Slibovaná lednová valorizace důchodů zajímala snad nejvíc volajících. Řada z nich měla starost, jestli si o vyšší důchod nebudou muset žádat, a měla strach, aby nezmeškali nějaký termín. Ubezpečení odborníků, že zvýšení důchodů bude automatické, proto přijali s velkým ulehčením. Velký zájem byl i o důchody vdovské a vdovecké nebo invalidní. Z telefonů překvapivě vyplynulo, že někteří invalidní důchodci se stále bojí si k důchodu přivydělat ze strachu, aby o něj nepřišli. Podívejte se na nejzajímavější otázky a odpovědi, které volající nejvíce zajímaly.

Starobní důchody

Odpovídala: Bc. Eva Amchová

Příští rok mám jít do důchodu a mám strach, že tak se mě nebude týkat avizované zvýšení důchodu. Pomůže mi, když půjdu do předčasného důchodu? 

„Valorizace důchodů od ledna 2019 se týká důchodů přiznaných do 31. 12. 2018. Procentní výměra důchodů přiznaných v roce 2019 však bude vypočítána podle nových parametů stanovených pro rok 2019 a základní výměra u nich bude přiznána již v nové výši, tj. 3 270 Kč. Není tedy třeba mít obavy, že by přiznání starobního důchodu v příštím roce pro vás bylo »nevýhodné«. Naopak odchod do předčasného starobního důchodu by znamenal krácení za období, které by vám chybělo od jeho přiznání do dosažení zákonného důchodového věku. Proto je třeba případné rozhodnutí požádat o předčasný starobní důchod dobře zvážit.“

Bude se mě týkat zvýšení důchodu, i když do něho odejdu 30. ledna 2019?

„Lednová valorizace se týká důchodů, které byly přiznány do 31. 12. 2018. Ten, kdo si požádal o přiznání důchodu od 1. ledna 2019 nebo od pozdějšího data, nebude mít procentní výměru důchodu navýšenou o 3, 4% , ale bude mu vypočtena podle nových parametrů stanovených pro rok 2019. A základní výměra mu bude náležet již v nové výši, tj. 3 270 Kč. Důchod přiznaný v roce 2019 pak bude valorizován v následujícím roce, tj. v roce 2020.“

Mohu pracovat v předčasném starobním důchodu?

„Určitá omezení pokud jde o výdělek pro poživatele předčasného starobního důchodu platí do doby,  než dosáhnou důchodového věku. Po tuto dobu nemohou vykonávat výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodovém pojištění. Nějaké možnosti přivýdělku však mají. Mohou vykonávat tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný příjem nedosahuje částky 2 500 Kč za kalendářní měsíc, činnost na základě dohody o provedení práce (DPP), pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč, nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na důchodovém pojištění (tj. v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 Kč). Od data, kdy příjemce předčasného starobního důchodu dosáhne důchodového věku, pro něj platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce a může při pobírání důchodu pracovat a vydělávat si bez omezení.“

Je mi 30 let. Bojím se, že se důchodu vůbec nedožiju s tím, jak se pořád posouvá věk pro odchod do důchodu. Dá se někde zjistit, v kolika letech tam půjdu já?

Zákon o důchodovém pojištění ukončil růst důchodového věku a stanovil jeho strop v 65 letech. Tento důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971, tedy i pro vás (je stejný pro muže i ženy). Strop 65 let se však v budoucnu může změnit např. na základě změn průměrné délky života a dalších faktorů. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk nižší, v závislosti na roku narození a u žen hraje roli i počet vychovaných dětí. Kromě dosažení důchodového věku je pro nárok na starobní důchod třeba získat zákonem stanovenou dobu důchodového pojištění (mít tzv. odpracované roky) – ta s ohledem na Váš věk bude činit 35 let.“

Žila jsem v zahraničí a hodně cestovala. Sice jsem tam pracovala, ale jen na brigádách Teď mám strach, že mi tyhle roku budou chybět kvůli důchodu. Dá se to nějak zpětně doplatit?

„Pro nárok na důchod je možné přihlédnout i k dobám, kdy člověk pracoval v cizině (pokud jde o státy EU nebo státy, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení), za předpokladu, že tyto doby potvrdí jako doby důchodového pojištění příslušná zahraniční penzijní instituce. Pro které situace je možné využít institut tzv. dobrovolného důchodového pojištění a jaká období ve vašem konkrétním případě si lze touto formou zpětně doplatit vám poradí odborníci na okresní správě sociálního zabezpečení.“

VIDEO: Odborníci na telefonu Blesku

Video
délka: 00:14.83
Video se připravuje ...

