Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby. Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz. Pokud vám tato cesta z nějakého důvodu nevyhovuje, lze zajít na kterékoliv krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond), kde vám k tomu určení specialisté s vyplněním žádosti pomohou. Žádost může podat i jiná osoba prostřednictvím plné moci.

Co potřebujete?

Samotnou žádost můžete vyplnit na internetu, případně se zmíněným specialistou Fondu. K ní je třeba doložit odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným projektantem, který obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Dále je třeba doložit písemný souhlas případných spoluvlastníků domu.

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Při doložení realizace se pak předkládají zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo a případně také dokumenty dokládající soulad s podmínkami programu. Jejich úplný výčet najdete rovněž na uvedených webových stránkách.

Sud nestačí

Na pouhý sud nebo malou nádrž dotaci nedostanete. Je určena pro velkoobjemové nádrže, které umožní využívat zadrženou vodu průběžně bez výpadků, a to i při déletrvajícím suchu. Preferovanou variantou jsou podzemní nádrže, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, proti zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít i nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže apod. Na již zmíněných stránkách www.dotacedestovka.cz snadno zjistíte, jak velkou nádrž po získání dotace potřebujete. Stačí zadat lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod.

Zdroj: www.dotacedestovka.cz

Důležitá data

Fond může proplatit až 50 % nákladů na pořízení nádrže, příslušenství i jejich instalaci. Při využití vody na zálivku lze dotaci čerpat pouze u domů nebo trvale obydlených chat zkolaudovaných před 27. dubnem 2017, u domů a trvale obydlených chat zkolaudovaných později či ještě nezkolaudovaných lze dotaci čerpat jen v případě, že voda bude využita i na splachování toalety. Žádosti do programu je možné podat před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace.