Před skončením tzv. podpůrčí doby, která je 380 dní, je na to nemocný upozorněn dopisem od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Po jeho převzetí má dvě možnosti: buď požádat o prodloužení výplaty nemocenského o 3 měsíce, nebo si zažádat o invalidní důchod. Jenže řada marodů vůbec netuší, co je pro ně výhodnější.

„Pokud má nemocný šanci na brzké uzdravení, má možnost požádat o prodloužení podpůrčí doby,“ vysvětluje Renáta Provazníková z ČSSZ. Pokud se ale od lékařů dozví, že jeho pracovní schopnosti budou už trvale snížené, může zažádat o invalidní důchod. Až se pak jeho zdravotní stav stabilizuje, můžete si začít hledat práci, na kterou bude s ohledem na své zdraví stačit.

Jak si prodloužit »nemocenskou«?

*Během nemoci dostává nemocný nemocenské. Maximální doba, po kterou mu ho stát vyplácí, je 380 dní.

*Nemocenské může být vypláceno i po uplynutí podpůrčí doby 380 dní. Není to ale automatické, je nutné si o prodloužení výplaty zažádat. Ale ani tak není nárok automatický.

*O prodloužení nemocenské (a vyplácení peněz) si žádá sám marod, tedy »dočasně práce neschopný pojištěnec«.

*Požádat je nutné písemně a žádost adresovat na OSSZ (okresní správu sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení anebo Městskou správu sociálního zabezpečení v Brně), která nemocenské vyplácí.

*Žádost je nejlépe podat zhruba1 měsíc před uplynutím podpůrčí doby. Není ji ale možné podat později než do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula.

*Vzor žádosti je k dispozici na každé OSSZ a na webu ČSSZ, sekce Tiskopisy (v menu Služby pro vás).

*O tom, jestli bude výplata nemocenskho prodloužená, rozhoduje posudkový lékař a příslušná OSSZ pak vydá rozhodnutí o prodloužení nemocenské, ale maximálně na dobu 3 měsíců. Po jejich uplynutí je možné o prodloužení požádat znovu.

*Žádosti o prodloužení není možné opakovat do nekonečna. Maximální lhůta vyplácení je na základě podaných žádostí maximálně 350 kalendářních dnů.

Jak si požádat o invalidní důchod?

Nezvládáte po prodělané nemoci pracovat jako dříve? Pokud si myslíte, že váš zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a odpovídá invaliditě, můžete si podat žádost o invalidní důchod.

*Invalidní důchod vám nikdo automaticky »nepřiklepne«. A to ani v situaci, kdy jste déle než rok na nemocenské.

*Žádost o přiznání invalidního důchodu si musíte podat sami. „Řízení o přiznání invalidního důchodu se zahajuje výhradně na žádost občana,“ potvrzuje Renáta Provazníková.

*Žádost s vámi sepíší na OSSZ, podle místa vašeho trvalého bydliště.

*Pokud si kvůli svému zdravotnímu stavu nemůžete o invalidní důchod sami požádat, může ji podat váš rodinný příslušník. Bude k tomu ale potřebovat váš písemný souhlas a potvrzení vašeho ošetřujícího lékaře. V důchodovém řízení, včetně podání žádosti vás může zastupovat také člověk, kterému udělíte plnou moc.

K invaliditě jen nemoc nestačí

»Jen« zhoršení zdravotního stavu k přiznání invalidního důchodu nestačí. Kromě toho, že jste podle posudku posudkového lékaře invalidní (existují tři stupně invalidity, podle toho, jak je omezena vaše možnost pracovat), musíte zároveň získat i potřebnou dobu pojištění (lidově odpracované roky). Nutná doba pojištění, tedy počet »odpracovaných let« se odvíjí od vašeho věku. Musí být tedy splněny dvě podmínky současně.

*Potřebná doba pojištění nehraje roli v případě, kdy invalidita vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.