Ústavní soud je zvláštní typ soudu, který funguje mimo obvyklou strukturu obecních soudů. Jeho jediným úkolem je dohlížet na to, aby v zemi nebyla porušována její ústava. Ústavní soud rozhoduje především o případech, kdy jsou nějakým způsobem ohrožována lidská práva, která ústava země zaručuje. Ústavní soud tedy posuzuje, zda jsou zákony a právní předpisy v souladu s ústavou státu, případně rozhoduje o jejich zrušení. Dále prověřuje ústavní stížnosti na nezákonné zásahy státu do kompetence samospráv či stížnosti na protiústavní rozhodnutí soudů. Má na starosti též rozhodování o veřejně volených osobách, o usneseních sněmovny či o zrušení politických stran, pokud jsou shledány jako protiústavní. Dále mimo jiné posuzuje soulad mezinárodních smluv s ústavou.

Historie českého ústavního soudu sahá až do roku 1920. Tehdejší Československo bylo společně s Rakouskem první zemí na světě, která ústavní soud založila. V poválečném období byl ústavní soud b pod záminkou nepotřebnosti, neboť vůle lidu byla údajně dostatečně prezentována v socialistickém národním shromáždění. Ústavní soud v současné podobě byl znovu založen v roce 1991 a sídlí v budově moravské Zemské sněmovny v Brně.