Můžete ji měnit

Závěť má svá striktní pravidla, můžete ji ale kdykoli za svého života zrušit. A to buďto novou závětí, nebo tzv. odvoláním závěti.

Má přednost před děděním »ze zákona«

Pokud sepíšete platnou závěť, kde uvedete, jak má být s vaším majetkem po smrti naloženo, nedojde v tomto rozsahu k dědění ze zákona. „Tím můžete předejít majetkovým sporům mezi dědici,“ vysvětluje Radim Neubauer.

Všechny »vyřadit« nemůžete

Závěť je sice nadřazena dědění ze zákona, ale s výjimkou nepominutelného dědice (potomek zůstavitele). Když z nějakého důvodu nedědí, nepominutelným dědicem se stává jeho potomek.

Koho lze vydědit

Zákon pamatuje i na vydědění. Vydědit nepominutelného dědice ale můžete jen v odůvodněných případech – např. když vám potomek neposkytl pomoc v nouzi, trvale o vás neprojevuje zájem, byl odsouzen za závažný trestný čin apod.

Vlastnoručně nebo se svědky

Závěť můžete sepsat sami, nejlépe vlastnoručně. Pokud ji napíšete na psacím stroji nebo vytisknete z počítače, musíte ji podepsat před dvěma svědky, kteří ji také podepíšou. „Takové závěti ale bývají nejčastěji napadány a zůstavitel bývá nařčen z nesvéprávnosti v době sepsání závěti,“ varuje notář.

Dědictví můžete podmínit

Dědictví je možné podmínit. Je ale nutné zohlednit situaci, kdy podmínka není splněna, jak dlouho se bude na splnění podmínky čekat, i to, kdo se o předmět dědictví postará do doby jejího splnění (např. uhradí povinné ručení za vůz, daň za nemovitost atd.).

Dluhy zdědit nemusíte

Bojíte se, že zdědíte jen dluhy? Můžete se tomu vyhnout tak, že při řízení o dědictví požádáte notáře o tzv. výhradu soupisu majetku.

Před dluhy nestrkejte hlavu do písku a nestyďte se požádat o pomoc.

Video
Video se připravuje ...

Před dluhy nestrkejte hlavu do písku a nestyďte se požádat o pomoc, jde tu o čas, radí odborník Videohub

Fotogalerie
3 fotografie