Kdo a jak si může pořídit datové schránky

Česká pošta - ilustrační foto  (Autor: ČTK)
Autor: Renata Vyšínová - 
29. června 2009
05:00

Od 1.července už nebude možné vyhnout se obsílce! Budou zřízeny datové schránky o kterých by mě měli vědět více nejen podnikatelé, ale i běžní občané. Kdo si je může pořídit a za jakých podmínek se dozvíte právě zde.

A) Fyzická osoba a podnikající fyzická osoba

Datová schránka pro ně není povinná, lze ji zřídit bezplatně na vaši žádost, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti k žádosti:

 • Jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny, rodné příjmení
 • Den, měsíc a rok narození ● místo a okres narození; pokud jste se narodili v cizině, místo narození a stát, kde jste se narodili
 • Státní občanství, není-li to v ČR
 • Žádost musí obsahovat vás úředně ověřený podpis
 • Případně podnikající osoby: IČO, bylo-li přiděleno, místo podnikání, popřípadě sídlo

Osoby oprávněné k přístupu: Jen vy a případně ten, koho jste pověřili – ten se dostane k dokumentům určeným do vlastních rukou, pouze jestliže to stanovíte.

Přístupové údaje: Přístupové údaje musíte chránit před zneužitím. Přístupové údaje vydává ministerstvo vnitra.

Zpřístupnění: Datová schránka je srovnatelná s mailovou adresou – poté, co se do ní přihlásíte, se aktivuje. Musíte to stihnout do 15 dnů od zaslání přístupových údajů. Zaniká smrtí, zbavením svéprávnosti nebo například i uvězněním uživatele.

Znepřístupnění: O znepřístupnění můžete požádat – většinou k němu dojde do 3 dnů od žádosti – jde to dvakrát za rok. Poté může být znovu »otevřena« za rok od posledního znepřístupnění. S přístupovými údaji je to podobné jako s »pinem «, pokud je ztratíte nebo budou zneužity, požádáte ministerstvo o jiné – ovšem pokud by to bylo často, zaplatíte poplatek.

Doručování: Za doručený se dokument považuje ve chvíli, kdy jste se do schránky přihlásili. Pokud to nestihnete do 10 dnů od chvíle, kdy tam byl dokument umístěn, je považován za doručený. Doručení dokumentu do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Výjimkou je, když můžete prokázat, že jste opravdu nemohli dokument převzít.

Pošťákům se nevyhýbejte, obsílka vás dostihne

B) Právnická osoba

Datová schránka je pro ni povinná. Lze ji založit bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a bezodkladně i každé nově zapsané. Každá právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.

Náležitosti žádosti:

 • Název nebo obchodní fi rma
 • Identifi kační číslo ekonomického subjektu a, nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen
 • Adresa sídla
 • Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • Státní registrace nebo evidence právnické osoby
 • Úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby

Osoby oprávněné k přístupu: Oprávnění má statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro niž byla datová schránka zřízena. Vstupovat může i osoba pověřená. Ta má i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou, pokud k tomu dostala souhlas.

Zpřístupnění: Ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce právnické osobě, případně administrátorovi, bezodkladně po zřízení datové schránky. Ta je zpřístupněna prvním přihlášením nebo automaticky, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů.

Znepřístupnění: Automaticky ke dni výmazu fi rmy z rejstříku nebo na základě žádosti. Můžete ji nechat »obnovit « žádostí, pokud ji znepřístupníte dvakrát do roka, lze ji znovu aktivovat až po roce od posledního znepřístupnění.

Doručování: Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do schránky přihlásí osoba, která k tomu má oprávnění. Takové doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Nepřihlásí-li se 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

agent007 ( 9. listopadu 2009 02:31 )

Domain ID26978914-LRMS Domain NameATOVESCHRANKY.INFO Created On:24-Nov-2008 07:47:11 UTC Last Updated On:23-Jan-2009 20:34:57 UTC Expiration Date:24-Nov-2009 07:47:11 UTC Sponsoring Registrar:CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com (R161-LRMS) Status:OK Registrant ID:CAFI-314303 Registrant Name:Vlastimil Cejp Registrant Organization:e-invent s.r.o. Registrant Street1:Na Cihlarce 30/3177 Registrant Street2: Registrant Street3: Registrant City:Praha 5 Registrant State/Province:-- Registrant Postal Code:15000 Registrant Country:CZ Registrant Phone:+420.270005027 Registrant Phone Ext.: Registrant FAX:+420.270005030 Registrant FAX Ext.: Registrant Email: Admin ID:CAFI-314302 Admin Name:Vlastimil Cejp Admin Organization:e-invent s.r.o. Admin Street1:Na Cihlarce 30/3177 Admin Street2: Admin Street3: Admin City:Praha 5 Admin State/Province:-- Admin Postal Code:15000 Admin Country:CZ Admin Phone:+420.270005027 Admin Phone Ext.: Admin FAX:+420.270005030 Admin FAX Ext.: Admin Email: Billing ID:C1233585-LRMS Billing Name:Petr Horinek Billing Organization:ZONER software s.r.o. Billing Street1:Nove Sady 18 Billing Street2: Billing Street3: Billing City:Brno Billing State/Province:Czech Republic Billing Postal Code:60200 Billing Country:CZ Billing Phone:+42.0543257244 Billing Phone Ext.: Billing FAX:+42.0543257245 Billing FAX Ext.: Billing Email: Tech ID:C1233585-LRMS Tech Name:Petr Horinek Tech Organization:ZONER software s.r.o. Tech Street1:Nove Sady 18 Tech Street2: Tech Street3: Tech City:Brno Tech State/Province:Czech Republic Tech Postal Code:60200 Tech Country:CZ Tech Phone:+42.0543257244 Tech Phone Ext.: Tech FAX:+42.0543257245 Tech FAX Ext.: Tech Email: Name Server:NS.E-WEBSOLUTIONS.EU Name Server:SNS.E-WEBSOLUTIONS.EU Name Server: Name Server: Name Server: Name Server: Name Server: Name Server: Name Server: Name Server: Name Server: Name Server: Name Server:

jarypadlo ( 1. července 2009 02:28 )

Je naprosto jasné že zneužívat to budou především soudy a soudci.Můžu doložit že není problém dostat obsílku na včera.A taky mám rozsudek zaručený jménem republiky-ale Nejvyšší soud mi zakázal domáhat se jeho splnění.Opravdu jsme invizičně právní stát.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud