Částky na faktuře na úhradu nedoplatku za odběr elektřiny a plynu se mi zdají příliš vysoké. Zvlášť když je porovnám s vyúčtováním za minulé roky. Můžu fakturu reklamovat?

Domníváte-li se, že vyúčtování spotřebované energie není správné (např. byla použita jiná cena, než máte sjednanou, neodpovídá počáteční a koncový měřící stav), máte právo vyúčtování dodávky u dodavatele reklamovat. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci vyúčtování do 15 dnů a písemně vás o tom vyrozumět. Případné peněžité rozdíly je pak povinen vám vyplatit do 30 dnů od podání reklamace. V případě chybných měřících stavů se do reklamace zapojuje i distributor, protože měřidla jsou v jeho vlastnictví, on provádí odečty a jeho stanovisko k měřícím stavům je rozhodné. Reklamaci s distributorem za vás řeší dodavatel. V případě, že s vyřízením reklamace nesouhlasíte, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad.

O výši nedoplatku nemám žádné pochybnosti, ale na úhradu celého nedoplatku nemám dost peněz. Co s tím? Můžu požádat o splátkový kalendář?

Máte-li vysoký nedoplatek a víte, že ho nejste schopni uhradit najednou, doporučuji kontaktovat dodavatele a požádat o splátkový kalendář. Je vhodné být aktivní a situaci řešit hned. Čekat, až obdržíte upomínky, není dobrá cesta. Na poskytnutí splátkového kalendáře zákazník sice nárok nemá, ale většina solidních dodavatelů vyjde vstříc a splátky umožní – pokud vnímá zájem zákazníka nedoplatek skutečně uhradit, byť ve splátkách.

Kvůli vysokému nedoplatku chci změnit výši záloh na odběr energií. Mám na to právo?

Možnost stanovit zálohy musí být smluvně sjednána, většinou je to upraveno v obchodních podmínkách dodavatele. Výši záloh stanovuje dodavatel a každý rok ji dle výsledku vyúčtování na další zúčtovací období upravuje. Máte-li nedoplatek, zálohy se adekvátně zvýší, máte-li přeplatek, zálohy se adekvátně sníží. Nárok na změnu výše záloh nemáte, ale v praxi dodavatelé požadavku na změnu záloh vycházejí vstříc a akceptují jej, pokud je požadována změna výše záloh v rozumném rozmezí. Dodavatelé zpravidla nastavují zálohy tak, aby odpovídaly 100% předpokládané platbě za spotřebované energie. To představuje zároveň i maximální limit pro stanovení výše záloh.

Stěhuji se, ale smlouva s dodavatelem energií mi končí až za dva roky. Můžu smlouvu ukončit dříve?

V případě, že se stěhujete, ať už z vlastního, nebo pronajímaného bytu, máte ze zákona právo smlouvu vypovědět s 15denní výpovědní dobou. Ta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Spolu s výpovědí smlouvy jste povinen dodavateli doložit zánik užívacího práva (tj. doložit, že už nejste vlastníkem bytu/domu či doložit ukončení nájmu). V takovém případě dochází k přepisu dodávky energií na nového vlastníka bytu nebo nového nájemce, se kterým dodavatel uzavře novou smlouvu. Doporučuji při předávání bytu či domu sepsat předávací protokol a do něho uvést stav měřicího zařízení ke dni předání.

Mgr. Monika Hauznerová působí ve firmě epet, kde se jakožto manažerka právního oddělení zabývá právní legislativou v oblasti energetiky. Zároveň je vedoucí Energetické sekce Unie podnikových právníků.