Advokát Roman Tomek, Sedlakova Legal: Naštvat exekutora? Zabavit víc, než dlužíte, nesmí, ale...

ZAPOMEŇTE NA VSTŘÍCNOST!

Kdo dnes tahá za delší konec provazu – věřitel, nebo dlužník?

Odpověď na tuto otázku bude velmi záležet na konkrétní exekuci, pokud bych ale měl zobecnit, za delší konec provazu tahá spíše dlužník. Věřitel totiž může pouze podat exekuční návrh a pak jen čekat, jak bude exekutor aktivní a jaký majetek nalezne. Na druhou stranu dlužník může – i když je toto jednání v rozporu se zákonem – svůj majetek cíleně zmenšovat či skrývat.

Pokud dlužník exekuci »plánuje«, je schopen ze sebe udělat nemajetnou osobu, která má vše půjčené. Několikrát jsem se setkal s dlužníkem v exekuci, který pobíral minimální mzdu, ale bydlel u »matky« v rodinném domě s bazénem, jezdil v drahém autě psaném na otce, rodiče ho zvali na dovolenou... Dlužník tedy může způsobit, že nebude mít postižitelný majetek, a věřitel s tím nic neudělá.

Kolik dlužníků se ocitá v exekuci naprosto zbytečně a jak si to způsobili?

Z mé praxe je to přibližně polovina dlužníků, tato praxe je však ovlivněna i tím, že jsem zajišťoval vymáhání pohledávek pro města a obce, které jsou specifické – jde o dluhy z pokut a poplatků. Tito dlužníci se do exekuce dostanou tak, že svůj prvotní dluh, který mnohdy není vysoký, je v řádu stovek korun, neuhradí, poté upomínky buď ignorují, nebo zásilky nepřebírají, a dluh tím narůstá a následně skončí v exekuci. Rozhodně je třeba, aby dlužníci tyto situace řešili a na výzvy reagovali, často se dá dohodnout plnění ve splátkách či odklad splatnosti, ale ignorace nic nevyřeší.

Dalším problémem je neaktuální adresa. Dlužník se přestěhuje, adresu si ale nezmění, nemá datovou schránku a poté se o dluhu vůbec nemusí dozvědět. Třeba o pokutě v situacích, kdy byl změřen stacionárním radarem. Dle mého názoru je jen málo případů, kdy by nešla exekuce odvrátit proaktivním případem dlužníka, ale samozřejmě takové jsou.

Jak jednat s exekutorem? 

Důležité je především jednat. Je třeba myslet na to, že exekutorovi nejde o to dlužníka »zničit«, ale vymoci dluh. Exekutor vždy musí zaslat výzvu k dobrovolnému splnění dluhu a již v této fázi je dobré s ním začít komunikovat, domluvit například splátkový kalendář či řešit možnosti, jak dluh co nejlépe uhradit. Pokud dlužník spolupracuje, nemůže si tím uškodit.

A čeho se vyvarovat?

Pokud jde o dotaz, čeho se vyvarovat – jelikož je exekutor nucen postupovat podle zákona, i když se dlužník chová sebehůř, na samotném průběhu exekuce se nic nemění. Exekutor nemůže vymáhat více. Může to mít ale samozřejmě vliv na případnou ochotu exekutora ohledně dohod, splátek apod.

Co může dnes na místě dlužníkovi exekutor zabavit a co je naopak nedotknutelné?

Věcí, které nelze dlužníkovi vzít, je více a liší se podle průběhu exekuce. V případě srážek ze mzdy existuje nezabavitelné minimum. To lze jednoduše pro konkrétního dlužníka spočítat prostřednictvím kalkulaček na internetu. Zde byl problém, že jakmile byla mzda vyplacena, z účtu už šla strhnout, toto však řeší takzvaný chráněný účet, který byl novelou od července zaveden. V případě postižení ostatních účtů nelze strhnout částku ve výši trojnásobku životního minima.

A z dalších movitých i nemovitých věcí?

V případě movitých věcí jsou z exekuce vyloučeny například léky, snubní prsteny, hotovost do dvojnásobku životního minima, ošacení a další věci uvedené v zákoně. Poslední důležitou nepostižitelnou hodnotou je nemovitost, ve které má dlužník trvalý pobyt, v případě dluhů nižších než 100 000 Kč.

Zde je však třeba doplnit, že tento limit se neuplatní u dluhů z výživného, pohledávky za náhradní výživné nebo pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům.

