STAROBNÍ důchody

Bc. Eva Amchová

Četl jsem, že od ledna se zvýší důchod průměrně o 900 korun. Znamená to, že dostanu k důchodu navíc každý měsíc devět stovek?

„Nemusí to být přesně 900 korun (to je částka, o kterou se navýší průměrný důchod), konkrétní částka, o kterou se vám důchod zvýší, záleží na výši vašeho vypláceného důchodu. Základní výměra důchodů, která je pro všechny stejná a nyní činí 2 700 Kč, se od ledna 2019 zvýší u všech důchodců stejně, a to o 570 korun na částku 3 270 Kč. A procentní výměra důchodu, která je u jednotlivých příjemců důchodů rozdílná, se zvýší o 3,4 %.“

Jak je to s přivýdělkem, když jsem v důchodu? Můžu si vydělat neomezenou částku, nebo je na to nějaký limit?

„Lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod mohou při jeho pobírání současně pracovat. Nejsou limitováni ani výší výdělku ani druhem pracovní činnosti – to znamená, že mohou pracovat na dobu určitou či neurčitou, na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, mohou i podnikat. Navíc se těm, kteří při pobírání starobního důchodu pracují (jde-li o činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění) zvyšuje důchod. A to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Zvýšení se neprovádí automaticky, ale důchodce si o něj musí požádat.“

VDOVSKÉ, VDOVECKÉ a SIROTČÍ důchody

Ivana Potměšilová

Je mi padesát let a zemřel mi manžel. Děti už mám dospělé. Má cenu, abych si požádala o vdovský důchod? Kamarádka tvrdí, že na něj nemám vůbec nárok.

„Obecně platí, že vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo (pokud ještě nebyl příjemcem důchodu), splnil ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod. Vdovský důchod pak náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela, po uplynutí této doby jeho výplata náleží jen v přesně vymezených případech. Bližší informace vám poskytnou na »vaší« OSSZ nebo naši specialisté na bezplatné telefonní lince 800 050 248.“

 Je pravda, že na sirotčí důchod má nově nárok každé dítě? Prý se změnila pravidla?

Ne, ale od 1. února letošního roku se podmínky nároku na sirotčí důchod zmírnily. Osiřelé nezaopatřené dítě má nově nárok na sirotčí důchod i v případě, že zemřelý rodič odpracoval aspoň jeden rok před úmrtím (rodič starší 28 let v období deseti let před úmrtím) anebo zesnulý rodič starší 38 let v období dvaceti let před úmrtím odpracoval aspoň dva roky. Nárok na sirotčí důchod může vzniknout i těm sirotkům, kterým před 1. únorem 2018 nevznikl, protože zemřelá osoba nezískala potřebnou dobu pojištění. Podmínkou ale je, aby dítě bylo nezaopatřené (to je do ukončení povinné školní docházky a dále pokud studuje, nejdéle však do 26 let). Nové posouzení nároku se neprovádí automaticky, ale pouze na základě žádosti. Sirotek či jeho zákonný zástupce proto musí sepsat novou žádost o sirotčí důchod na příslušné OSSZ podle místa svého trvalého bydliště.“

NEMOCENSKÉ a OŠETŘOVNÉ

Mgr. Vít Hulec

Léta jsem nemarodil, až teď. Z čeho se mi vlastně nemocenská vypočítává? Z hrubé nebo čisté mzdy?

„Zjednodušeno řečeno z hrubé mzdy, ze které se zjistí průměrný denní vyměřovací základ. Výpočet je složitější, nejprve se vyměřovací základ upravuje (redukuje) podle redukčních hranic. Výše denní dávky je pak stanovena jako 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, Při delší nemoci se procentní sazba zvyšuje, a to od 31. dne do 60. Dne trvání pracovní neschopnosti na 66 %, od 61. Pak 72 %. Aby vám vůbec mohlo být nemocenské vypláceno, musíte být účasten nemocenského pojištění, což v praxi znamená, že z vašeho příjmu je odváděno pojistné na sociální zabezpečení.“

Doktor mi předal lístek na peníze a já nevím, kam ho mám poslat.

„Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, tzv. lístek na peníze, je potřeba zasílat svému zaměstnavateli, protože slouží mimo jiné i jako omluvenka v zaměstnání. Jestliže vám již zaměstnání skončilo, ale vy stále marodíte, pak lístek na peníze zašlete příslušné OSSZ, která dávku vyplácí podle sídla vašeho posledního zaměstnavatele.“

MATEŘSKÁ a OTCOVSKÁ DOVOLENÁ

Mgr. Eva Hamplová

Můžu si k mateřské nějak přivydělat? Sousedka tvrdí, že to nejde, a že bych o ni mohla přijít.

„Přivydělat si můžete. Pobírání »mateřské« nebrání výkon práce v jiném zaměstnání či výkon jiné výdělečné činnosti. Můžete tedy pracovat např. na »dohodu« anebo podnikat. Překážkou pro přivýdělek by ale bylo, kdybyste u současného zaměstnavatele dělala stejnou práci, ze které vám stát vyplácí peněžitou pomoc v mateřství.“

Slyšela jsem, že nově můžou tatínkové využít otcovskou dovolenou. Jak dlouho se mnou a s mimčem může být doma?

„Tatínek, který chce pomáhat mamince s péčí o miminko, může být s vámi doma celý týden. Otcovská (dávka nemocenského pojištění) se poskytuje maximálně 1 týden (7 kalendářních dnů) ode dne nástupu. Nástup na otcovskou si otec dítěte určí sám v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.“

INVALIDNÍ důchody

JUDr. Simona Urbánková

Zajímalo by mě, jestli má na invalidní důchod nárok každý, kdo kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže pracovat?

„Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit zákonné podmínky. To znamená být uznán invalidním (invaliditu posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení) a získat stanovenou dobu důchodového pojištění. Ta je závislá na věku žadatele. U lidí ve věku nad 28 let činí 5 roků v posledních deseti letech před vznikem invalidity, u lidí starších 38 let to při nesplnění této podmínky může být také získání 10 let pojištění v období posledních 20 let před vznikem invalidity. U osob ve věku do 28 let je potřebná doba pojištění kratší. Získání doby pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.“

Manžel bere už několik let invalidní důchod. Za pár let mu vznikne nárok na důchod starobní. Bude brát oba důchody, nebo jak to vlastně bude?

„Oba důchody brát nelze. Pokud příjemce invalidního důchodu dosáhne důchodového věku a splní podmínku potřebné doby pojištění, má možnost prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení podat žádost o starobní důchod. Jestliže vypočtený starobní důchod bude vyšší než vyplácený invalidní, bude mu starobní důchod přiznán. V opačném případě náleží nadále invalidní důchod v původní výši. Těm, kteří pobírají invalidní důchod (týká se všech stupňů invalidity) v době, kdy dosáhnou 65 let věku, výplata invalidního důchodu nezaniká, ale ČSSZ ho ze zákona automaticky změní na důchod starobní. Výše důchodu se touto změnou nemění.“

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Mgr. David Marek

Teta potřebuje nutně péči, zlomila si nohu v krčku. Můžu o ni dlouhodobě pečovat, i když vlastně nejde o člena blízké rodiny?

„Ano, ve vašem případě to s ohledem na příbuzenský vztah, se kterým je spojen nárok na dlouhodobé ošetřovné, možné je (při splnění základních podmínek). Okruh osob, které mohou čerpat dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní (např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.) osoby vyžadující dlouhodobou péči. Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.“

Započítává se mi doba, kterou na dlouhodobém ošetřovném strávím, do odpracované doby pro nárok na dovolenou nebo třeba pro důchod?

„Doba, po kterou budete pobírat dávku dlouhodobého ošetřovného, vám bude započtena do nároku na důchod jako tzv. náhradní doba pojištění. Do odpracované doby z hlediska vzniku nároku na dovolenou vám tato doba započtena nebude.

VIDEO: Odborníci z ČSSZ odpovídali v redakci Blesku

Video
délka: 00:14
1080p 720p 360p

Odborníci na telefonu Blesku Aleš Brunclík