Odborníci na telefonu Blesku Aleš Brunclík

Invalidní důchody

Odpovídala: JUDr. Simona Urbánková

Jsem v invalidním důchodu (2. stupeň) a mám teď šanci si něco přivydělat. Nemůžu o ten důchod přijít? Slyšela jsem, že přivýdělek k invalidnímu důchodu je omezený nějakou částkou.

Lidé s přiznaným invalidním důchodem podle svých možností pracovat mohou. U lidí, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně se dokonce předpokládá, že zbývající pracovní schopnost využijí a budou vykonávat výdělečnou činnost, kterou jim jejich zdravotní stav umožní, protože samotné období pobírání tohoto důchodu by se jim nezapočítávalo do potřebné doby důchodového pojištění pro nárok na budoucí starobní důchod.“

Před rokem mi byl přiznaný invalidní důchod 1. stupně. Teď mi ale přišel dopis, že se musím znovu podrobit lékařskému vyšetření. Proč? Myslel jsem, že invalidní důchod se přiznává napořád.

„Invalidní důchod se nepřiznává natrvalo, protože zdravotní stav zpravidla není neměnný. V průběhu času se může zlepšovat nebo naopak zhoršovat. Proto posudkový lékař při stanovení invalidity určuje termín kontrolní lékařské prohlídky. Ta se provádí obvykle v intervalu 1 - 3 roky na základě závažnosti zdravotního stavu. Podle jejího výsledku může dojít i ke změně invalidity na nižší nebo vyšší stupeň nebo může být zjištěno, že stav již neodpovídá invaliditě.“

Mám vážné zdravotní problémy a lékař mi navrhuje, abych si požádal o invalidní důchod. Bojím se, že z něj ale nevyžiju. Jak se vlastně vypočítává?

„Invalidní důchod se (stejně jako jiné druhy důchodů) skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná (bez ohledu na stupeň invalidity) a v letošním roce činí 2 700 Kč, v příštím roce bude zvýšena na 3 270 Kč. Procentní výměra invalidního důchodu je individuální a závisí na délce doby pojištění, příjmech dosahovaných před vznikem invalidity a na stupni invalidity. K době pojištění získané do vzniku invalidity se navíc přičítá i tzv. dopočtená doba, což je zjednodušeně řečeno doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku, kterou by hypoteticky mohl člověk odpracovat, pokud by se nestal invalidním.“

Je pravda, že člověk musí být určitou dobu na nemocenské, aby mohl požádat o invalidní důchod?

„Předchozí »pobyt« na nemocenské není podmínkou pro přiznání invalidního důchodu. Pokud se člověk domnívá, že jeho zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a odpovídá invaliditě, má právo podat žádost o invalidní důchod. Žádost sepisuje s občanem OSSZ podle místa jeho trvalého bydliště.“

Podala jsem si žádost o invalidní důchod, ale byla mi zamítnutá. Za jak dlouho si ji mohu podat znovu?

„Žádost o invalidní důchod můžete podat i opakovaně, v zásadě kdykoliv, když se domníváte že se změnil váš zdravotní stav. Pokud jste byla uznána invalidní a žádost vám byla zamítnutá, protože jste nesplnila podmínku potřebné doby pojištění, je vhodné požádat tehdy, až chybějící dobu dopracujete, případně ji splníte pomocí doplacení dobrovolného důchodového pojištění. V tomto případě doporučujeme poradit se o vhodném postupu s odborníky na »vaší« OSSZ podle místa bydliště.

Požádala jsem o invalidní důchod, protože nemůžu vykonávat svou práci. Posudkový lékař mi ale invalidní důchod neuznal. Jak mám dál postupovat? Můžu se odvolat?

„Pokud nesouhlasíte s výsledkem posouzení vašeho zdravotního stavu, můžete se »odvolat«, přesně řečeno podat námitky. To je však možné až proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, jen proti samotnému posudku lékaře okresní správy sociálního zabezpečení se odvolat nelze. V námitkovém řízení posuzuje váš zdravotní stav jiný lékař. Pokud by vás uznal lékař v rámci námitkového řízení invalidní, neznamená to ale ještě, že budete mít přiznán invalidní důchod – pro nárok na něj musíte splnit i druhou podmínku, tj. také získat potřebnou dobu důchodového pojištění.“ 

VIDEO: „Česko stárne a města nejsou připravena,“ varuje expert Hrabě.

Video
délka: 05:33.98
Video se připravuje ...

„Česko stárne a města nejsou připravena,“ varuje expert Hrabě. David Budai, Aleš Brunclík