Dále je důležité, že limit 100 000 Kč není na jeden dluh. Pokud mám dluhů pět a každý je 30 000 Kč, soud nařídí dražbu a přihlásí se všichni oprávnění, již lze exekuci provést, protože částka přesáhla 100 000 Kč. Na to hodně dlužníků zapomíná.

JAK PROBÍHÁ EXEKUCE 

Exekuci zpravidla předcházejí upomínky od věřitele. Jestliže dlužník na ně nereaguje, věřitel se musí obrátit na orgán veřejné moci (zpravidla soud) a domoci se přiznání svého práva a povinnosti dlužníka dluh splnit.

Až ve chvíli, kdy má věřitel k dispozici exekuční titul (např. platební rozkaz nebo rozsudek soudu) a tento titul je vykonatelný (tzn. že dlužník neuhradil, co měl ve stanovené lhůtě), může se věřitel obrátit prostřednictvím exekučního návrhu na soudního exekutora, který požádá soud o pověření a nařízení exekuce.

• Po celou tu dobu má dlužník stále ještě šanci své dluhy řešit. Veškeré písemnosti jsou mu doručovány a je pouze na něm, aby dostatečně reagoval. Kdo je ale ignoruje, stejně jako dopisy od soudu, může se návštěvy exekutora dočkat.

Řešením není ani to, pokud si přepíšete trvalý pobyt třeba na radnici. Soudní exekutoři doručují povinným písemnosti primárně do datové schránky nebo na doručovací adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na adresu trvalého pobytu. Pokud se dlužníkovi nepodaří písemnost na takové adrese doručit, doručí se mu tzv. zákonnou fikcí podle občanského soudního řádu.

Formální přesun trvalého pobytu povinného na jinou adresu proto nemá pro vedení exekučního řízení a doručování písemností v něm zvláštní význam. Naopak, dlužník se tak sám dobrovolně vystavuje riziku, že se s doručovanými písemnostmi a realizovanými úkony v exekučním řízení neseznámí, přestože mu byly doručeny v souladu s právními předpisy.

• Po nařízení exekuce doručí soudní exekutor povinnému vyrozumění o zahájení exekuce společně s výzvou k dobrovolné úhradě vymáhaného plnění ve lhůtě 30 dní. Pokud dlužník uhradí, co je po něm vymáháno v této lhůtě, nebude muset hradit náklady exekuce v plné výši, ale pouze v poloviční.

Exekutor může, ale nemusí přistoupit na návrh, že dlužník bude splácet podle předem dohodnutého kalendáře.

• Veškerou komunikaci s exekutorem je třeba vést přes datovou schránku nebo prostřednictvím doporučených dopisů či e-mailu s odpovídajícím elektronickým podpisem. Mnoho dlužníků chce své problémy řešit telefonicky, ale takto si můžete dohodnout třeba návštěvu u exekutora, abyste mohl nahlédnout do spisu, nic jiného.

• V každém případě se velmi doporučuje exekutora neprodleně kontaktovat a dohodnout s ním postup úhrady dluhu.

Video
Video se připravuje ...

Navýšení důchodů přinese problémy. Ekonom Bartoň varuje: Hlavní inflace nás teprve čeká Pavlína Horáková

Kde hledat informace a pomoc?

V případě potřeby právního řešení se lze obrátit na odborníky z dluhového poradenství. Hledat je můžete např.:

Člověk v tísni – on-line poradnu naleznete na webu clovekvtisni.cz, specializovaný web pak na Jakprezitdluhy.cz a pro lidi, kterým urgentně hrozí exekuce organizace provozuje help linku 770 600 800.

Bezplatná dluhová poradenství poskytují taká různá krajská centra sociálních služeb, bankovní inistituce a v neposlední řadě také exekutorská komora. Poradci on-line poskytují rady a odpovídají na dotazy každé úterý dopoledne na www.ekcr.cz/polozit-verejny-dotaz.

Co je chráněný účet

Institut tzv. chráněného účtu zavedla od července novela soudního řádu. Dlužníci s vícero exekucemi, kterým jsou prováděny srážky ze mzdy a současně mají exekučně obstaven i bankovní účet, si nově mohou zřídit chráněný účet, aby jim zbylá část mzdy, tzv. nezabavitelná částka, mohla být zasílána na bankovní účet, a oni přesto mohli s těmito prostředky disponovat. Z tohoto účtu pak nemohou být peníze kvůli exekuci strhávány.

Fotogalerie
3 fotografie