Kontrolou reziduí (zbytků) pesticidů v potravinách prodávaných na českém trhu se zabývá Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), kterou Potravinový Sherlock na nadlimitní nález ve zmíněných okurkách upozornil už několik dní před zveřejněním včerejšího testu.

„SZPI aktuálně v tržní síti odebírá vzorky předmětné šarže okurek nebo šarží blízkých – dle dostupnosti. V odebraných vzorcích SZPI provede širokospektrální analýzu na přítomnost reziduí pesticidů,“ řekl Blesku mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. „SZPI vítá relevantní podněty ke kontrole od veřejnosti i od médií, které mohou přispět k přesnějšímu zaměření kontrol, a tím k vyšší míře ochrany spotřebitelů,“ dodal.

Okurky z Německa

Letos zakázaný pesticid objevila laboratoř u okurek původem z Německa od distributora PT servis konzervárna s datem minimální trvanlivosti 04. 08. 2022. Obsahovaly 3,6x vyšší hodnotu zbytků pesticidu chlorpyrifos, než je povolený maximální limit.

Používání zmíněného pesticidu bylo letos zakázané, a to kvůli nejasnostem ohledně jeho bezpečnosti. Nicméně okurky byly pěstované v době, kdy se chlorpyrifos směl používat, a tak pro ně platí maximální povolený limit (0,01 mg/kg). Zmíněný pesticid se používal jako ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům.

Pesticidy se hlídají

Pesticidy se používají k ochraně úrody před škůdci a nemocemi rostlin. Aby se mohly v zemědělství používat, musí být schválené Evropskou unií a musí se dodržovat pravidla v jejich používání. Mohou však po nich zůstat »stopy« v ošetřených produktech určených ke konzumaci. Aby byli spotřebitelé chráněni před vystavením nepřijatelnému množství pesticidů z potravin, stanovila Evropská komise pro jednotlivé pesticidy tzv. maximální limity reziduí (MRL). Jde o horní hranici koncentrace zbytků pesticidu legálně přítomnou v potravině.

Chlorpyrifos u kapusty a jablek z Polska

Stopy po pesticidech v potravinách sleduje pravidelně od roku 1992 Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Za loňský rok zkontrolovala na tisíc šarží čerstvého ovoce a zeleniny, které jsou v tomto ohledu nejproblematičtější. Nadlimitní hodnoty chlorpyrifosu odhalili inspektoři například u kapusty. Jak často se kontroly provádí, na to se Blesk zeptal mluvčího SZPI Pavla Kopřivy.

Jak postupujete, když odhalíte nadlimitní množství pesticidu?

Při zjištění přítomnosti nadlimitního množství reziduí pesticidů SZPI vždy zakáže uvádění předmětné šarže potraviny na trh nebo nařídí její neprodlené stažení z trhu a zahájí správní řízení o uložení pokuty s kontrolovanou osobou. Zároveň iniciuje došetření přímo u pěstitele (u tuzemských pěstitelů) nebo informaci vloží do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF (u zahraničních pěstitelů).

Pavel Kopřiva, mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Pavel Kopřiva, mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Autor: Blesk:Michal Protivansky

Jsou nálezy nadlimitních množství zbytků pesticidů častější u tuzemského, nebo dováženého ovoce a zeleniny?

SZPI je zjišťuje častěji u zboží dováženého ze zahraničí.

Chlorpyrifos byl začátkem tohoto roku zakázán. Zpřísnila SZPI kontroly?

Rezidua chlorpyrifosu jsou standardně analyzována v rámci multireziduálních metod (umožňují stanovení několika desítek pesticidů v rámci jedné analýzy – pozn. red.) stanovení reziduí pesticidních látek využívaných SZPI. A stejné je to i v letošním roce.

Jak často se prověřuje ovoce a zelenina?

Čerstvé ovoce a zelenina jsou komoditami, u kterých je nejčastěji prováděno analytické zjišťování přítomnosti reziduí pesticidů. Například v roce 2019 byly pesticidy analyzovány u 419 šarží čerstvého ovoce, z nichž šest bylo nevyhovujících legislativním požadavkům. Dále bylo kontrolováno 418 šarží čerstvé zeleniny, kdy u 15 vzorků byl zjištěn nadlimitní obsah reziduí pesticidů.

Letos byly prozatím zjištěny tři vzorky zeleniny a čtyři vzorky ovoce, které nevyhověly. Ani v jednom případě nebylo zjištěno nadlimitní množství reziduí chlorpyrifosu.

Zjistila v minulosti SZPI rezidua chlorpyrifosu u nakládaných okurek?

Pokud jde o sterilovanou zeleninu, včetně sterilovaných okurek, v několika posledních letech rozbory nadlimitní přítomnost reziduí tohoto pesticidu nepotvrdily u žádného z hodnocených vzorků. Více je ale kontrolován segment čerstvé zeleniny a ovoce, protože z pohledu analýzy rizika je nutné odebírat více vzorků čerstvých produktů, kde historicky docházelo k podstatně vyšší míře zjištění.

U jaké zeleniny a ovoce jste v posledních letech objevili chlorpyrifos?

Velké záchyty zaznamenala SZPI v roce 2018 u jablek pocházejících z Polska. Jednalo se celkem o tři šarže jablek, u nichž byl zjištěn obsah reziduí chlorpyrifosu v množství přesahujícím povolený maximální reziduální limit pro tuto látku na ochranu rostlin. Loni se o nadlimitní obsah reziduí chlorpyrifosu jednalo u kapusty, která pocházela z Polska.

 

Fotogalerie
15 fotografií