Sedmého února loňského roku sněžilo v Karviné s přestávkami už od rána. Obloha byla zatažená a vypadalo to, že se žene další sníh. „A tak jsem se rozhodla jít ještě nakoupit, než se počasí zhorší,“ vzpomíná paní Gavendová.

Pád na zledovatělém chodníku

Z bytu, kde žije s manželem Jiřím (70), udělala jen pár desítek kroků a na sněhem pokrytém chodníku uklouzla. Sníh totiž ukrýval zamrzlé kaluže a led na nich vidět nebylo. „Pravá ruka mi zůstala pod tělem a křuplo v ní. Postavit jsem se nemohla, z kleku mi pomohli lidé,“ říká paní Gavendová. Ruka bolela čím dál víc, a tak jela s manželem na pohotovost. Rentgen ukázal zlomenou vřetenní kost, což si vyžádalo tříměsíční nošení sádry a měsíc následné rehabilitace. „Ruka bolí pořád, otéká, neudržím v ní ani talíř nebo hrnec a spoustu domácích prací – třeba mytí oken – dělat nemohu,“ shrnuje postižená žena.

Svědci i lékařská zpráva- všechno marné

Koncem března zaslala Anna Gavendová Magistrátu města Karviné žádost o odškodnění za úraz, který utrpěla důsledkem neudržovaného chodníku, o který se podle jejího názoru měl jeho vlastník – tedy město – starat. Přiložila svědectví lidí, kteří její pád viděli (a popsali i povětrnostní podmínky a stav chodníku), fotodokumentaci i lékařskou zprávu (60 bodů dělá »hodnota úrazu«). Všechno zbytečně.

Karviná je pojištěna u České podnikatelské pojišťovny. "Z městského odboru komunálních služeb jí při postoupení mé žádosti napsali, že předmětný chodník není považovaný za místní komunikaci a ani v katastru nemovitostí není veden jako komunikace, ale ostatní plocha. Na webových stranách města není zařazen do plánu zimní údržby,“ cituje manžel paní Gavendové z písemnosti, kterou od pojišťovny obdržela jeho žena. Dál z ní plyne, že právě proto „...není případná odpovědnost pojištěného (tj. Karviné – pozn. aut.) prokázaná, nedošlo k porušení jeho právní odpovědnosti.“ Jinými slovy řečeno – na odškodnění nemá paní Gavendová nárok.

Chodník využívá i náměstek primátora

Vtip je ovšem v tom, že »předmětný chodník« město před několika lety vyasfaltovalo a všichni v okolí Studentské ulice vědí, že ho technické služby města uklízejí – i od sněhu. „Využívají ho stovky lidí z okolí, i náměstek primátora, který kousek od nás bydlí,“ říká paní Anna. „A najednou to chodník není?“ A protože »ostatní plochu« – kterou podle městských úředníků tento chodník je – není třeba nijak označovat, nebyla u něho ani tabulka s varováním před náledím nebo neschůdností v zimních podmínkách.

Město se na nás vykašlalo...

Manželé Gavendovi žijí v Karviné celý život, Jiří má jako bývalý havíř plný invalidní důchod, Anna šla do penze jako cukrářka. Oba jsou bez poskvrnky, jejich pověst je víc než dobrá, nikomu nikdy neublížili, nikomu nic nedluží. „A na stará kolena se na nás naše město vykašlalo. Kvůli odškodnění, které by ani neplatila Karviná, ale pojišťovna, se nám úředníci fakticky vysmáli,“ říkají shodně oba. Zůstal v nich pocit křivdy, bezmocnosti i kapka zoufalství nad tím, že »dneska obyčejný člověk nic nezmůže«, jak říká Jiří Gavenda.

Co na to magistrát? Nic jsme nezanedbali!

Právní oddělení Magistrátu města Karviné: „Dle zákona č. 13/1997 Sb. není vlastník povinen vést pasport (evidenci) účelových komunikací. Je-li chodník svými parametry a významem místní komunikací, měl by být silničním správním úřadem zařazen do kategorie místní komunikace a měl by být uveden v pasportu. Spousta vybudovaných chodníků, zejména v nádvořích, je svým charakterem účelová. Ze zákona je řešena odpovědnost za škodu způsobenou uklouznutím na zledovatělém chodníku – místní komunikaci, což není tento případ. Dle pojišťovny není magistrát povinen odškodnit každého, přihlíží se vždy ke všem okolnostem – počasí, znalost místa, kdy se prováděla údržba. Ze strany města nebylo nic zanedbáno.

Není běžným postupem, aby město v případě zamítavého stanoviska pojišťovny vyplácelo poškozeným náhradu škody. Pokud by magistrát škodu uhradil, popřel by princip pojištění odpovědnosti za škodu, a to tím, že by plnil škodu, za kterou dle stanoviska pojišťovny neodpovídá. Pokud paní Gavendová na svém požadavku trvá, musí svůj požadavek řešit soudní cestou.“ Lukáš Hudeček, tiskový mluvčí Oddělení Kancelář primátora.

Ombudsman Blesku: Rozhodovat mohou i detaily!

Ombudsman Blesku Petr Novák z kanceláře Vaše nároky píše: „Aby měl poškozený nárok na náhradu újmy, musí se zkoumat mimo jiné to, kdo je vlastníkem komunikace, o jaký typ komunikace se jednalo, jakým způsobem vlastník komunikace své povinnosti zanedbal či jak ke vzniku škody přispěl chodec svým vlastním jednáním.“ Odpovědný bude vlastník účelové komunikace (tedy město), avšak v režimu odpovědnosti obecné. Zde může být poukázáno například na zanedbání prevenční povinnosti. Zda má paní Gavendová však skutečně nárok na odškodnění za úraz na chodníku, může rozhodnout až soud. Odškodnění náleží tehdy, pokud k pádu dojde na místní komunikaci, chodníku či průjezdném úseku silnice.

Sbírejte důkazy

Základním předpokladem úspěšného uplatňování nároku je dostatek důkazů. Ty by si měl poškozený začít zajišťovat nejlépe bezprostředně poté, co se mu úraz přihodí. „Mezi nejdůležitější patří fotografi e či videozáznamy místa nehody, které jsou ideálně pořízeny bezprostředně po ní, výpovědi svědků, přesný čas a místo úrazu,“ uvádí Ombudsman Novák. V případě, že by se jednalo o účelovou komunikaci, za škodu by byl odpovědný vlastník účelové komunikace, avšak v režimu odpovědnosti obecné. Nárok na odškodnění by se v tomto případě posuzoval dle občanského zákoníku, nikoliv dle zákona o pozemních komunikacích, a poškozený by měl odškodnění nárokovat po majiteli pozemku, kde k úrazu došlo. „Pokud by město vyplatit odškodnění odmítlo, může se poškozený s nárokem obrátit na příslušný soud,“ píše Ombudsman Blesku Petr Novák.

Jedině soud rozhodne...

„Bohužel v tomto případě opravdu nelze jednoznačně odpovědět. De facto mohou být tři rozhodnutí – buď soud uzná, že i o účelovou komunikaci musí město pečovat jako o chodník a vztahuje se na ni zákon o pozemních komunikacích – nebo soud uzná, že je město odpovědné například za porušení prevenční povinnosti – nebo soud nárok na odškodnění zamítne. Vše záleží na něm.“