Oběti šikany musí často čelit neustálé kritice a zesměšňování, někdy nechybí ani sexuální obtěžování a fyzické násilí. Peklo na zemi jim můžou dělat jak kolegové, tak šéf. Šikana přitom bývá podceňovaná. Trpí totiž nejen oběť šikany, ale následky nese i zaměstnavatel.

„Narušená psychika, zvýšená pracovní absence, rostoucí chybovost, klesající produktivita, všudypřítomný stres, to je jen malý výčet problémů, které s sebou šikana na pracovišti nese,“ vypočítává problémy Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.

Dokládají to i výsledky průzkumu prováděného mezi uchazeči o zaměstnání. Podle něj každý druhý šikanovaný řešil problém změnou práce.

Anonymně na šéfa

Nově by nejen se šikanou mělo ve firmách pomoci povinné zavedení systému whistleblowingu (interního oznamovacího systému). Umožní zaměstnancům nahlásit bez obav z postihu jakýkoliv problém. Zásadou je totiž anonymita oznamovatele.

„Lidé se nemusejí bát nahlásit jak protiprávní či neetické jednání, tak třeba i šikanu, projevy diskriminace, nespravedlivé zacházení či obavy z bezpečnosti pracovního prostředí,“ uvádí Součková.

Jak to může fungovat: Oznamování o možném protiprávním nebo neetickém jednání probíhá prostřednictvím on-line formuláře, speciální telefonické linky, ale i s pomocí speciální schránky.

Milionová pokuta

Whistleblowing se do českého právního systému zavádí v rámci implementace evropských směrnic. Měl by pomoci nejen firmám, kterým můžou zaměstnanci hlásit protiprávní jednání (např. podvody, zpronevěry atd.) poškozující fi rmu, ale také zaměstnancům. Budou díky tomu mít jakýsi záchranný kruh v případě pracovních problémů.

Vedení řady firem se ale hájí tím, že novinka je zbytečná, protože ve fi rmě mají zavedené své systémy na odhalování korupce a nepravostí. Bojí se i nárůstu administrativy a dalších komplikací.

Novinka by se měla zavádět postupně. Od 1. srpna ji musí povinně mít firmy s více než 250 zaměstnanci. Od 15. prosince pak firmy nad 50 zaměstnanců. Za nezavedení hrozí pokuta až milion korun.

Cizina chválí

Zkušenosti ze zemí, kde whistleblowing patří k zavedeným řešením, ukazují, že ve firmách dokáže zabránit velkým ekonomickým škodám, brání negativním reputacím a zároveň může být jedním z vhodných předpokladů pro lepší atmosféru na pracovišti. S pomocí oznamovatelů protiprávního jednání už bylo v celé řadě firem odhaleno neporovnatelně více podvodů než prostřednictvím interního auditu.

8 nejčastějších otázek a odpovědí

Na otázky k nově zaváděnému systému odpovídá Mgr. Kateřina Hůtová, právnička a expertka na implementaci evropských směrnic do českých firem.

Jak to bude fungovat?

Oznámení zaměstnanců bude řešit pověřená osoba. Může to být jak interní zaměstnanec, tak externista. Výhodou interní osoby je znalost fi remního prostředí. Externí osoba sice nezná tak dobře společnost, ale zaměstnanci jí mohou více důvěřovat kvůli nezávislosti.

Jak se dozvím, že to naše firma zavedla?

Firma by vás s vytvořením interního systému oznamování měla seznámit a oznámit, kdo bude řešit vaše případné oznámení.

Bojím se, že něco oznámím a budu »odejit«.

Pověřená osoba má povinnost mlčenlivosti a musí plnit své povinnosti, jinak jí hrozí pokuty. Navíc pokud máte pocit, že výpověď nastala po oznámení, můžete situaci řešit s ministerstvem spravedlnosti. Oznámení je možné napsat na oznamovatel.justice.cz.

Co když se mým problémem odmítne pověřená osoba zabývat?

Pokud pověřená osoba odepře oznámení přijmout nebo i neúmyslně poskytne informaci, která účel vašeho oznámení ohrozí, hrozí jí sankce až ve výši 50 000 Kč. A až 100 000 Kč jí hrozí, pokud úmyslně např. poskytne informace, které mohou ohrozit účel oznámení. Navíc riskuje, že se obrátíte na veřejný ohlašovací systém a nahlásíte dané oznámení přímo ministerstvu.

Co se bude dít, když nahlásím šikanu?

Pověřený pracovník posoudí, jestli je vaše oznámení odůvodněné. Pokud zjistí, že ano, musí navrhnout nápravu, případně odstranit nežádoucí nebo protiprávní stav. Záleží ale také na tom, jaké pravomoci od konkrétní firmy, která má povinnost whistleblowingovou ochranu zavést, dostane. Obecně může mít právo udělovat výtky, vést kárný proces s konkrétními zaměstnanci a další.

Nehrozí, že se ti, kteří mě šikanují, o mém oznámení dozvědí a bude to ještě horší?

Jednou z důležitých povinností důvěrníka je pak povinnost mlčenlivosti, z čehož vyplývá, že on bude ve většině případů jediný, kdo bude mít o konkrétním oznámení informace.

Co když si někdo oznámení vymyslí, aby poškodil kolegu nebo šéfa?

Pokud se jeho tvrzení nepotvrdí, protože si z nějakých důvodů obvinění vymyslel, hrozí mu postih. Zákon stanovuje pokutu až ve výši 50 000 Kč za vědomě nepravdivé oznámení. 

Problém jsem ohlásil, ale nic se neděje...

Jednou z povinností pověřené osoby je vás informovat o stavu a průběhu oznámení. Lhůta je zákonná a činí 30 dní. Pokud by se však jednalo o složitější případ, může pověřená osoba tu 30denní lhůtu prodloužit o dalších 30 dní a takto to může udělat nanejvýš dvakrát. Tedy maximální lhůta pro vyrozumění oznamovatele o jeho oznámení je 90 dnů. Jinak za to pověřené osob hrozí sankce ve výši 20 000 Kč.

Fotogalerie
4 fotografie

 

Video
Video se připravuje ...

Brutální šikana školačky v Německu