15. prosinec 2018
Svátek slaví Radana, zítra Albína

KRÁLOVSKÁ BLESKOVKA 2016

Hrajeme od 13. května 2016 do 23. června 2016.


V každém ze tří soutěžních kol můžete vyhrát výhru 1 000 000 Kč.


Soutěž je rozdělena na tři soutěžní kola, každé z těchto kol začíná vydáním hrací karty.

 

1. První hrací karta bude vložena do deníku Blesk (Blesk magazín + TV) 13. května 2016.

První soutěžní kolo končí 26. května 2016.

 

2. Druhá hrací karta bude vložena do deníku Blesk (Blesk magazín + TV) 27. května 2016.

Druhé soutěžní kolo končí 9. června 2016.

 

3. Třetí hrací karta bude vložena do deníku Blesk (Blesk magazín + TV) 10. června 2016.

Třetí soutěžní kolo končí 23. června 2016. 

 

Denně bude v Blesku nebo Nedělním Blesku uveřejněna řada čísel pro hru KRÁLOVSKÁ BLESKOVKA. Pokud se takto uveřejněné číslo shoduje s číslem na vaší hrací kartě, zaškrtněte ho na hrací kartě křížkem. 

 

Každý účastník soutěže, který zaškrtá všechna hrací pole v řádku hry KRÁLOVSKÁ BLESKOVKA, postupuje do hry o MILION korun. Zaškrtání umožní každá karta (tj. do hry o MILION korun postupuje každý soutěžící). 

 

Každá hrací karta obsahuje uprostřed lícové strany vpravo ČÍSLO KARTY. 

 

Poslední den každého ze tří kol soutěže vyjde v deníku Blesk soutěžní otázka. Účastník soutěže zašle odpověď na soutěžní otázku spolu s číslem karty a svým jménem, příjmením a adresou prostřednictvím SMS na číslo 900 99 15 ve tvaru:

 

MILIONmezeraODPOVEDmezeraCISLOKARTYmezera

JMENOmezeraPRIJMENImezeraADRESA (pro všechna tři soutěžní kola). 

 

Příklad: Číslo hrací karty pro první kolo je 565608, správná odpověď je 1285. Účastník soutěže tedy zašle SMS ve tvaru:

 

MILION 1285 565608 ANNA NOVOTNA HUSOVA1 BRNO 60200

 

Potvrzení o doručení odpovědi bude zasláno obratem.

 

Termíny a časy pro příjem SMS odpovědí jsou následující:

1. kolo: 26.5. - 27. 5. 2016 od 00:00 do 24:00.

2. kolo: 9.6. - 10. 6. 2016 od 00:00 do 24:00.

3. kolo: 23. 6. - 24. 6. 2016 od 00:00 do 24:00.

 

Kritériem pro úspěch v soutěži je správnost, resp. přesnost odpovědi na soutěžní otázku. Pro posouzení správnosti a přesnosti odpovědí bude rozhodující výsledek zjištěný společností Czech News Center a.s. Výherce hry o MILION korun bude zveřejněn v deníku Blesk v týdnu následujícím po skončení příslušného soutěžního kola. 

 

Cena 1 SMS je 15 Kč vč. DPH. Provozuje Czech News Center a.s., Infolinka 241 093 690  (po-pá 9-16 hod.) mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz. 

 

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy (odpovědi) je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv provozovaného pro společnost Czech News Center a.s.. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy, které došly v čase určeném pro příjem odpovědí. Při určení výherce se přihlíží pouze k SMS zprávám ve správném tvaru.

 

Správnou odpověď pro každé soutěžní kolo stanoví společnost Czech News Center a.s. v závislosti na soutěžní otázce. Pokud budou správné odpovědi (nebo shodné odpovědi nejblíže správné odpovědi) na soutěžní otázku o MILION přijaty od 6 a více účastníků soutěže (tj. z 6 a více různých SIM karet), bude výherce vybrán na základě odpovědí na dodatečně položenou otázku, resp. otázky (viz Pravidla pro dodatečně položené otázky). Pokud budou správné odpovědi (nebo shodné odpovědi nejblíže správné odpovědi) přijaty od 5 nebo méně účastníků soutěže (tj. z 5 a méně různých SIM karet), bude výhra rozdělena rovným dílem mezi jednotlivé výherce. V případě, že rovným dílem nebude možné rozdělit výhru na celé Kč, bude výsledek po rozdělení zaokrouhlen na celé Kč směrem nahoru. 

