Co je povinné a co dobrovolné?

Důchodové pojištění si musí platit každý podnikatel (OSVČ), pro kterého je podnikání hlavní zdroj příjmů. U podnikatelů, pro které je podnikání přivýdělkem (vykonávají vedlejší samostatnou činnost), se povinnost platit důchodové pojištění odvíjí od tzv. rozhodné částky, která je určena zákonem.

Placení nemocenského pojištění (neplést se zdravotním pojištěním, které slouží k úhradě lékařské péče a zajišťují ho zdravotní pojišťovny) je dobrovolné. Kdo si ho zaplatí a splní všechny potřebné podmínky (např. platby odvádí určitý počet měsíců), může v případě nemoci či mateřství čerpat např. »nemocenskou«, dlouhodobé ošetřovné, otcovskou, peněžitou pomoc v mateřství.

Jaké jsou zálohy?

Částka, kterou musí OSVČ jako zálohu na důchodové pojištění platit, se každoročně mění. Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 je u OSVČ, které vykonávají hlavní výdělečnou činnost, částka 2 388 Kč.

Tuto částku platí i OSVČ, které teprve začínají podnikat, tedy během prvního roku podnikání. Kromě začínajících podnikatelů platí jen minimální zálohy i podnikatelé, kteří na přehledu příjmů a výdajů OSVČ za předcházející rok vykážou vyměřovací základ v nižší výši než je stanovený minimální vyměřovací základ na daný rok. Pro OSVČ »vedlejší«, jejichž daňový základ za rok 2018 dosáhne rozhodné částky, platí od měsíce následujícího po podání přehledu měsíční »minimum« 955 Kč.

Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

Méně než je stanovenou částku, sice OSVČ platit nemůžou, více ale mohou. Vylepší si tak si např. výši svého budoucího důchodu.

Výše minimální (dobrovolné) platby na nemocenské pojištění je pro OSVČ na rok 2019 částka 138 Kč. Do konce letošního roku se platí minimální pojistné ve výši 115 Kč.

Za zpoždění penále

Za zpoždění je sankce v podobě penále. „Obecně platí, že pokud by platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění byla uhrazena po termínu splatnosti nebo v nižší výši, bylo by počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení,“ říká mluvčí Buraňová. Od roku 2019 se však nebude počítat penále, pokud bude dlužná záloha doplacena do konce kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, na který se záloha platí.