* Jak je možné, že se tak hodně snížil příspěvek na provoz motorového vozidla pro postižené, když jen za pojištěni musíme zaplatit 12000 ročně? A jak se bude nově posuzovat zdravotní stav? E.

Jak současný příspěvek na provoz motorového vozidla tak nový příspěvek na mobilitu plně nekompenzují náklady, které osoby se zdravotním postižením mají v souvislosti se zabezpečením své mobility. Tyto dávky jsou »příspěvkem« státu. Kromě toho existují i další formy pomoci v dopravě (osvobození poplatků za užití dálnic a rychlostních silnic, slevy v hromadné dopravě či doprava zcela zdarma, a to i pro průvodce osoby se zdravotním postižením atd.). Zdravotní podmínkou pro poskytnutí příspěvku na mobilitu je neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

* Mám dvou a půl letého postiženého syna. Mám prodloužený rodičák do synových pěti let. Nyní jsme v listopadu dostali rozhodnutí a přiznání příspěvku na péči druhého stupně a to do 4. 5. 2012 (kdy synovi budou tři roky). Jak to se mnou bude po novém roce? Budu pobírat jen rodičák nebo jen PnP? Platí stále prodloužený rodičák do synových pěti let? Co když mi rodičák i PnP končí v synových třech letech? Co pak budu dělat? Musím do práce? Když budu pobírat jen PnP kdo za mě bude platit sociální a zdravotní? Syn není schopen být ve školce. Petra

Od ledna 2012 bude platit, že z důvodu péče o totéž dítě bude rodině náležet buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči (souběh dávek bude vyloučen). Rodiče dětí mladších 3 let si musí zvolit, zda chtějí dále pobírat rodičovský příspěvek a své rozhodnutí písemně oznámit na příslušném pracovišti Úřadu práce do konce ledna. Pak jim zanikne nárok na příspěvek na péči. Zdravotní a sociální pojištění si za sebe platit nemusíte. Pokud totiž pečujete o dítě mladší deseti let, které je závislé na vaší péči, automaticky se účastníte důchodového pojištění a doba téhle péče se vám započítává jak tzv. náhradní doba pojištění, při které se nemusí platit ani zdravotní, ani sociální pojištění. Tahle náhradní doba pojištění se vám pak i započítává do »odpracovaných let na důchod.

* Jsem invalidním občanem pobírající důchod III. stupně. Mé postižení je zrakové a od roku 2010 mám přiznanou invaliditu III. stupně. K tomu pobírám příspěvek na péči I. stupně závislosti, 800 Kč příspěvek na péči a 800 Kč příspěvek na krmivo pro vodícího psa (od 1. 1. 2012 je zrušen). Chápu správně, že stupeň invalidity bude nově přiznán dle stupně závislosti. A nepřijdu tedy o důchod, který je jediným mým stálým příjmem? Vladimír

Nemusíte mít strach, protože posuzování invalidity,  míry poklesu pracovní schopnosti  a podmínky nároku na invalidní důchod  žádným způsobem nesouvisí s posuzováním stupně závislosti  a poskytováním příspěvku na péči v systému sociálních služeb.

* Dělala jsem po vyučení 8 let v mateřské školce jako pomocná síla a pak jsem zůstala doma a starala se o zcela ochrnutého švagra 8 let a pak mi přibyla tchýně a nakonec i vlastní otec. Teď jsem doma 14. rok a nemám sílu dát je do ústavu a starám se o ně pořád. Prosím, budu mít nějaký důchod, nebo co se bude dít se mnou dál... Žiju neustále ve strachu, aby mě nemusely jednou živit děti. P.

Doba, po kterou se staráte o osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV, a které s vámi žijí ve společné domácnosti (nebo se jedná o tzv. blízké osoby a ty s vámi v domácnosti žít nemusí), se vám počítá do »odpracované« doby na důchod. Přesně řečeno jako tzv. náhradní doba pojištění. A pokud tato doba spadá do rozhodného období, z ze kterého se zjišťují příjmy z výdělečné činnosti pro výpočet důchodu, vylučuje se. To znamená, že „nerozmělní“ skutečně dosažené příjmy. Kromě toho byl zavedený i speciální způsob výpočtu důchodů pro lidi, kteří se o své postižené starají déle než 15 let. Spočívá v tom, že při výpočtu důchodu se určitým způsobem přihlíží k částkám odpovídajícím výši příspěvku na péči jako k fiktivním výdělkům. Vedle toho se i nadále zjišťuje výše osobního vyměřovacího základu podle obecných pravidel, tj. že se doba této péče považuje za vyloučenou dobu a výpočtový základ se stanoví z vyššího osobního vyměřovacího základu. Doba této péče se prokazuje rozhodnutím okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu péče.

* Manžel by měl odejít do důchodu v únoru 2013. Ale má v úmyslu odejít do důchodu v září 2012. Co je pro něj výhodnější a proč? Jindřiška

Pokud by jediným hlediskem porovnávání byla výše důchodu, pak je výhodnější odejít do důchodu až při dosažení důchodového věku. Procentní výměra předčasného starobního důchodu se totiž v případě jeho přiznání po 31. 12. 2011 snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se tento důchod přiznává, do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Výše procentní výměry po tomto snížení však nesmí být nižší než 770 Kč měsíčně. Základní výměra předčasného starobního důchodu se nekrátí – od 1. 1. 2012 bude činit 2 270 Kč měsíčně (do uvedeného data činí 2 230 Kč měsíčně). Posuzování výhodnosti či nevýhodnosti je velmi individuální záležitost, která závisí na řadě různých okolností v každém konkrétním případě.

* Chtěl bych se zeptat na sociální kartu.Mám částečný inv. důchod druhého stupně, a zajímá mě jestli bude povinná nebo dobrovolná, jestli budu mít omezení, nebo se i přehlásit do jiné banky.

Kartu sociálních systémů dostanou lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku. Sociální karta pak také bude zároveň sloužit průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). V případě, že jste poživatelem pouze invalidního důchodu II. stupně, vydání karty sociálních systémů se na vás nevztahuje.

* Jsem nezaměstnaný, trvale hlášen na obecním úřadě. Byl jsem postižen mozkovou příhodou, operován, rozpohybován a v současné době rehabilituji v LDN. V srpnu 2011 mě LPK posoudila jako invalidu s 75% postižením. Žádost o invalidní důchod mně byla zamítnuta, neboť ke splnění podmínky přiznání mně chybí 2 roky a 2 dny(věk nad 38 let). Z LDN, která je 200 km vzdálena od místa trvalého pobytu, mám být propuštěn koncem tohoto měsíce 12/11. Nemám kam jít, neboť rodiče zemřeli. Sociální pracovnice v LDN a taktéž v příslušném místě trvalého pobytu se odkazují jedna na druhou a sám nemám možnost cokoliv ve svém případě udělat. Jak mám postupovat po svém propuštění z LDN, na koho se obrátit a na co všechno mám vůbec nárok?

Doporučujeme kontaktovat sociálního pracovníka na obecním úřadě obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště, který pomůže s vyřízením žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi, případě s hledáním vhodného ubytování. V rámci dávek pro osoby těžce zdravotně postižené vám doporučujeme již nyní do 31. 12. 2011 požádat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené dle § 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška), případně přiznání příspěvku na péči dle § 7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.