Od roku 2018 se totiž změnilo pravidlo pro ohlášení nároku na osvobození od jejich placení. „Pokud poplatník neohlásí obecnímu úřadu údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku včas, nárok mu zanikne,“ upozornila ombudmanka Anna Šabatová.

Místní poplatky zavádí obce prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V nich mohou obce nad rámec zákona některé lidi osvobodit od placení poplatku, případně jej snížit nebo poskytnout úlevu.

Poplatník, který splňuje podmínku pro osvobození nebo úlevu, to ale musí obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě, která je ve vyhlášce uvedena. „Pokud ve vyhlášce lhůta stanovena není, platí zákonná lhůta 15 dnů ode dne, kdy nastaly podmínky rozhodné pro osvobození,“ popsala úskalí zákona Šabatová.

Pokud tedy například obecně závazná vyhláška zavádí osvobození či úlevu od poplatku pro starobní důchodce a současně nestanoví jinou lhůtu, musí tak senior učinit do 15 dní ode dne přiznání starobního důchodu.

Pokud mu byl starobní důchod přiznán již dříve, měl by tuto skutečnost nahlásit obecnímu úřadu do 15. ledna 2018, jinak mu nárok na osvobození či úlevu od poplatku zanikne.

Do konce roku 2017 přitom podle ombudsmnanky platilo, že zákon s nedodržením zákonné lhůty nespojoval automaticky zánik nároku na osvobození. „Nyní se to mění, a pokud poplatník lhůtu nedodrží, ztrácí na osvobození od placení místního poplatku nárok,“ uzavřela Šabatová.

Co je místní poplatek?

Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a je i jejím příjmem. Mezi nejrozšířenější patří poplatek za psa, poplatek ze vstupného na nejrůznější kulturní akce, poplatek za užívání veřejného prostranství, rekreační a ubytovací poplatek, poplatek za povolení vjezdu motorových vozidel atd. Jeho výběr i částka se liší obec od obce. Nejste-li si jistí, jaký poplatek a v jaké výši byste měli platit, informuje se neprodleně na radnici své obce či města.