Policie ČR může:

* Zastavovat vozidla (bez omezení)

Nejen policie vás může na silnici zastavit
* Řídit provoz, zakázat na určitou nutnou dobu další jízdu, přikázat směr jízdy (vyžaduje-li to bezpečnost a plynulost provozu)

* Vyzvat řidiče k předložení dokladů: řidičského průkazu, osvědčení o registraci vozidla, dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. zelené karty), osvědčení profesní způsobilosti řidiče (určené kategorie řidičů), dokladu o zdravotní způsobilosti (povinné prohlídky seniorů)

* Vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce (odběru krve) na alkohol nebo k vyšetření na jinou návykovou látku

* Vyzvat řidiče ke zvážení vozu

* Vyzvat řidiče, aby zajel na kontrolu technického stavu vozidla

* Vybrat od řidiče podezřelého z přestupku kauci při důvodném podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení za spáchání přestupku

 Policisté mohou zadržet řidičský průkaz a zabránit v jízdě

* Při podezření, že řidič zavinil dopravní nehodu

* Když řidič ujel od dopravní nehody, na které měl účast

* Když řídí pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky

* Když odmítne dechovou zkoušku či lékařské vyšetření

* Když řídí vůz bez řidičského oprávnění

* Když řídí vozidlo přes zákaz řízení

* Když je podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení

Policisté mohou nasadit botičku či odtáhnout vůz:

* Při podezření, že jde o odcizené vozidlo

* Při nezpůsobilém technickém stavu

* Při překročení povolených rozměrů nebo hmotnosti vozidla

* Při podezření, že vozidlo je použito k účasti na nepovolené sportovní akci apod.

Městská a obecní policie může:

* Usměrňovat provoz na pozemních komunikacích

Městská policie často hlídá bezpečnost na přechodech. Podobnou pravomoc mají i učitelky, nesmějí však zdržovat provoz déle, než je nutné.
* Zastavovat vozidla před přechodem pro chodce, nebo jestliže je řidič nebo cestující podezřelý ze spáchání silničního přestupku (i v případě, že strážník není oprávněn takový přestupek projednat)

* Vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce (odběru krve), vyšetření na návykovou látku

* Vyzvat řidiče k předložení řidičského průkazu, osvědčení o registraci vozidla

* Přivolat Policii ČR aby zabránila řidiči v další jízdě

* Měřit rychlost vozidla (v součinnosti s Policií ČR); měřený úsek nemusí být označen

Celní správa může:

* Zastavovat vozidla při zjišťování, zda není převáženo neproclené zboží (mohou vám zkontrolovat i zavazadla)

Příslušníci Celní správy nejen kontrolují tržnice, ale mohou vás také zastavit na silnici a zkontrolovat nejen vás ale i vůz
* Zastavovat vozidla v souvislosti s kontrolou dálničních kuponů či placení mýtného

* Vyzvat řidiče ke zvážení vozu

* Vyzvat řidiče k předložení řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla

Vojenská policie může:

* Řídit provoz na pozemních komunikacích pokyny

* Vůči vojenským vozidlům i vůči ostatním vozidlům a jejich řidičům má vojenská policie stejné pravomoci jako Policie ČR

Generální inspekce (GIBS) může:

* V provozu je vůbec poznat nemusíte. Jezdí totiž zásadně civilními vozy. Mohou přitom používat modrý majáček a nemusí dodržovat rychlost. Pokud

Příslušníci GIBS musí mít na svém civilním oblečení tento odznak
vás ale budou zastavovat, musí mít na přední části a na bočních stranách magnetickou cedulku s nápisem Generální inspekce.

* Zastavovat vozidla, otevírat vozidla v případě nutnosti i za použití síly

* Provádět prohlídku vozidel

* Vyzvat řidiče a ostatní osoby k prokázání totožnosti

* Požadovat věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné doklady a informace včetně osobních údajů

Další osoby mohou:

* Železničář může dovolit řidiči vjíždět na železniční přejezd i v případech, kdy svítí výstražná světla, sklápějí se závory apod., tedy kdy je to jinak zakázáno

* Řidič hromadné přepravy osob či řidič vozidla taxislužby může zastavovat vozidla, pokud je nutné, aby osoby při vystupování z vozidla vstoupily do vozovky

* Učitel, vedoucí organizované skupiny dětí či průvodce zdravotně postiženého může zastavovat vozidla při přecházení skupiny či útvaru dětí apod. přes vozovku

* Hasič může usměrňovat pokyny provoz při řešení mimořádné události, není-li přítomen policista či strážník obecní policie

Taxikář není jako policista, hasič ano

Taxikář smí zastavit provoz na dobu nezbytně nutnou pro vyložení a naložení zákazníka
Taxikář může zastavit provoz na dobu nezbytně nutnou k vystoupení a nastoupení. Kdyby ale blokoval provoz příliš dlouhou dobu, obrátí se výhoda proti němu. „Hrozí mu přestupek za ohrožení plynulosti provozu,“ připomíná Martin Novák z ministerstva dopravy. Tedy i pokuta do dvou tisíc. Také učitelka s červeným terčíkem nemá stejnou pravomoc jako policista řídící dopravu. Pokuta ale může být stejná. „Řidič musí dětem umožnit nerušené a bezpečné přejití,“ shrnuje zákon Novák. Za to, že učitelku neuposlechne, tak může řidiči hrozit až 2,5 tisíce a 4 body, nebo i zákaz řízení až na jeden rok. Hasič při mimořádných událostech pak může řídit dopravu úplně stejně, jako to dělají policisté, když selžou semafory. Dokonce i přestupky za neuposlechnutí by byly v takovém případě stejné.

Tohle možná nevíte

Při placení na místě fotku neuvidíte

Při pokutování za rychlost stačí, aby vám policista prokázal svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem a služebním průkazem nebo odznakem policie, se zřetelným identifikačním číslem. To je vše. Fotografii vozidla, rychlost vozidla, dokumenty o kalibraci přístroje ani certifikát o zkouškách policisty na obsluhu radaru vám ukazovat nemusí. Platí to ale pouze, pokud budete souhlasit s blokovou pokutou. Ve správním řízení už tyto důkazy vytáhnout musí.

Fotogalerie
5 fotografií