Znečištění atmosféry vzniká nárůstem škodlivých látek, které mohou způsobit další navazující procesy a změny, jež negativně ovlivňují životní prostředí a v neposlední řadě také lidské zdraví. Ke znečištění ovzduší dochází přírodními vlivy (sopečná činnost, uvolňování bioplynu), ale nemalou část způsobí lidé svojí činností. Největší znečištění vzniká při spalování různých druhů paliv, jako je uhlí, zemní plyn, benzín nebo dřevo.

Mezi největší znečišťovatele atmosféry patří elektrárny spalující uhlí. Rovněž kotle na pevná paliva využívané v domácnostech produkují vysoké množství emisí, právě proto bude od roku 2022 v České republice zakázán provoz kotlů emisní třídy 1 a 2. Zejména ve velkých městech jsou problémy s automobilovou dopravou, která produkuje velké množství CO2 a pevných částic. To způsobuje nejen změny v atmosféře, ale znečištěné ovzduší má na svědomí i řadu lidských životů. Mezi další zdroje znečištění atmosféry způsobené člověkem patří vypalování lesů, těžba a těžký průmysl, námořní doprava, výpary z rozpouštědel, aerosolů a další.