otázky, spojené s povinným zapůjčováním často velmi drahých pomůcek těm žákům s přiznanou podporou, u nichž není na základě dosavadních zkušeností jistota řádného nakládání se zapůjčeným majetkem školy.

Komentář ministerstva: Pro školy byla vytvořena smlouva o zápůjčce, je k dispozici na webových stránkách MŠMT v sekci informací Společné vzdělávání.

Smlouvu škola využije, pokud bude pomůcky zapůjčovat žákům do domácího užívání.

Jinak již dnes školy získávají prostředky k zakoupení pomůcek, včetně pomůcek kompenzačních. Investiční pomůcky pak budou k dispozici pro ředitele škol prostřednictvím rozvojového programu. 

V současné době nelze zabezpečit probíhající reformu školství v oblasti společného vzdělávání v ČR bez úpravy nastavených pravidel a podmínek.

Žádáme jednoznačný, srozumitelný a autorizovaný výklad všech obecně platných právních norem ve školství.

Zástupci zúčastněných odborných asociací ve školství na základě dosud získaných zkušeností konstatují, že aktuálně nastavený průběh realizace společného vzdělávání nemůže naplňovat proklamovaná očekávání a pouze přináší nepřiměřenou administrativní a personální zátěž bez přidané hodnoty v rámci slibovaného zkvalitnění vzdělávání na všech typech škol v ČR. 

Tento text zdaleka nepředstavuje kompletní výčet všech problémů, které realizace novely školského zákona v praxi přináší.

Zástupci zúčastněných odborných asociací ve školství se domluvili na další spolupráci a v následujícím období budou nadále monitorovat průběh společného vzdělávání.

V Praze dne 3. 11. 2016

Zástupci odborných asociací, kteří se podíleli na "Společném prohlášení odborných asociací ve školství".

Asociace speciálních pedagogů ČR

Mgr. Martin Odehnal, předseda ASP ČR

PaedDr. Jiří Pilař, ASP ČR

PaedDr. Stanislav Drbout, ASP ČR

PhDr. Marcela Bernardová, ASP ČR

Asociace ředitelů základních škol ČR

Mgr. František Tomášek, AŘZŠ

Asociace pedagogů základního školství ČR

Mgr. Jaroslav Štercl, předseda APZŠ

Učitelské profesní sdružení

Jarmila Smejkalová, mluvčí UPS

Expertní skupina ředitelů škol pro sluchově postižené

Mgr. Václav Chmelíř, předseda expertní skupiny

Asociace logopedů ve školství

Mgr. Milada Kondlerová, místopředsedkyně ALOS

Mgr. Kateřina Denemarková, jednatelka ALOS

Asociace poradenských psychologů

Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc, místopředseda APP

Asociace pracovníků speciálně-pedagogických center

PaedDr. Petr Petráš, předseda Ap SPC

Mgr. Zuzana Žampachová, místopředsedkyně Ap SPC

Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden

Mgr. Jiří Novák, místopředseda Ap PPP

PhDr. Jaroslava Štětinová, Ap PPP

Mgr. Zbyněk Ořechovský, Ap PPP

V Praze dne 3. 11. 2016

Kontakt:

ASP ČR, Vinohradská 54, 120 00 Praha 2

Co je inkluze?

Inkluzivní neboli společné vzdělávání má za cíl vzdělávat zdravé děti a ty s lehkým postižením na běžných školách. Tyto školy pak mají mít k dispozici personální i finanční zdroje na zajištění potřeb znevýhodněných dětí.

VŠECHNO O INKLUZI ČTĚTE ZDE>>

zednik ( 7. listopadu 2016 11:19 )

Znalost matiky je mj. základ logického myšlení v mnoha oborech. Že je společnost na štíru s logikou dokazuje mj. i samotné zavedení inkluze.

ivoadler ( 7. listopadu 2016 10:50 )

Inkluze je blbost. Zeman to říkal (na to se rádo zapomíná), že inkluze poškodí všechny - normální děti, retardovaný děti i kantory. Udělali jsme kravinu a teď ji ještě "vědecky" zdůvodňujeme.

jetotak ( 7. listopadu 2016 10:00 )

Povinná maturita z matematiky - další nesmysl!!!

sores ( 7. listopadu 2016 09:45 )

Bohužel ale všichni češi jsou zlomený do předklonu, je to česká mentalita. Nadávat ale hodně potichu. Budou jen přihlížet ke každému bezpráví, nesmyslným zákonůmn a jiným špatnostem a debilním zákonům.Jižní státy si nic nenechají líbit, to je zas jejich mentalita.Důchodci a děti v Česku nic nezmohou a když mlčí střední věk NIC se nemůže změnit!!!

janotta ( 7. listopadu 2016 09:39 )

Že je takto zaváděná inkluze nesmysl věděl každý rozumný člověk. Učitelský stav-tak jako vždy se chovající jako stádo ovcí před porážko se nevzbouřilo, nevyšlo do ulic, ale zlomené do předklonu zaváděný nesmysl pokorně přijalo. Kritizovalo se po sborovnách - ale na veřejnosti - ticho po pěšině. Zrovna tak jako před Xlety při zavádění množin. Že děti neuměli násobilku nevadilo, ale hlavně že je bavilo vykreslovat a vybarvovat"jitrnice" při zadání - třeba 3krát čtyři kartézským součinem.A matematika se rázem stala nejoblíbenějším předmětem. Nemám nic proti množinovému pojetí matematiky, ale tady samozřejmě jsme byli jako vždy papežtější než papež ! A tak po pár letech se tento model slavně zrušil. Jsme nepoučitelný národ - furt musíme do něčeho šťourat, žijeme v přesvědčení, že jsme pupek světa - to co tady vždy fungovalo, tak musíme zlikvidovat, aby zase po letech přišla "chytrá hlava" a zase jsme se vraceli k tomu co tady fungovalo. Paní Valachová boří naše světem uznané speciální školství, ale už teď je vidět,že se Nobelovy ceny za ty svoje "zločiny" na českém školství nedočká! Ve třídě je zmatek, nadanější děti se nudí - nepracují na plný výkon, začínají vyrušovat,...Asistenti jsou rušivým elementem,.... Paní Valachové - vraťte se ke své kvalifikaci, nepleťte se do věcí, kterým nerozumíte ! A pane Sobotko - když chcete měnit ministry - tak na tuto darebnou osobu prosím nezapomeňte!!

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud