„K vaší nehodě vůbec nedošlo“: 5 triků pojišťoven, když nechtějí vyplatit peníze

 • Autor: ula - 
  14. 10. 2017
  06:42

  Celé roky jste platili pojišťovně peníze za pojištění a najednou se něco pokazí. Žádáte tedy pojišťovnu, aby splnila to, co slíbila, ta však vám pojistné plnění zkrátí, případně vám oznámí, že na peníze nemáte nárok. Někteří lidé nad tím mávnou rukou, i když nárok na pojistné plnění mají, jiní se obrátí na právníka. Máme pro vás pět nejčastějších situací, kdy pojišťovny krátí nebo zamítají pojistné plnění a jak se proti takové situaci bránit, či jí zcela předcházet.

 • 1.Pojišťovna: „Nestalo se to tak, jak se to stalo.“

   Mezi časté případy, kdy se poškození obracejí s prosbou o zastupování právníka ve věci zamítnutého pojistného plnění pojišťovnou, patří situace, kdy pojišťovna tvrdí, že škodná událost se nestala tak, jak byla popsána poškozeným.

  „Příkladem je případ klienta, kterého nabouralo jiné vozidlo, přičemž řidič druhého automobilu plně přiznal své zavinění. Poškozený bez zbytečného odkladu nahlásil škodnou událost pojišťovně viníka a následně dodal všechny pojišťovnou požadované dokumenty. Po několika měsících mu však byl doručen dopis se zamítavým stanoviskem, „Na základě prostudování spisového materiálu jsme dospěli k závěru, že rozsah poškození na Vašem vozidle neodpovídá popsanému mechanismu vzniku škody a k dopravní nehodě nemohlo deklarovaným způsobem z technického hlediska vůbec dojít. Z výše uvedených důvodů nepovažujeme Váš nárok na náhradu škody za oprávněný, a tudíž pojistné plnění poskytnuto nebude.“ I přesto, že se klient bránil odvolacím dopisem, pojišťovna znovu reagovala zamítavě,“ řekl Blesk.cz Petr Novák, právník z portálu Vašenároky.cz

  Jak postupovat a na co si dát pozor?

  • škodnou událost zdokumentujete a zajistěte si kontakty na svědky, jejichž výpověď Vám při budoucím nárokování škody může pomoci
  •  i když přivolání Policie České republiky není vždy ze zákona povinné, je vhodné takto učinit, i když se škoda na vozidle nevyšplhala nad 100 000 Kč, policejní příslušníci by přímo na místě měli vydat potvrzení o dopravní nehodě, které následně odesílají na Českou kancelář pojistitelů, je však pochopitelné, že viník nehody s tímto řešením nemusí souhlasit, pachatel přestupku totiž většinou musí uhradit příslušnou správní či blokovou pokutu
  • pokud k přivolání PČR nedošlo, je potřeba společně s viníkem nehody vyplnit evropský formulář záznamu o dopravní nehodě, který by měl obsahovat přesný popis situace a doznání viníka, tento formulář se pro jistotu doporučuje vyplnit, i když byla PČR přivolána, a měl by být součástí vybavení každého vozidla
  • jestliže pojišťovna zamítá nárok na vyplacení pojistného plnění s odkazem, že se škodná událost nestala tak, jak je popisováno, výše uvedené důkazy by měly posloužit jako páka na změnu jejího stanoviska
  • při zamítavém postoji pojišťovny je vhodné mít taktéž znalecký posudek, který hovoří ve prospěch poškozeného, častým problémem je však zdlouhavé řešení věci, během něhož jsou vozidla opravena či sešrotovaná a rekonstrukce škodné události a znalecký posudek již v podstatě nejsou možné
  • jelikož v těchto případech pojišťovna zcela vznik škodné události popsaným způsobem zamítá, není možné se při nárokování částky opírat o smluvní podmínky pojišťovny, nelze tedy radit, na co by si měl klient pojišťovny při podpisu smlouvy dát pozor

  5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze | 

   

 • 2.Amortizace: krácení pojistného plnění kvůli instalaci nových dílů

  Při krácení pojistného plnění u dopravních nehod pojišťovny nejčastěji argumentují tím, že by se poškozený proplacením plných nákladů na nové díly obohatil, protože bourané díly byly starší, a tudíž méně hodnotné. Operují při tom s pojmy jako amortizace a odkazují na paragrafy, které jsou pro laika naprosto nesrozumitelné.

  Soudy naštěstí tyto argumenty neuznávají, což potvrdil i verdikt Ústavního soudu z roku 2007: Rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které poškozený byl nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí.

