Pokud žijete s někým, komu hrozí exekuce, může se stát, že vás jednoho dne navštíví exekutor. Zatímco vy o jeho návštěvě nemusíte nic tušit, vašemu partnerovi by to rozhodně utajené být nemělo. „Exekutor nechodí za dlužníkem nikdy na základě svého vlastního rozhodnutí – o nařízení exekuce musí vždy rozhodnout soud,“ vysvětluje právnička Veronika Kubíková z pojišťovny právní ochrany DAS.

Zvonění exekutora u vašeho bytu předchází poměrně dlouhý proces:

✔ Teprve když dlužník nezaplatí, je možné podat návrh na zahájení exekuce

✔ Věřitel podá žalobu k soudu

✔ Soud vydá platební rozkaz nebo rozsudek, ve kterém uloží dlužníkovi dluh zaplatit

✔ Dlužník dostává upomínky od svého věřitele

Problém je v tom, že pokud se do vašeho bytu nebo domu partner přistěhoval a žije s vámi, tak i věci, které vlastníte, může »polepit« exekutor. A na vás je prokázat, že patří jen vám.

Trvalé bydliště nerozhoduje

Soudní exekutor může provést exekuci pouze způsoby, které povoluje zákon. Jedním z nich je prodej movitých věcí, známý i jako tzv. mobiliární exekuce. Soupis movitých věcí může provádět sám exekutor nebo jeho zaměstnanci.

„Je dobré vědět, že exekutor smí soupis movitých věcí provádět i mimo trvalé bydliště dlužníka, a to zejména na místě, kde se dlužník reálně zdržuje, neboť lze předpokládat, že právě tam má dlužník své movité věci uložené,“ říká právnička Kubíková. Exekutor tak má právo si sjednat přístup do nemovitosti, kterou dlužník obývá. A pozor! Nemusí u toho být ani dlužník, ani policie.

Vlastnictví prokažte účtenkami

V případě mobiliární exekuce na místě, kde má dlužník své věci umístěny, exekutor sepíše věci, které by mohly být prodány. „Soupis movitých věcí ještě ale nemusí znamenat, že ihned dojde i k jejich odvezení a jejich následnému prodeji,“ vysvětluje právnička. V případě, že prokážete, že věci patří vám, exekutor by je neměl »oblepit«. „Pokud exekutorovi na místě prokážete, že jde jednoznačně o váš majetek, pak by věc exekutor neměl sepsat,“ vysvětluje právnička Kubíková.

Prokázat to můžete doklady, jako jsou například účtenky, faktury na jméno, dodací listy, kupní smlouva, leasingová smlouva, výpisy z vašeho bankovního účtu a podobně.

Jak řešit chybějící doklady

Horší situace může být, pokud máte prokázat vlastnictví u věcí, k nimž už nemáte doklady nebo které jste dostali jako dárek. Důkazní břemeno je stále na vás. „Pokuste se například svědectvím třetích osob nebo fotografi í těchto věcí prokázat, že věc vám byla darována nebo že ji tyto osoby vídaly u vás v domácnosti,“ radí právnička.

Navrhněte vyškrtnutí ze soupisu

Nezvládli jste prokázat, že věci jsou skutečně vaše? Pak se můžou ocitnout na soupisu zajištěných věcí. Zákon vám ale umožňuje se bránit, například návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu movitého majetku.

● Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu je třeba podat v zákonné lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy jste se dozvěděli o tom, že exekutor vaši věc sepsal.

● Návrh se podává u exekutora, který soupis provedl.

● I když zákon neurčuje pro návrh na vyškrtnutí věci žádné speciální náležitosti, mělo by z něj být patrné, komu je určený, kdo ho podává, které věci se týká a co sleduje. Návrh musíte samozřejmě podepsat a datovat. „V návrhu musíte uvést, jaké konkrétní položky (věci) požadujete vyškrtnout a proč (důvod),“ říká Mgr. Veronika Kubíková.

Důvodem bude skutečnost, že dané věci jsou vaším majetkem, nikoliv majetkem dlužníka. „Toto tvrzení však musíte řádně doložit a prokázat, a to opět prostřednictvím dokladů, z nichž bude plynout, že se skutečně jedná o váš majetek,“ dodává právnička. Opět to budou například účtenky, faktury na jméno, ale i znalecké posudky, notářské zápisy, čestná prohlášení a podobně. Nezapomeňte ve svém podání uvést spisovou značku exekučního řízení, popř. další skutečnosti o exekuci.

Lhůta je 15 dní

Podali jste návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu? Pak o něm musí exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení.

Poslední šancí je žaloba

Nevyhověl exekutor vašemu návrhu na »vyškrtnutí«? Pak se můžete bránit žalobou na vyloučení věci ze soupisu. „Žalobu je nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým exekutor vašemu návrhu nevyhověl,“ zdůrazňuje právnička Kubíková.

● Žalobu podejte k okresnímu soudu, který exekuci nařídil.

● Opět musíte uvést, jaké konkrétní věci požadujete vyloučit, a doložit k nim své vlastnictví.

● Do doby, než soud rozhodne, exekutor nesmí sepsané věci prodat.

VIDEO: „Předmanželské smlouvy jsou dnes hitem.“ Šéf notářů popsal, jak se chránit před exekucemi

Video
délka: 04:24.90

„Předmanželské smlouvy jsou dnes hitem.“ Šéf notářů popsal, jak se chránit před exekucemi David Budai, Jan Jedlička