Zhodnoťte situaci

»Jen« zhoršení zdravotního stavu nestačí, je nutné, aby onemocnění způsobilo pokles pracovních schopností. Tedy že z důvodů nemoci nemůžete naplno vykonávat svou profesi. Je to individuální. Např. problémy s dýcháním »odepíší« pilota, kdežto pro vrátného nejsou z pracovního hlediska zásadní. 

Požádejte si o osobní list

Pro získání nároku na invalidní důchod potřebujete mít i »odpracováno« (tedy se po určitou dobu účastnit důchodového pojištění). Kolik let máte započítaných, zjistíte z informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Stačí si o něj požádat na ČSSZ.

Poraďte se s lékařem

O žádosti se poraďte s ošetřujícím lékařem. Není důležité, jak dlouho před podáním žádosti marodíte, ale jestli je váš zdravotní stav dlouhodobě nepříznivý. Pokud jste v době řízení o invalidním důchodu v dočasné pracovní neschopnosti a pobíráte nemocenské pojištění, bude jeho výplata 30. den po uznání invalidity zastavena.

Podejte si žádost

Žádost o invalidní důchod si podáváte sami (nebo někomu udělíte plnou moc) na oddělení důchodového pojištění na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte si: občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, z banky potvrzený formulář o účtu, na který budete chtít důchod posílat. Ženy dokládají rodné listy vychovaných dětí, muži potvrzení o vojenské službě.

Připravte si lékařské zprávy

Dalším krokem je posouzení zdravotního stavu pro účely invalidity. Poštou vám dorazí žádost o nutnosti vyšetření u vašeho ošetřujícího lékaře a o vyplnění profesního dotazníku.

Vyplňte profesní dotazník

V profesním dotazníku vyplníte informace o kvalifi kaci, době a druhu vykonávaných zaměstnání. Pro posuzování, jak nemoc ovlivnila výkon vaší práce, je velmi důležitý!

Podstupte doplňující vyšetření

Je možné, že vás OSSZ vyzve k doložení nálezů z odborných vyšetření nebo k jejich podstoupení v určeném zdravotnickém zařízení. Pokud je nedodáte nebo nepodstoupíte, může být řízení o invalidním důchodu zastaveno pro vaši nespolupráci.

Čekejte na posudek

Posouzení vaší invalidity provede posudkový lékař na podkladě doložené zdravotnické dokumentace a profesního dotazníku. Obvykle není důvod, aby vás zvali k jednání, protože vyšetření lékařem OSSZ je nutné zcela výjimečně. Hotový posudek je vám zaslaný, ale není proti němu možné podat odvolání. Je jen jedním z podkladů pro rozhodnutí ČSSZ.

Vydržte do rozhodnutí

Konečné rozhodnutí o svém invalidním důchodu dostanete od ČSSZ doporučeným dopisem. Dozvíte se, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši.

Při zamítnutí se odvolejte

V případě zamítnutí vaší žádosti (např. pokles pracovních schopností je nižší než 35 %, nemáte potřebnou dobu pojištění atd.) se proti rozhodnutí můžete odvolat. V důchodových věcech se odvolání nazývá »námitky« a můžete je vznést ve lhůtě 30 dní.

Pracovat můžete i dál

Při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu všech stupňů můžete pracovat – záleží jen na vašich možnostech a zdravotních omezeních. Musíte však počítat s tím, že při kontrole invalidity má posudkový lékař povinnost zhodnotit nikoliv vaše diagnózy, ale váš skutečný pokles pracovních schopností.

V případě pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. a II. stupně se obecně určitý výkon pracovní činnosti předpokládá, protože do tzv. »odpracovaných« let pro účely starobního důchodu se takové doby a výdělky započítávají.

Výplata se liší!

Pro výši invalidního důchodu je rozhodující, jaký stupeň invalidity a k jakému dni vám jej posudkový lékař přisoudí. Samotný invalidní důchod má (stejně jako jiné druhy důchodů) dvě části – základní a procentní výměru.

Základní výměra je pro všechny stupně invalidity stejná a letos to je 3900 Kč. Procentní výměra je individuální, závisí na délce vašeho pojištění, výši příjmů před vznikem invalidity a na stanoveném stupni invalidity. Procentní výměra důchodu činí nejméně 770 Kč. Nejnižší výše invalidního důchodu je tak pro letošní rok 4670 Kč.

Průměrná výše invalidního důchodu 

1. stupeň: 7656 Kč

2. stupeň: 8944 Kč

3. stupeň: 13 425 Kč

Podívejte se také na letošní změny v sociálních dávkách: Otcovská, ošetřovné i pěstounská péče

Video
Video se připravuje ...

Změny v sociálních dávkách: Otcovská, ošetřovné i pěstounská péče Videohub