  Pokud to není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků škodné události. Povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Soud také mimo jiné uvedl, že není možné po poškozeném požadovat, aby při opravě hledal náhradní díly na vrakovištích či v bazarech. Bourané vozidlo je navíc na trhu práce vždy znehodnocené, proto nelze ve většině případů hovořit o obohacování poškozeného.

  Jak postupovat a na co si dát pozor?

  • je nutné zajistit veškeré dokumenty, které se opravy týkají, pokud autoservis do poškozeného vozidla nenainstaloval luxusnější díly, než jaké byly původní, nemá pojišťovna právo argumentovat amortizací a krátit pojistné plnění kvůli instalaci nových adekvátních dílů
  • pojistné podmínky sice často obsahují bod, který říká, že za skutečnou škodu lze považovat pouze účelně vynaložené a nezbytně nutné náklady na obnovení provozuschopnosti vozidla, a tímto bodem se pojišťovny také obhajují, výše zmíněným verdiktem Ústavního soudu je však jasně řečeno, že nelze na poškozeného přenášet povinnost úhrady vzniklých nákladů.

  Video Výměna embryí jako pojistná událost. Bude to stačit na odškodné? - David Vaníček
  1080p 720p 480p 360p 240p

   

 • 3. Pojišťovna: „Nejedná se o úraz, ale o nemoc či dřívější stav“

   „Zamítnutí pojistného plnění u úrazových pojistek je pojišťovnami nejčastěji argumentováno tím, že příčinou poškození nebyl úraz. Mnoho klientů se na nás obrátilo s tím, že jim pojišťovna odmítla hradit z důvodu, že nebyla splněna definice úrazu podle platných pojistných podmínek. Řešíme případ, kdy si klient způsobil zranění kotníku, načež byl nucen poodstoupit operaci. Když s doložením odpovídající lékařské dokumentace žádal pojišťovnu o proplacení úrazového pojištění, bylo mu sděleno, že dle šetření pojišťovny nemohl pohyb, který vykonával, způsobit takové násilí, či přepětí vlastní síly, při kterém by došlo k poškození zdravého svalu,“ říká právník. 

  Pojišťovna svůj odmítavý postoj podkládala svými pojistnými podmínkami – Poškození zdraví se nepovažuje za následek úrazu, pokud k němu došlo zhoršením nebo projevením se dřívějších obtíží. Lékařské zprávy však tvrdily opak, vyplývalo z nich, že zranění bylo způsobeno popisovaným úrazem. Klient se i po několika odvoláních však od pojišťovny vyplacení nedočkal. Reakce na jeho odvolání byla od pojišťovny vždy stejná, že na dřívějším šetření neshledala pochybení, a proto setrvává na stejném zamítavém postoji. Poškozený se musel obrátit na právníka.

  Obdobným případem je klient, kterému mu pojišťovna zamítla pojistné plnění za úraz kolene pro nesplnění definice úrazu podle platných pojistných podmínek – poškození zdraví vniklo dle jejich slov následkem nemoci nikoli úrazu. Pojišťovna při zamítání argumentovala bodem pojistných podmínek, které říká, že poškození zdraví se nepovažuje za následek úrazu, pokud k němu došlo zhoršením nebo projevením se nemoci v důsledku úrazu. Ošetřující lékař však ve svých lékařských zprávách klientovi potvrdil, že poškození zdraví bylo způsobeno úrazem, nikoliv nemocí či dřívějším stavem.

  Jak postupovat a na co si dát pozor?

  • v prvním případě je důležité nenechat se pojišťovnou odbýt a trvat na svém nároku, pokud pojišťovna zamítá pojistné plnění z důvodu, že zdraví nebylo poškozeno úrazem, je vhodné výsledek šetření zkonzultovat s ošetřujícím lékařem, pokud stanoviska pojišťovny a lékaře nesedí, je vhodné podat proto výsledku šetření odvolání
  • jestliže, i přes podané argumenty, pojišťovna odmítá plnit, dalším postupem může být znalecký posudek, který nároky klienta potvrzuje, případně se následně obrátit na advokáta
  • již při podpisu smlouvy je důležité dát si v pojistných podmínkách pozor na část výluky z pojištění, kde je definováno, kdy je pojišťovna zproštěna povinnosti vyplácet klientovi plnění, tato kapitola se většinou zaměřuje na to, kdy je poškození zdraví způsobeno úrazem a kdy naopak jiným zapříčiněním
  • u podpisu smlouvy pojištění za úraz by si klienti měli také dávat pozor na oceňovací tabulky, které jsou často součástí smlouvy, a které v konečném důsledku určují, kolik poškozený za jaký úraz dostane

