Paní Lucie Vondráčková mě pověřila, abych sdělil její stanovisko zejména z důvodu, že publikované články týkající se její osoby obsahují značné množství nepravd a informací vytržených z kontextu. Za tímto účelem mi udělila plnou moc k zastoupení a po dohodě s ní ji budu zastupovat i v soudních řízeních (vedených před českými soudy) v pracovním týmu s Mgr. Martinem Kornelem, Ph.D, advokátem.

Nyní k věci samotné. Společné soužití s Tomášem Plekancem je v současné době skutečně rozvráceno a nelze již očekávat jeho obnovení. Jejím cílem – a věřím, že i cílem pana Plekance – je vyřešit kultivovaně rozpad jejich vztahu tak, aby se co nejméně dotkl nezletilých dětí, a to jak po stránce psychické, tak i jejich životní úrovně.

Lucie Vondráčková žije s Tomášem Plekancem v Kanadě od roku 2010, narodily se tam (nikoliv v ČR) jejich děti, které v Kanadě prožily s rodiči celý život, mají zde školu, kroužky, zázemí, kamarády a Kanada je fakticky jejich domovem. Obě děti mají české i kanadské občanství. Je nesmyslné tvrzení, které se objevilo v tisku, že Lucii Vondráčkové jde jen o majetek, a proto se chce rozvádět a požadovat výživné pro děti v Kanadě. Lucie Vondráčková pobývá v Kanadě nikoliv proto, aby dosáhla lepšího majetkového uspokojení, ale proto, že tam reálně s dětmi bydlí, a z tohoto důvodu hájí práva svých dětí primárně tam.

Podle standardních pravidel by měly věci související s péčí a výživou o děti řešit soudy v místě jejich obvyklého bydliště, což je Kanada. Rozhodování v Kanadě připouští i české právo, konkrétně § 56 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. Nepřipadá mi vůbec divné, pokud by o otázkách skutečných potřeb dětí rozhodoval soud státu, v němž děti po celou dobu nepřetržitě bydlí, soud, kterému jsou známy jak majetkové poměry rodičů, tak i náklady na běžný život.

Dokážu si představit, že by takovéto informace získal i český soud, ale bylo by to především velmi zdlouhavé (což není v zájmu dětí) a navíc je velký problém, jak by náklady na běžný život a potřeby dětí v Kanadě český soud posuzoval. Lucie Vondráčková výslovně prohlašuje, že pokud by s dětmi (a s manželem do této doby) bydlela v České republice, tak by se rozhodně „nesoudila“ v Kanadě, avšak situace je jiná a ona i děti v Kanadě žijí a má zájem zde žít dále. Právě z tohoto úhlu pohledu jen návrh otce přispívat na výživném měsíčně jen částkou 25 tis. Kč a 35 tis. Kč přišel (přinejmenším) značně podhodnocený.

Má-li být životní úroveň dítěte jejich dětí v zásadě shodná s životní úrovní rodičů, pak se jeho výše musí odvíjet (a to jak v ČR, tak i v Kanadě) v této konkrétní situaci od schopností, možností a majetkových poměrů otce, jehož příjmy jsou v řádech desítek milionů korun ročně. Jaká je adekvátní výše výživného, kterou by měl pan Plekanec na své děti platit, je prozatím předmětem jednání právníků v Kanadě a paní Lucie Vondráčková pořád věří, že v této otázce dojde k dohodě.

Mediální bitva, kterou ona nevyvolala, ani nepřiživovala, tomu ovšem nepřispívá. Není pravda, že by pro sebe požadovala cokoli z manželova majetku. Byl to naopak návrh její právní zástupkyně, kolegyně Battaglia, že je nutné, aby se držela quebeckých tabulek o vyrovnání ve všech směrech. Částka, kterou kolegyně Battaglia ve vyrovnání pro Lucii Vondráčkovou navrhla, tedy není přáním mé klientky, ale vychází s přísných parametrů kanadského práva a vztahuje se na (jakoukoliv) ženu, která 7 let vychovávala děti v domácnosti.

