Smlouvu na odběr elektřiny mám uzavřenou na dobu určitou, ale smlouvu na odběr plynu na dobu neurčitou a obě chci ukončit. Liší se nějak podmínky pro jejich ukončení?  

U smlouvy na dobu neurčitou můžete smlouvu vypovědět kdykoli s maximálně tříměsíční výpovědní dobou (konkrétní délku výpovědní doby má každý dodavatel uvedenou ve svých obchodních podmínkách).

Obtížnější je to u smlouvy na dobu určitou. Pokud jste ji uzavřeli klasicky u obchodníka a chcete ji ukončit před jejím vypršením, dodavatel po vás bude chtít zaplatit smluvní pokutu za předčasné ukončení. Její výše se u běžné domácnosti pohybuje průměrně kolem 5 tisíc korun.

Jinak je ale tomu v případě, že jste smlouvu uzavřeli přes zprostředkovatele u sebe doma, po telefonu nebo elektronicky. V tomto případě vás chrání občanský zákoník a máte tak právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Ale ani po uplynutí této lhůty nejste ztraceni. Podle energetického zákona máte právo vypovědět smlouvu dokonce až do 15 dnů ode dne zahájení dodávky od nového dodavatele. To je ale možné jen na počátku smluvního vztahu.

A co když jsem všechny lhůty prošvihnul? Mám i tak nějakou šanci ukončit smlouvu na dobu určitou bez toho, aniž bych musel platit pokutu?

V průběhu trvání smlouvy můžete smlouvu vypovědět bez sankce pouze v případě, že dodavatel zvyšuje cenu či mění smluvní podmínky. Tuto změnu je vám ale dodavatel povinný adresně a prokazatelně oznámit 30 dní předem. V tu chvíli můžete smlouvu vypovědět do desátého dne přede dnem účinností změny. Pokud by dodavatel změnu ceny zákazníkovi ve lhůtě neoznámil, pak se nová cena na zákazníka nevztahuje.

Máte-li smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením, pak ji můžete vypovědět do dvacátého dne před koncem sjednané doby určité. Pokud tak neučiníte, smlouva se automaticky prodlouží o další období dodávky (zpravidla to bývá rok či stejná délka období jako sjednaná doba trvání smlouvy).

Chci podepsat smlouvu s novým dodavatelem energií. Na co si mám dát pozor, abych „nenaletěl“?

Před uzavřením smlouvy na dobu určitou si zkontrolujte, zda cena zůstává neměnná po celou dobu trvání smlouvy. To poznáte podle toho, že smlouva neobsahuje ujednání o jejím automatickém prodloužení, zda doba, na kterou se uzavírá, není neobvykle dlouhá (běžná je dvouletá či tříletá fixace, neobvyklé jsou pětileté a víceleté smlouvy). Přečtěte si také, jaká je výše smluvní pokuty při předčasném ukončení smlouvy, i to, zda smlouva vedle ceny neobsahuje i jiné poplatky. Chtějte také předložit předsmluvní informaci, kde by měly být souhrnné informace o smlouvě a všechny ceníky; které se ke smlouvě vztahují, a obchodní podmínky. 

Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti EP ENERGY TRADING
Autor: Michaela Szkanderová

Můžu změnit dodavatele, i když jsem v pronájmu? Mám na to právo?

Pokud máte smlouvu s dodavatelem na dodávku energií do bytu v pronájmu, pak se chová jako jakákoli jiná smlouva. Dodavatele bez sankce můžete změnit po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy, nemáte-li smlouvu na dobu neurčitou. Jinak vám hrozí vystavení smluvní pokuty ze strany dodavatele. Pokud pronájem končíte, máte možnost vypovědět smlouvu s 15denní výpovědní dobou.

Kdy může dojít k tomu, že mě dodavatel odpojí od energií? Je to při každém pozdním nezaplacení zálohy?

Přerušení dodávek energií, ke kterému dochází odpojením měřidla, je až krajním řešením a může být uskutečněno pouze v případech popsaných energetickým zákonem. V praxi nejčastěji dochází k přerušení dodávek z důvodu neplacení. Proto, aby mohlo dojít k přerušení dodávek, musíte dlužit minimálně 2 dluhy po splatnosti a dodavatel vás musí vyzvat k jejich úhradě a dát k tomu lhůtu.

Zákon délku lhůty nestanoví, ale měla by být přiměřená, aby v ní zákazník mohl platbu provést. Dodavatelé dávají obvykle 5–7 dnů. Pokud po této výzvě dluhy nezaplatíte, může dodavatel přistoupit k přerušení dodávek. Vlastní přerušení dodávek dělá distributor, který vlastní měřidla v odběrném místě.

Distributor pošle své techniky, kteří na místě odpojí měřidla od vašeho odběrného místa. Jak za odpojení, tak za opětovné připojení vám budou naúčtovány poplatky. U elektřiny se pohybují okolo 1500 Kč až 2000 Kč. Poté, co dluhy zcela uhradíte, má dodavatel ve spolupráci s distributorem povinnost vás znovu připojit v zákonem stanovené lhůtě.

Mgr. Monika Hauznerová působí ve firmě EP ENERGY TRADING neboli epet, kde se jakožto manažerka právního oddělení zabývá právní legislativou v oblasti energetiky. Zároveň je vedoucí Energetické sekce Unie podnikových právníků.