  Video Fotbalista Jakub si chtěl pojistit kotník: Vyplatí se to víc než životní pojištění? - Andrea Ulagová, Jan Jedlička
  1080p 720p 480p 360p 240p

   

 • 4.Propadlá STK: řidiči přebírají zodpovědnost

   Silnice České republiky brázdí bezpočet vozidel, která mají propadlou STK. Ve většině případů však nejde o úmysl, ale o pouhou zapomnětlivost, která se však při nehodě může těžce nevyplatit. Jestliže řidič s propadlou STK způsobí nehodu, může po něm pojišťovna požadovat proplacení veškerých nákladů, které jí kvůli škodné události vnikly. Vyplývá to ze zákona č. 168/1999 Sb. § 10 Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky Porušením základních povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích se pro účely tohoto zákona rozumí provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena.

  Dobrou zprávou může být, že některé pojišťovny přenášejí zodpovědnost na klienta s propadlou STK pouze v případě, kdy je šetřením prokázáno, že nehoda byla skutečně způsobena neodpovídajícím technickým stavem vozidla.

  Jak postupovat a na co si dát pozor?

  • zde lze poskytnout asi pouze jednu účinnou radu, je potřeba si hlídat nepropadlou technickou, zákon v tomto případě totiž hovoří jasně

  5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze | 

 • 5.Krácení pojistného plnění u pojištění nemovitosti

  Zamítnutí či krácení pojistného plnění u nemovitostí je kapitolou samo o sobě. K nevyplacení celé částky může dojít například nezajištěním dostatečných důkazů, či pouhým slovíčkařením pojišťovny. V minulosti se s touto situací setkalo mnoho poškozených při povodních, kdy se některé pojišťovny odmítaly plnit s argumentací odlišnosti slova záplava a povodeň. Pojistné podmínky, které klient ke smlouvě podepisuje, mohou být vždy matoucí, u pojištění nemovitostí to však může platit dvojnásob.

  Klienti pojišťoven se často domnívají, že jsou vůči nemovitým škodám pojištění, nelze se tedy divit, že krácené či nevyplacené plnění vnímají s rozhořčeným údivem.

  Jak postupovat a na co si dát pozor?

  • Vykradení bytu – pro získání plněného plnění při vykradení bytu, je potřeba pojišťovně dokázat, že poškozený udělat vše proto, aby k této škodné události nedošlo, je vhodné si dát proto pozor, co do pojistné smlouvy klient uvádí, pokud například uvede, že má dvoje dveře, z nichž jsou jedny bezpečnostní, ale bezpečnostní nepoužívá, je pravděpodobné, že v případě vykradení dojde ze strany pojišťovny ke krácení pojistného plnění, naopak se pojištěný může bránit, pokud pojišťovna krátila pojistné plnění kvůli nezamknutí bezpečnostních dveří, i přesto, že se pachatel do bytu vloupal oknem
  • Požár z nepozornosti – u pojištění nemovitosti je vhodně dát si v pojistných podmínkách pozor na to, zda pojišťovna nebude plnit pouze v případě, kdy k požáru došlo náhodným sletem události a nikoli nedbalostí pojištěného, pojištěný by v takovém případě mohl být krácen o pojistné plnění například v případě, kdy by nemovitost vyhořela z důvodu špatně típnuté cigarety, vhodné je proto v pojistných podmínkách sledovat rozdíl mezi nedbalostí a úmyslem
  • Krádež cizí věci – při pojištění nemovitosti, které se vztahuje také na vykradení, je vhodné pohlídat si, aby v pojistných podmínkách byl také bod ohledně krádeže cizí věci, většina pojišťoven by totiž v případě odcizení věci, která nepatřila pojištěnému, plnění za danou věc zamítla
  • Výše pojistkydůležité je u pojištění nemovitosti myslet také na výši pojistky, pokud je nemovitost (či domácnost) pojištěna například na 1 000 000 Kč, ale v průběhu let dojde k rekonstrukci, která objekt zhodnotila, je vhodné navýšit pojistný limit, tento krok je však na odpovědnosti samotného pojištěného

  5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze5 nejčastějších pojišťoven, kdy nechtějí vyplatit peníze | 

Doporučujeme
Desterz ( 14. října 2017 07:38 )

Na systém, úmyslně matoucí klienty brutálním rozsahem všemožných, vzájemně pokud možno nepřehledně zauzlovanýchm a nezřídka zcela nelogických podmínek přešly pojišťovny už před mnoha lety. Jako člověk, který měl odjakživa ve zvyku pečlivě číst všechno, jsem zrušil všechny pojistky, neboť pozice poškozeného klienta je prakticky VŽDY neobhajitelná. Pojišťovny jsou jeden jediný obrovský podvod na lidi.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa