Při stavbě či rekonstrukci vlastního bydlení myslete na kvalitní vnitřní instalace

Až 30 % vody na celém světě je ztraceno díky únikům z netěsných trubek. Může za to zejména zastaralá vodovodní infrastruktura. Zatímco modernizace vodovodních sítí se týká zejména jejich správců, kvalitními vnitřními rozvody můžou přispět k eliminaci úniků vody i soukromí stavebníci. Únikům vody z potrubí zamezí např. nová generace „pískacích“ tvarovek Wavin M5. Během tlakové zkoušky instalovaného potrubí vydávají nekvalitně zalisované tvarovky akustický signál, čímž netěsnosti bezpečně odhalí.

Věděli jste, že kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí po cestě z vodárny do domácností se u nás ještě v devadesátých letech ztratilo tři a půl litru z deseti, dnes ztráta činí pouhý litr. V Ostravě pak např. klesla ztráta vody oproti roku 1995 o celých 26,59 %. Celková úspora vody tak činí oproti těmto letům 15,04 milionů m³ ročně, což představuje zhruba 6000 olympijských bazénů, nebo devítinásobek roční spotřeby piva v Česku. 

Investujte do řešení pro hospodaření s dešťovou vodou

Nejen pitná voda je nad zlato. Efektivně hospodařit musíme i s vodou srážkovou. Změna klimatu a růst průměrných teplot vzduchu totiž negativně ovlivňují dostupnost vodních zdrojů. To platí zejména pro Českou republiku, která je na atmosférických srážkách závislá a jejíž vodní zdroje jsou tak značně omezené.

Až 30 % vody se celosvětově z trubek „ztratí“. Děje se to i vám?
Autor: Wavin Czechia s.r.o.

Zodpovědnost za ekologické nakládání se srážkovými vodami má dnes prakticky každý majitel nemovitosti. Dříve byla dešťová voda obvykle odváděna prostřednictvím stokové sítě, dnes to však dle platné legislativy není možné. Dešťovou vodu by měli majitelé nemovitostí v ideálním případě vracet přírodě. Nejjednodušší formou je tzv. zasakování do okolní půdy, k čemuž slouží různá vsakovací zařízení, jako jsou nádrže, příkopy a vsakovací šachty. Srážkovou vodu lze i akumulovat do nádrží a následně využít ke splachování nebo zalévání. Pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů je v současné době určen dotační program Ministerstva životního prostředí ČR „Dešťovka 2021“. Díky němu lze získat až 65tis Kč na nádrže pro sběr dešťové vody, která bude využita pro zalévání zahrady, splachování nebo jejímu vyčištění a následnému užitkovému použití. Celkový rozpočet na tuto dotaci byl stanoven na 440 milionů korun a stále není vyčerpán. Dotace není nijak časově omezená, ukončí se tehdy, až bude rozpočet zcela dočerpán, podle dosavadního zájmu se vyčerpání „Dešťovky“ předpokládá v roce 2022.

Věděli jste, že v případě využití akumulačních boxů se není potřeba obávat jejich přeplnění v případě přívalových dešťů? Zajistí to inovativní technologie StormHarvester, která v akumulačních nádržích sleduje hladinu vody. Na základě předpovědi počasí dokáže tato technologie optimalizovat míru naplnění nádrží tak, aby v nich v případě silných srážek byla dostatečná kapacita na novou dešťovou vodu a nevznikaly tak záplavy či povodně. K detekci pravděpodobnosti bouřek využívá systém atmosférický tlak a vyhodnocuje různé předpovědi počasí.

Budujte zelené plochy a střechy – v obcích i ve svých domovech

Klimatické změny přináší i tepelný stres a smog. Základní zbraní v boji proti nim je zeleň. Obce i soukromí stavebníci by měli myslet na to, že je vhodné budovat co nejvíce zelených ploch a zpevněné vybetonované či vyasfaltované plochy nahradit propustnými povrchy. Velmi vhodnou možnost představují i zelené střechy, které jsou v městské zástavbě stále populárnější. Střecha pokrytá vegetací absorbuje minimálně 40 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. Pro odvedení zbytku neodpařené dešťové vody je potřeba střechu vybavit odvodňovacím gravitačním nebo podtlakovým systémem. Vhodnější volbou je však systém podtlakový, jako je např. Wavin QuickStream, který se skládá z odvodňovacího potrubí z HDPE materiálu, střešních vtoků pro různé typy střech a z mnoha tvarovek z polyetylenu. Zelené střechy přinášejí nejen výhody ekologické, ale i estetické. Toto prostředí je totiž vhodné pro trvalý růst rostlin a může sloužit také jako místo k odpočinku.

Věděli jste, že o zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2) usiluje dotační program Ministerstva životního prostředí ČR „Nová zelená úsporám“. Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podporuje mimo jiné i výstavbu zelených střech a je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Žádosti o dotace je možné podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu až do 31. 12. 2021.