Vysoké poplatky vám vysávají peníze z životního pojištění: Co na to vaše pojišťovna?

Autor: Jessica Lutišanová, Tomáš Lamberský - 
16. května 2018
05:40

Posíláte si tisícovku i víc měsíčně na investiční životní pojištění, a po roce či dvou nemáte na účtu ani kačku. Jak to? Prachy »schramstly« poplatky. Co na zvláštní způsob investování říkají pojišťovny, které finanční produkt nabízejí?

Nespokojení klienti se rozhodli pojišťovny hromadně zažalovat. Podle některých rozhodnutí finančního arbitra a jednoho rozhodnutí soudu totiž neuvedly ve smlouvě výši poplatků, které klienti platili. Ti až následně zjistili, o kolik peněz přicházejí. Peníze šly na vysoké provize prodejcům pojištění, které činily až 200 % roční splátky, tedy dva roky u té nejběžnější! U některých pojistek bylo navíc plnění v případě smrti nula, nebo třeba jen deset tisíc korun.

Pojišťovny s obviněním nesouhlasí. Přečtěte si, co říká konkrétně ta vaše.

Otázky Blesku pro pojišťovny:

1. Týká se vaší pojišťovny problém s investičním životním pojištěním (IŽP), na který upozornil finanční arbitr a v jednom případě týkajícím se Pojišťovny České spořitelny rozhodl i soud?

2. Vedete nějaké soudní spory týkající se IŽP kvůli absenci vyčíslení nákladů a poplatků v uzavřených smlouvách?

3. Kolik smluv na IŽP máte s klienty uzavřených?

4. Jak máte upravené smlouvy, aby se problémům, na něž upozornil finanční arbitr, předešlo?

UNIQA pojišťovna, a. s.

1. Problém se nás týká nepřímo kvůli negativní publicitě, která je problematice věnována a vrhá neoprávněně negativní světlo na oblast IŽP jako celek.

2. Žádné takové soudní spory neevidujeme.

3. K 30. 4. 2018 to bylo 168 067 ks smluv.

4. Veškerá relevantní dokumentace je dostupná pro zájemce kdykoli na našich webových stránkách. Tento dokument je samozřejmě i nedílnou součástí nově uzavíraných smluv. Na webu jsou dostupné i veškeré historické verze pro již aktuálně nenabízené produkty.

Komerční pojišťovna, a. s.

1. Ne.

2. Ne.

3. Tato informace není veřejná.

4. Naše poplatková struktura je velmi transparentní. Informace se nachází jak v Pojistných podmínkách, tak v Informacích pro zájemce.

Pojišťovna České spořitelny, a. s.

Naše smlouvy FLEXI životního pojištění jsou v souladu s legislativou, tedy jsou platné, a našim klientům nadále poskytujeme sjednanou pojistnou ochranu. Médii probíraný rozsudek Městského soudu v Praze jako odvolacího soudu se týká jedné konkrétní pojistné smlouvy, a není tak možné ho vztahovat na všechny naše pojistné smlouvy a produkty životního pojištění. Rozsudek je závazný pouze pro danou věc, nemá obecnou platnost a není možné jej vnímat jako precedentní pro trh životního pojištění. V posuzované kauze šlo o spor o zaplacení dlužného pojistného, nikoliv o podmínky platnosti smlouvy FLEXI životního pojištění.

Náš přehled poplatků je a byl vždy transparentní. Je v souladu s legislativou veřejně dostupný na naší webové stránce, kde je tedy klientům kdykoliv k dispozici. Přípustnost tohoto postupu v minulosti již několikrát potvrdily rozsudky napříč soudními instancemi. Podle těchto rozhodnutí se za součást pojistné smlouvy považují také dokumenty, které nejsou výslovně ve smlouvě jako součást smlouvy vyjmenovány, pokud na ně smlouva nebo pojistné podmínky odkazují. V souladu s tímto právním názorem máme tedy jako součást pojistné smlouvy i Sazebník parametrů a poplatků produktu. Od roku 2014 je pak nedílnou součástí každé nově uzavřené pojistné smlouvy. Máme i naprosto opačný rozsudek soudu, který naopak platnost smluv FLEXI životního pojištění potvrzuje. To jasně ukazuje, že rozsudky se vztahují vždy jen na jednu konkrétní souzenou věc.

Kooperativa pojišťovna, a. s.

Rozhodnutí finančního arbitra a soudu se týkají konkrétní pojistné smlouvy v daných pojišťovnách a není možné je vztahovat na všechny životní pojistné smlouvy či obecně na produkt investičního životního pojištění. Současná rozhodnutí nelze považovat za precedenční. Nálezy finančního arbitra budou podléhat soudnímu přezkoumání. Daná rozhodnutí se v žádném případě netýkají smluv Kooperativy. Naše smlouvy životního pojištění nadále platí a v našem portfoliu nemáme neplatné pojistné smlouvy.

AXA pojišťovna, a. s.

Vyjádření neposkytla.

Česká pojišťovna, a. s.

Předně bychom chtěli upozornit na to, že se o žádný skandál nejedná. V mnohém to připomíná situaci okolo bankovních poplatků, kdy jsme před pár lety byli svědky podobných akcí. I tehdy se objevily iniciativy, které slibovaly klientům zastoupení ve sporech. Jejich výsledkem ale byly prohrané soudní spory a lidé museli uhradit nejen náklady na soudní řízení, ale také náklady na právní zastoupení. Mnoho z nich pak skončilo v exekucích. Chtěli bychom tak upozornit klienty, aby byli maximálně obezřetní v jednání se společnostmi, které jim nabízí v této oblasti pomoc.

V záležitosti rozhodnutí finančního arbitra je klíčové, že rozhodnutí finančního arbitra se týkají konkrétních individuálních pojistných smluv, a není tak možné je vztahovat na všechny produkty investičního životního pojištění. Rozhodnutí finančního arbitra v žádném případě nezakládá plošnou neplatnost smluv, a to ani přesto, že se jednotlivé smlouvy mohou jevit jako identické. Judikaturu vytváří až opakovaná rozhodnutí soudů a Nejvyššího soudu.

Ostatně jak arbitr, tak regulátor ve svých reakcích na nastalou situaci uvádějí, že je předčasné dělat závěry o dopadech jednotlivých rozhodnutí na další pojistné smlouvy. Je třeba také dodat, že v řadě případů vyhodnotil finanční arbitr při posuzování stížností klientů jejich nároky jako neoprávněné a již nyní existují rozsudky, které podpořily platnost smluv.

Pro doplnění uvádíme, že Česká pojišťovna podléhá přísnému dozoru a regulaci, její smlouvy byly a jsou uzavírány v souladu s platnými zákony, jsou platné a v případě pojistné události jsou klientům vyplácena pojistná plnění.

Reakce advokáta Viktora Rossmanna:
SPOLEK PODVEDENÍ KLIENTI NIC NESLIBUJE

„Je pravdou, že jednotlivá rozhodnutí finančního arbitra se týkají konkrétních individuálních pojistných smluv, a není je možné vztahovat na všechny produkty investičního životního pojištění. Rovněž je pravdou, že rozhodnutí finančního arbitra nezakládá plošnou neplatnost smluv. Spolek Podvedení klienti neslibuje svým členům nic obdobného, co slibovaly iniciativy vzniklé proti bankovním poplatkům. Neslibuje ani úhradu soudních výloh v případě neúspěchu žaloby. S využitím ustanovení § 2989 občanského zákoníku se spolek hodlá pokusit podat žalobu jménem ‚všech‘ spotřebitelů, jejímž cílem bude dosáhnout toho, aby soud jednak nařídil pojišťovnám zdržet se jejich jednání spočívajícího v uzavírání výše popsaných smluv, a dále aby jim uložil odstranit současný závadný stav, který je nabídkou těchto smluv způsobován. Spor bude veden výlučně jménem spolku a na jeho účet.“

Kde byl problém?

„U České pojišťovny je problém v tom, že si s klienty nesjednala poplatky. Až když začali ukončovat smlouvy, tak zjistili, že poplatky měsíčně činí 20 až 30 procent, takže to nikdy nemůže být zisková věc. U pojišťovny Axa se zase zjistilo, že nešlo o pojištění, protože plnění v případě smrti bylo ve výši nula, nebo třeba jen deset tisíc,“ popsal jeden z podvedených klientů Jiří Chvojka případy, o nichž již rozhodl finanční arbitr. Jeden už řešil i soud. „U Pojišťovny České spořitelny pravomocně rozhodl, že smluvní podmínky neobsahovaly přehled nákladů, takže klienti nevěděli, jaké poplatky zaplatí,“ uvedl Jiří Chvojka.

Jak zjistím, že mám špatnou smlouvu?

„Zcela jednoduše. Musí se podívat do své smlouvy, a jestli v nich nedohledají jednoznačnou identifikaci plateb, které od nich pojišťovna požaduje, tak se jich to určitě týká také,“ řekl Blesku advokát Viktor Rossmann, který zastupuje spolek Podvedení klienti. Problematické smlouvy investičního životního pojištění byly uzavírány v letech 2004 až 2014 a podle jednoho z poškozených klientů Jiřího Chvojky se to týká všech pojišťoven. Je jich údajně na dva miliony!

Investiční životní pojištění

„Investiční životní pojištění by mělo být složeno ze dvou základních složek, a to pojistné a investiční. Pojistná složka by měla naprosto převažovat, aby sloužila klientům jako pojistná ochrana. Ačkoliv tento druh pojištění nemá garantovat výnos, považujeme za zásadní, že klient musí mít přesné informace o tom, jakým způsobem pojišťovny v rámci rezervotvorné složky investují, jaká výše plnění jim bude po ukončení pojištění z této složky vyplacena, a hlavně, aby byl zcela přesně a srozumitelně předem informován o veškerých nákladech a poplatcích, které od něj bude pojišťovna po dobu pojištění požadovat,“ uvádí advokát Viktor Rossmann. To se podle něj v současné době neděje a klienti vůbec netuší, kolik fakticky vynaloží svých prostředků na kterou část pojištění.

 

Video: Osmasedmdesátiletá hrdinka: Seniorka se nenechala oklamat podvodníkem.

Video Osmasedmdesátiletá hrdinka: Seniorka se nenechala oklamat podvodníkem. - tv Joj

11karel11 ( 16. května 2018 15:23 )

Vyjádření pojišťovny ...............................Uzavřené smlouvy jsou v souladu se zákonem. S nálezem finančního arbitra nesouhlasíme a už jsme požádali soud o jeho přezkoumání. Do rozhodnutí soudu jsou proto jakékoliv zobecňující závěry předčasné a spekulativní. ▪ Nález finančního arbitra se týká jedné konkrétní smlouvy. Tento nález není konečný a rozhodující, protože podléhá soudnímu přezkumu – o neplatnosti smlouvy musí rozhodnout soud. Smlouva je platná. Stejně tak všechny ostatní............................................................................................ .Lidé ztrácí peníze, protože si zvolili agresivní fondy, kteří dlouhodobě mohou hodně vydělat, ale krátkodobé ztratit.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud