Důchod

Odpovídá mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová

Jana Buraňová
Autor: archiv Blesku
Delší dobu žiji a také pracuji v Anglii. Zajímalo by mě, zda toto období bude bráno v úvahu a zahrnuto do výpočtu výše mého důchodu. Případně které doklady a formality budu potřebovat po návratu do ČR.     Lenka Marcisová

Lidem, kteří byli kromě ČR pojištěni také v jiném členském státě EU, může vzniknout nárok na tzv. plný »solo« důchod nebo na tzv. dílčí důchod. Stanoví to nařízení Evropského parlamentu a Rady ES. Tzv. plný »solo« důchod ČSSZ přizná osobě, která v ČR získala dostatečně dlouhou dobu pojištění, a splnila tak podmínku potřebné doby pojištění stanovenou českými právními předpisy, aniž by bylo nutné přihlížet k dobám získaným v jiných členských státech. Nařízení v tomto případě stanoví, že se výše důchodu určí výhradně na základě vnitrostátních právních předpisů. ČSSZ proto vypočte důchod pouze za doby pojištění získané v ČR. V případě, že nelze přiznat tzv. plný »solo« důchod pouze na základě dob pojištění získaných v ČR, započtou se pro vznik nároku na důchod i doby získané ve Velké Británii. Vzniklý nárok se označuje jako tzv. »dílčí důchod«. Podstatou je, že se provede výpočet tzv. teoretické výše důchodu, která by osobě náležela v případě, že by všechny doby pojištění získala v ČR. Tento hypotetický důchod se však nepřizná, protože podle nařízení každý stát vyplácí důchod jen za vlastní doby pojištění. Teoretická výše důchodu se proto poté upraví v poměru dob pojištění získaných v ČR k celkové době pojištění získané ve všech členských státech (v ČR a ve Velké Británii).

Zdraví

Odpovídá primář žilní kliniky Ota Schütz

MUDr. Ota Schütz
Autor: archiv Blesku
Trápí mě křečové žíly. Slyšela jsem o zákroku, který se jmenuje kosmetická flebectomie. Můžete mi vysvětlit, o co přesně jde?         Miluše H., Žamberk

Flebectomie je chirurgické vynětí úseku žíly. Postup je prostý. Z drobných řezů se žíly z kůže vytahují speciálními ostrými müllerovymi háčky. Tento druh operace je občas využíván i kožními specialisty bez potřebné chirurgické erudice. Výsledky jsou sice krátkodobě kosmeticky příznivé, ale většinou dochází k recidivě – znovuobjevení křečových žil na stejném místě a ze stejného původu. Důvodem toho je, že kosmetická flebectomie odstraní pouze povrchové části žil, ale příčinu, která je hlouběji, nepostihne. Definitivní vyřešení je pak v rukou chirurga, který na základě ultrazvukového vyšetření křečové žíly odoperuje tak, jak mohly být vyřešeny již v době kosmetické flebectomie.

Právo

Odpovídá advokátka Daniela Kolářová

Daniela Kovářová
Autor: archiv Blesku
Pronajímám byt a ve smlouvě o podnájmu bytu je mimo jiné vysloveně uvedeno: Podnájemník souhlasí s tím, že tato podnájemní smlouva jej neopravňuje k přihlášení k trvalému pobytu na adresu shodnou s adresou pronajímaného bytu... Nyní nastala situace, že podnájemník vyžaduje přihlášení k trvalému pobytu a to dvě dospělé osoby a dvě děti. Muž prý potřebuje trvalý pobyt k živnostenskému listu. Dost na tom trvá. Já se obávám, rodinu téměř neznám, co se vše může přihodit. Na magistrát se přihlásit nehodlá.                                            Eva Kotová, Hradec Králové
Přihlášení k trvalému pobytu má jen evidenční charakter a samo o sobě nezakládá vznik žádných práv. Na druhé straně máte jako majitel bytu právo svobodně se rozhodnout a s trvalým pobytem nesouhlasit, zejména pokud se obáváte komplikací a rodinu neznáte.

Daně

Odpovídá  mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob

Ondřej Jakob
Autor: archiv Blesku
Ráda bych se zeptala, jak je to s placením daně z příjmu při prodeji bytu, který byl původně od r. 1973 družstevní a nyní je v osobním vlastnictví. Slyšela jsem, že pokud je majitel bytu jeho vlastníkem déle než rok, pak se tato daň neplatí?                                                        Veronika Tůmová, Praha
Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z prodeje nemovistosti, pokud v ní prodávající měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem, nebo přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let.

Práce

Odpovídá mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí  Viktorie Plívová

Viktorie Plívová
Autor: archiv Blesku
Manžel pracoval jako řidič kamionové přepravy u soukromníka. K 29. 2. 2012 ukončil pracovní poměr dohodou a stále nemá ještě zápočtový list, důchodové listy za tři roky, polovinu výplaty za měsíc leden a celou za měsíc únor. Od 10. 2. už mu majitel nedal práci a nechal ho do konce měsíce doma, najal si na zbytek měsíce jiného řidiče. Co platí na takové nehorázné jednání a jak se domoci svých práv?                                                                                Jana V.
Manžel by se měl obrátit na příslušné instituce s podněty ke kontrole, protože zaměstnavatel porušuje povinnosti, které mu vyplývají ze zákoníku práce a z právních předpisů v oblasti důchodového pojištění. Na oblastní inspektorát práce by se měl obrátit ve věci nevydaného potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) a nevyplacené mzdy, na okresní správu sociálního zabezpečení pak ve věci nevydání evidenčních listů důchodového pojištění.
V případě, že zaměstnavatel nesplní své povinnosti ani na základě provedených kontrol, bude se váš manžel muset svých práv domáhat soudní cestou.

Důchod
Odpovídá mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová

Jana Buraňová
Autor: archiv Blesku
Rozvedla jsem se a synovi bylo 8 let a 3 měsíce. Po vzájemné dohodě v soudním řízení byl syn svěřen do výchovy otce a dcera zůstala v mé péči. Po vzájemné dohodě s bývalým manželem syn ke mně docházel na víkendy, prázdniny, Vánoce až do svých 18 let. Z dalšího manželství mám ještě jedno dítě. Tudíž se ptám, jestli můžu odejít do důchodu se třemi dětmi v 59 letech. Jsem narozená v prosinci 1956.                         Hanka Mirvaldová, Litoměřicko
Po rozvodu svěřil soud syna do výchovy otce a dceru do vaší výchovy. Nešlo tedy o formu společné výchovy (péče). Okruh oprávněných osob ve vztahu k péči o dítě vymezuje zákon o důchodovém pojištění (§ 20 zákona č. 155/1995 Sb.), z něhož vyplývá, že oprávněným pečovat o dítě je v tomto případě otec, nikoliv vy. Skutečnost, že jste podle dohody s bývalým manželem o syna příležitostně pečovala, není v tomto případě rozhodující a nelze z ní vyvozovat, že jste plnila podmínku výchovy ve smyslu zákona o důchodovém pojištění (§ 32 odst. 4). Ve smyslu ustanovení § 32 odstavec 4 zákona o důchodovém pojištění je podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod – tedy dosažení důchodového věku odpovídajícího počtu vychovaných dětí – splněna, jestliže žena osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků.

Své dotazy pošte na e-mail: monika.rubeskova@blesk.cz