Smlouva o dílo je základ

Podle právničky Barbory Pospíšilové z pojišťovny právní ochrany D.A.S. je písemná smlouva o dílo absolutní základ, a přesto ji lidé často podceňují. „Opravy činěné různými řemeslníky v rámci rekonstrukce bytu standardně spadají pod režim smlouvy o dílo, nikoliv smlouvy kupní,“ varuje právnička. A zatímco kupříkladu při nákupu spotřebičů nebo materiálu máte zákonnou záruku, tady záleží jen na tom, co je ve smlouvě. Ve smlouvě je proto vhodné mít podchyceno, kdo jedná za kterou stranu, čeho přesně se oprava či dílo bude týkat, co má být výsledkem, jaký materiál bude použit, kdy bude dílo hotové, jaká bude jeho cena, nebo jak bude tato cena stanovena, a jak se bude postupovat v případě zjištění vady. Pokud vám práci na nemovitosti bude provádět ne jednotlivec, ale společnost, seznamte se i s jejími obchodními podmínkami. Platí totiž i pro vás.

Vady řešte hned

Pokud již v průběhu provádění díla řemeslníkem zjistíte, že dílo má vady, je nejlepší okamžitě tuto situaci řešit. Jako objednatel máte ze zákona právo kontrolovat provádění díla s tím, že pokud zjistíte, že zhotovitel porušuje některou ze svých povinností (např. používá nesprávný materiál, nedodržuje technologický postup atd.), můžete požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. A pokud své pochybení v přiměřené době nenapraví, můžete od smlouvy odstoupit. Dílo je přitom dokončeno ve chvíli, kdy je vám předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a vy nic nenamítáte. „Pokud chcete mít možnost uplatnit u řemeslníka také vady, které vznikly až po předání díla, musíte si tuto záruku za jakost s řemeslníkem dohodnout smluvně. V zákoně se již nyní nevyskytuje,“ upozorňuje právnička Pospíšilová. 

JUDr. Barbora Pospíšilová
JUDr. Barbora Pospíšilová

Tohle jsou nejčastější problémy

Spory s řemeslníky jsou docela běžné. Podle právníků je na vině nejčastěji fakt, že lidé podcení situaci a nemají smlouvu. Nejčastěji se přitom přou s řemeslníky o tom, že nedodrželi termín zhotovení díla, dílo předali s vadami, použili méně kvalitní materiál, než bylo dohodnuto, či převzali zálohu na provedení díla, ale pak už nic nedělali. 

Kdy a komu hlásit?

Družstva a SVJ 

Ještě před zahájením rekonstrukce si zjistěte, zda a jaké podmínky jsou pro rekonstrukci bytu stanoveny ve stanovách SVJ či družstva, popřípadě např. v domovním řádu.

Stavební úřady

Typicky se bez ohlášení a stavebního povolení obejdete v případě, že se jedná o udržovací práce nebo stavební úpravy, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. U ostatních udržovacích prací, které nejsou uvedeny výše, a u stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se však nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí, je třeba učinit ohlášení ke stavebnímu úřadu, jinak hrozí pokuta až 200 tisíc Kč. V ostatních případech potřebujete stavební povolení. Když ho nemáte, hrozí vám pokuta až 500 tisíc Kč.

 5 rad, jak nenaletět

1. Zeptejte se na dobrého řemeslníka u rodiny, známých, kolegů v práci, popř. hledejte řemeslníka alespoň přes dobré recenze na internetu.

2. S řemeslníkem sepište smlouvu o dílo, byť by se mělo jednat o vašeho kamaráda. V případě drobné práce si s ním sepište alespoň písemné potvrzení o tom, co bude předmětem díla, způsob jeho provedení, jaký je termín dodání díla a jaká bude cena za dílo. Pamatujte, že to, co je dohodnuté pouze ústně, nemáte v případě sporu šanci u soudu 100% prokázat.

3. Záruka za jakost u smlouvy o dílo ze zákona není, pokud ji chcete mít, je nutné dohodnout si ji ve smlouvě. Pokud dohodnuta nebude, zhotovitel odpovídá pouze za vady, které dílo mělo v době jeho převzetí vámi.

4. Pokud zjistíte, že řemeslník postupuje nesprávně či že má dílo vadu, vše důkladně zdokumentujte. 

5. Zjevné vady je nutné zhotoviteli díla vytknout ihned při převzetí díla. Skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (standardně nejpozději do dvou let od převzetí díla). Vady vždy vytýkejte písemně, jinak se vám v budoucnu nemusí podařit prokázat, že jste je zhotoviteli vytkli včas.

Video
délka: 03:15.42

Opravené Národní muzeum se konečně otevře veřejnosti. Ivan Hladík