Kromě výpovědi je možné ukončit pracovní poměr dohodou o rozvázání pracovního poměru. S jejím zněním ale musí obě strany souhlasit. „K podepsání dohody není možné druhou stranu nutit,“ zdůrazňuje právnička.

Pokud se ale zaměstnanec i zaměstnavatel dohodnou, můžou tuto dohodu uzavřít kdykoli a pracovní poměr končí ke dni, který je v dohodě uvedený. Příklad: Rozhodli jste se strávit zbytek roku cestováním? Pokud dnes se zaměstnavatelem rozvážete pracovní poměr dohodou k 19. září, zítra už do práce chodit nemusíte.

Výpovědní lhůtu určuje zákon

„Výpověď ze strany zaměstnavatele či ze strany zaměstnance je jednostranným právním úkonem, tzn., že druhá strana s výpovědí nemusí souhlasit,“ vysvětluje JUDr. Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

U výpovědi je zákonem stanovena výpovědní doba, která začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. „Standardně výpovědní doba činí 2 kalendářní měsíce,“ upřesňuje právnička Pospíšilová. Příklad: Pokud tedy dáte výpověď dnes, (18. září), začne vám výpovědní doba »běžet« až prvním říjnovým dnem a končí posledním listopadovým.

 

Oznámení o nesouhlasu s výpovědí doručte zaměstnavateli do jeho sídla osobně.

  • Můžete ho předat na pracovišti nejbližšímu nadřízenému nebo např. na podatelnu nebo sekretariát.
  • Vždy ale trvejte na potvrzení o převzetí.
  • Počítejte s tím, že doručení je splněno ve chvíli, kdy zaměstnavatel písemnost převezme.

4 triky, jak se zbavit podřízeného

 

Výpověď, která je většinou spojená s odstupným, firmu přijde draho. Proto se šéfové občas snaží zbavit se podřízeného rychle a levně.

1. trik: Nadbytečnost 

Výpověď pro nadbytečnost je u šéfů oblíbená, ale často jde o neoprávněnou výpověď. Pamatujte, že pokud se šéf ohání nadbytečností, musí být schopen prokázat, že to tak opravdu je.

2. trik: Hlídání chyb

Zbavit se podřízeného jde i pomocí striktního hlídání jakýchkoli jeho chyb. Na jejich základě jde pak »uhrát« rozvázání pracovního poměru na neuspokojivé pracovní výsledky, popř. soustavné méně závažné porušování pracovních povinností.

3. trik: Vnucování dohody 

Trik je vnutit zaměstnanci místo výpovědi dohodu o rozvázání pracovního poměru. Zatímco u výpovědi má zaměstnanec nárok na odstupné (podle odpracované doby), u dohody to většinou neplatí. Neznalost zákonů tak může znamenat desítky tisíc korun na uniklém odstupném.

4. trik: Vyhrožování »hodinovou« výpovědí 

Oblíbené jsou i výhrůžky »hodinovou« výpovědí, tedy okamžitým zrušením pracovního poměru. Vynervovaný zaměstnanec pak dá výpověď sám, aby se nepřipravil o podporu v nezaměstnanosti. Přitom tenhle typ výpovědi je možné využít jen výjimečně, např. pokud zaměstnanec poruší pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

Myslíte si, že vás zaměstnavatel propustil neoprávněně? Braňte se!

„Je nutné zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával,“ radí JUDr. Pospíšilová.

Co by mělo oznámení obsahovat:

  • označení zaměstnavatele (název, sídlo, IČO) a zaměstnance (jméno, příjmení, adresa, datum narození)
  • oznámení, že trváte na dalším zaměstnávání + na jaké pozici pracujete
  • datum a váš podpis
  • originál převzat dne…, kým… (zde pak bude podpis a případně i razítko zaměstnavatele)

 

Pozor si dejte, pokud se chcete výpovědi bránit prostřednictvím elektronické pošty. Když se vám písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnavatele vrátí jako nedoručitelná nebo vám zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdí její přijetí datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem, je to, jako byste nic neposlali.

 

Trvá šéf na vaší výpovědi, i když jste napadli její platnost? Poslední možností obrany je soud. Můžete se na něj obrátit se žalobou na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Ale pozor! Běží vám čas. Obrátit na soud se musíte nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl váš pracovní poměr skončit.

Někdy se vás šéf nesmí zbavit

O tom, kdy a koho může šéf vyhodit, rozhoduje zákoník práce. Nemůže vyhodit kohokoliv a kdykoliv. Příklady, kdy vás zaměstnavatel nesmí vyhodit:

  • „Zaměstnavatel například nesmí standardně dát výpověď zaměstnanci, pokud je uznán dočasně práce neschopným,“ říká právnička Pospíšilová. Výjimkou je situace, kdy si zaměstnanec pracovní neschopnost úmyslně přivodil nebo pokud vznikla kvůli jeho opilosti nebo pod vlivem drog.
  • Zaměstnanec nemůže být propuštěn ani během pobytu v lázních, u žen v době těhotenství, během čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

VIDEO: Přišla vám podobná nabídka práce? Nenechte se napálit: Nabízejí práci, ale seberou peníze!

Video
délka: 01:50.02

Nenechte se napálit: Nabízejí práci, ale seberou peníze! Slávka Červená

Fotogalerie
6 fotografií