 

Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla/jedné SIM karty. V případě rozdělení výhry mezi 5 a méně účastníků v souladu s předchozím odstavcem mu náleží nejvýše jeden podíl (tj. pokud mezi účastníky soutěže, mezi které se rozdělí výhra bude na základě použití různých SIM karet zastoupen vícekrát, bude mu náležet jeden podíl vztahující se k SIM kartě, ze které byla doručena odpověď příslušného účastníka soutěže nejdříve a k ostatním SIM kartám ze kterých soutěžil se nepřihlédne). Výhra se v takovém případě rozdělí mezi účastníky rovným dílem. Každý účastník soutěže může zaslat neomezený počet SMS zpráv z jednoho telefonního čísla/jedné SIM karty. 

 

Podmínkou pro vyplacení výhry je předložení originálu hrací karty pro příslušné kolo se shodným číslem, jaké je uvedeno ve výherní SMS zprávě, obsahující zaškrtnutá všechna hrací pole v řádku hry KRÁLOVSKÁ BLESKOVKA a předložení SIM karty, ze které byla výherní SMS zpráva odeslána, společnosti Czech News Center a.s. a podpis čestného prohlášení připraveného společností Czech News Center a.s. potvrzujícího skutečnost, že výherce je majitelem výherní karty a odesílatelem výherní SMS zprávy, a to do 30 dnů po uveřejnění výherce v deníku Blesk. V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje vlastnictví výherní karty a/nebo odeslání výherní SMS zprávy, je společnost Czech News Center a.s. oprávněna buď vydat výhru osobě, která předložila současně výherní kartu a SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS zpráva a podepsala čestné prohlášení, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedených podmínek předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vyplacena, do 30 dnů poté, co společnost Czech News Center a.s. odeslala výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch společnosti Czech News Center a.s. Výhra bude předána nejpozději do 14 dnů po splnění podmínek pro její předání. 

 

Výherci jsou povinni umožnit předání výher ve lhůtách uvedených v těchto pravidlech pro jejich předání. Řádně nebo včas neuplatněné nebo nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže. Za nepřevzetí výhry se považuje též neposkytnutí součinnosti potřebné pro její předání. 

 

Organizátorem soutěže je společnost Czech News Center a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zpráv. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje účastník soutěže tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v deníku Blesk, Nedělním Blesku a na serveru www.blesk.cz v případě získání výhry. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost Czech News Center a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresu, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Czech News Center a.s . Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat.  Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla soutěže či soutěž předčasně ukončit. 

 

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Czech News Center a.s. a jejich rodinní příslušníci.

 

Pravidla pro dodatečně položené otázky ve hře KRÁLOVSKÁ BLESKOVKA

1. kolo 

V případě, že počet účastníků soutěže, kteří odeslali SMS zprávu se správnou odpovědí nebo se shodnou nejblíže správnou odpovědí bude 6 a více, rozhodne o výherci odpověď na dodatečnou soutěžní otázku, zaslanou každému z odesílatelů správné, resp. nejpřesnější (nejblíže správné) odpovědi na telefonní číslo, ze kterého byla tato odpověď odeslána. Dne 30. 5. 2016 do 12:00 bude těmto účastníkům soutěže zaslána prostřednictvím SMS zprávy informace, že pokračují v soutěži prostřednictvím dodatečných otázek a zároveň informace, kdy jim bude dodatečná otázka zaslána. Ve 13:00 bude účastníkům odeslána SMS s 1. dodatečnou otázkou a formát SMS zprávy, ve kterém mají na otázku odpovědět včetně telefonního čísla. Formát odpovědní SMS zprávy je: KRAL mezeraODPOVED, telefonní číslo kam poslat SMS je 900 99 10. Účastník musí odpověď na dodatečnou otázku poslat do 30.5 2016 do 14:30, a to ze stejného telefonního čísla, na které mu byla dodatečná otázka zaslána.  

 

Pokud počet správných odpovědí neumožní rozdělit výhru mezi maximálně 5 výherců, bude téhož dne tj. dne 30. 5. 2016 do v 16:00 zaslána další dodatečná otázka těm účastníkům, kteří odpověděli správně nebo shodně nejpřesněji, se lhůtou pro odpověď 90 minut. Pokud počet správných odpovědí neumožní určit výherce nebo rozdělit mezi ně výhru způsobem uvedeným v předchozí větě, bude dne 31. 5. 2016 zaslána 3. dodatečná otázka v 10:00 a následně do 90 minut od uplynutí lhůty pro odpověď zaslána další dodatečná otázka, na její odpověď bude mít účastník 90 minut. Takto bude postupováno do stanovení výherce nebo rozdělení výhry mezi maximálně 5 výherců v souladu s těmito pravidly. Společnost Czech News Center a.s. určí časy, ve kterých budou v takovém případě SMS zprávy s dodatečnými otázkami zbývajícím účastníkům soutěže odeslány a časy pro odpověď na dodatečné otázky. 

 

Na každou dodatečnou otázku lze odpovědět pouze jednou SMS zprávou. V případě více doručených odpovědí bude zohledněna pouze ta, která byla doručena jako první. Na SMS zprávy v nesprávném tvaru nebude brán zřetel. 

 

Nezasláním nebo pozdním zasláním odpovědi na kteroukoli dodatečnou otázku ztrácí účastník soutěže možnost získat výhru resp. pokračovat v soutěži. 

 

Pokud to povaha dodatečných otázek, resp. odpovědí na ně umožní, může být výhra přidělena v závislosti na tom, nakolik se odpovědi na otázku blíží správné odpovědi, a to tak, že bude přidělena účastníku nebo účastníkům, kteří odpověděli nejpřesněji.

 

2. kolo 

V případě, že počet účastníků soutěže, kteří odeslali SMS zprávu se správnou odpovědí nebo se shodnou nejblíže správnou odpovědí bude 6 a více, rozhodne o výherci odpověď na dodatečnou soutěžní otázku, zaslanou každému z odesílatelů správné, resp. nejpřesnější (nejblíže správné) odpovědi na telefonní číslo, ze kterého byla tato odpověď odeslána. Dne 13. 6. 2016 do 12:00 bude těmto účastníkům soutěže zaslána prostřednictvím SMS zprávy informace, že pokračují v soutěži prostřednictvím dodatečných otázek a zároveň informace, kdy jim bude dodatečná otázka zaslána.

 

V 13:00 bude účastníkům odeslána SMS s 1. dodatečnou otázkou a formát SMS zprávy, ve kterém mají na otázku odpovědět včetně telefonního čísla. Formát odpovědní SMS zprávy je: KRAL mezeraODPOVED, telefonní číslo kam poslat SMS je 900 99 10. Účastník musí odpověď na dodatečnou otázku poslat do 13. 6. 2016 do 14:30, a to ze stejného telefonního čísla, na které mu byla dodatečná otázka zaslána. 

 

Pokud počet správných odpovědí neumožní rozdělit výhru mezi maximálně 5 výherců, bude téhož dne tj. dne 13. 6. 2016 do v 16:00 zaslána další dodatečná otázka těm účastníkům, kteří odpověděli správně nebo shodně nejpřesněji, se lhůtou pro odpověď 90 minut. Pokud počet správných odpovědí neumožní určit výherce nebo rozdělit mezi ně výhru způsobem uvedeným v předchozí větě, bude dne 14. 6. 2016 zaslána 3. dodatečná otázka v 10:00 a následně do 90 minut od uplynutí lhůty pro odpověď zaslána další dodatečná otázka, na její odpověď bude mít účastník 90 minut. Takto bude postupováno do stanovení výherce nebo rozdělení výhry mezi maximálně 5 výherců v souladu s těmito pravidly. Společnost Czech News Center a.s. určí časy, ve kterých budou v takovém případě SMS zprávy s dodatečnými otázkami zbývajícím účastníkům soutěže odeslány a časy pro odpověď na dodatečné otázky. 