Další otázkou, kterou je nutné vyřešit, je právní zastoupení pana Plekance v ČR. Podle původních informací a dopisu to byl kolega JUDr. Račok, advokát (který měl podat i návrhy k soudu), avšak v poslední době v tisku neustále vystupuje jako právní zástupkyně kolegyně Radoňová. S ohledem na změnu právního zastoupení (deklarovanou v tisku) a na jednání v Kanadě mezi právníky nebyla ze strany pana Plekance učiněna zatím žádná konkrétní nabídka, k níž by se mohla vyjádřit, a pokud jde o tu předcházející, tak že v této nabídce (vyjma výživného popsaného výše) bylo navrženo postoupení „údajné“ pohledávky, kterou pan Plekanec má za třetí, osobou, a převedení vlastnického práva k bytu v Praze, ačkoliv Lucie jednak žije v Kanadě a o tento byt neprojevila zájem (mimochodem, podle potvrzení právní kanceláře v Kanadě byly tyto návrhy na vyrovnání tři, v každém z nich bylo navrhováno něco jiného, pouze druhý z těchto návrhů přišel písemně poštou a s doručenkou – a to je ten, o kterém se v tomto odstavci zmiňuji).

V této souvislosti považuji za nutné vyjádřit se i k čtyřstrannému setkání, které proběhlo dne 12. září 2018 za osobní účasti Lucie Vondráčkové, její právní zástupkyně v Kanadě, paní Marie Battaglia, Tomáše Plekance a jeho právního zástupce, paní Brigitte Garceau. Dovolím si ocitovat z písemného záznamu z jednání, které pro mne připravila a zaslala právě Maria Battaglia:

Setkání trvalo přibližně dvě hodiny. Všichni zúčastnění byli srdeční, respektující a vědomi si toho, co bylo diskutováno. Nikdo neplakal, žádná ze stran nekřičela na druhou stranu. Ve skutečnosti byla probrána řada otázek a strany se vzájemně chovaly velmi mile a každé záležitosti se věnovaly klidným a zdvořilým způsobem.

Dohodli jsme se, že otázka styku s dětmi je urgentní, protože panu Plekancovi začne brzy příprava na NHL a jeho možnosti kontaktu s dětmi budou proto omezené. Není třeba zdůrazňovat, že všichni souhlasili, že pravidelný styk dětí s otcem je prioritou.

Také jsme diskutovali řadu finančních záležitostí a dohodli jsme se na výměně důležitých finančních informací potřebných pro dohodu na výživném. Moje kolegyně, paní Garceau, připraví přehled majetku a závazku svého klienta a poskytne nám jej.

Z výše uvedeného je zřejmé, že to, co se psalo o jednání a zejména chování Lucie Vondráčkové v českém tisku, není a nebyla pravda. Paní Lucii Vondráčkovou velmi mrzí, že tyto nepravdivé informace byly poskytnuty (podle tisku) někým blízkým druhé straně, což (pokud je to pravda) je v rozporu s dohodou na jednání. Otec vídá děti pravidelně nejen o sobotách a nedělích, jak tvrdila jeho paní advokátka, ale i během týdne, podle toho, jak má čas, a matka dětí mu v tomto ohledu bez problémů vychází vstříc. Musím upozornit i na to, že Lucie Vondráčková vychází svému manželovi při styku s dětmi maximálně vstříc a umožňuje tento styk dle časových možností jejího manžela, a to ačkoliv ví, že v jejich ještě společném domě je nastěhovaná slečna Šafářová, což je pro ni velmi lidsky těžké a také předčasné ve vztahu k malým dětem.

Paní Lucie Vondráčková nemá zájem jakkoli dále řešit rozpad jejich vztahu v tisku, ale pokud to bude potřeba, je připravena bránit svoji čest, důstojnost a soukromí. K tomu si konečně zvolila i právní zastoupení. Na okraj dodávám, že veškeré články a informace v tisku jsou samozřejmě monitorovány a vyhodnocovány, a bude-li to nutné, bude neprodleně požádáno o soudní ochranu.

V zájmu nezletilých dětí a vyřešení záležitostí rodiny pokud možno dohodou se rozhodla (s výhradou hraničních situací) neposkytovat žádné další informace, a pokud to bude nutné, pak se bude vyjadřovat už jen prostřednictvím mým, případně mého kolegy M. Kornela.

za Lucii Vondráčkovou

JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D, advokát

Fotogalerie
32 fotografií