 

Na každou dodatečnou otázku lze odpovědět pouze jednou SMS zprávou. V případě více doručených odpovědí bude zohledněna pouze ta, která byla doručena jako první. Na SMS zprávy v nesprávném tvaru nebude brán zřetel. 

 

Nezasláním nebo pozdním zasláním odpovědi na kteroukoli dodatečnou otázku ztrácí účastník soutěže možnost získat výhru resp. pokračovat v soutěži. 

 

Pokud to povaha dodatečných otázek resp. odpovědí na ně umožní, může být výhra přidělena v závislosti na tom, nakolik se odpovědi na otázku blíží správné odpovědi, a to tak, že bude přidělena účastníku nebo účastníkům, kteří odpověděli nejpřesněji.

 

3. kolo 

V případě, že počet účastníků soutěže, kteří odeslali SMS zprávu se správnou odpovědí nebo se shodnou nejblíže správnou odpovědí bude 6 a více, rozhodne o výherci odpověď na dodatečnou soutěžní otázku, zaslanou každému z odesílatelů správné, resp. nejpřesnější (nejblíže správné) odpovědi na telefonní číslo, ze kterého byla tato odpověď odeslána. Dne 27. 6. 2016 do 12:00 bude těmto účastníkům soutěže zaslána prostřednictvím SMS zprávy informace, že pokračují v soutěži prostřednictvím dodatečných otázek a zároveň informace, kdy jim bude dodatečná otázka zaslána.    V 13:00 bude účastníkům odeslána SMS s 1. dodatečnou otázkou a formát SMS zprávy, ve kterém mají na otázku odpovědět včetně telefonního čísla. Formát odpovědní SMS zprávy je: KRAL mezeraODPOVED, telefonní číslo kam poslat SMS je 900 99 10. Účastník musí odpověď na dodatečnou otázku poslat do 27. 6. 2016 do 14:30, a to ze stejného telefonního čísla, na které mu byla dodatečná otázka zaslána. 

 

Pokud počet správných odpovědí neumožní rozdělit výhru mezi maximálně 5 výherců, bude téhož dne tj. dne 27. 6. 2016 v 16:00 zaslána další dodatečná otázka těm účastníkům, kteří odpověděli správně nebo shodně nejpřesněji, se lhůtou pro odpověď 90 minut. Pokud počet správných odpovědí neumožní určit výherce nebo rozdělit mezi ně výhru způsobem uvedeným v předchozí větě, bude dne 28. 6. 2016 zaslána 3. dodatečná otázka v 10:00 a následně do 90 minut od uplynutí lhůty pro odpověď zaslána další dodatečná otázka, na její odpověď bude mít účastník 90 minut. Takto bude postupováno do stanovení výherce nebo rozdělení výhry mezi maximálně 5 výherců v souladu s těmito pravidly. Společnost Czech News Center a.s. určí časy, ve kterých budou v takovém případě SMS zprávy s dodatečnými otázkami zbývajícím účastníkům soutěže odeslány a časy pro odpověď na dodatečné otázky.

 

Na každou dodatečnou otázku lze odpovědět pouze jednou SMS zprávou. V případě více doručených odpovědí bude zohledněna pouze ta, která byla doručena jako první. Na SMS zprávy v nesprávném tvaru nebude brán zřetel.

 

Nezasláním nebo pozdním zasláním odpovědi na kteroukoli dodatečnou otázku ztrácí účastník soutěže možnost získat výhru resp. pokračovat v soutěži.

 

Pokud to povaha dodatečných otázek resp. odpovědí na ně umožní, může být výhra přidělena v závislosti na tom, nakolik se odpovědi na otázku blíží správné odpovědi, a to tak, že bude přidělena účastníku nebo účastníkům, kteří odpověděli nejpřesněji.

 

V Praze dne 13. 5. 2016