Proč celosvětově narůstá počet lidí, kteří mají rakovinu?

„Lidé ve vyspělých zemích žijí díky pokrokům v lékařské péči déle, ale prodlužování života paradoxně přispívá k většímu počtu nádorů v populaci. Riziko vzniku nádoru totiž vzrůstá s věkem. Lidský organismus je dlouho vystaven nezdravým faktorům životního prostředí, jež mohou vést k poruchám na genové úrovni, které pak vyčerpaný organismus nedokáže »opravit«.“

Kdo je tedy nejvíce v ohrožení?

„Lidé nad 50 let věku, proto většina programů pro včasný záchyt nádorového onemocnění začíná u této věkové hranice. Dále je ale prokázáno, že s nárůstem onemocnění souvisí i tzv. nezdravý životní styl, tedy kouření, dietní návyky, nadváha, stres, znečištěné prostředí nebo zásahy do křehké hormonální rovnováhy u žen. Změna životního stylu na »západní« zvyšuje i počet onemocnění v méně vyspělých zemích.“

Znamená to, že počet lidí s rakovinou bude stále narůstat?

„Ano. Díky včasné diagnostice a novým léčebným způsobům bude stálý vzestup počtu nemocných, kteří vyžadují onkologickou péči nebo jsou léčeni. Počet úmrtí v souvislosti s nádorovým onemocněním bude po roce 2030 velmi pravděpodobně vyšší než doposud převažující úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, jako je infarkt nebo mrtvice.“

Dá se proti rakovině úspěšně bránit? Například proti rakovině děložního čípku už máme k dispozici očkování…

„Očkování je jednou z cest, jak snížit riziko vzniku rakoviny v případě, že je s pojena s virovou infekcí, která je spoluzodpovědná za vznik onemocnění. K nádorům spojeným s virovou infekcí patří kromě rakoviny děložního hrdla i rakovina jater ve vztahu k hepatitidě B a C, kde má vakcinace ochranný význam. Z povahy nádorového bujení však vyplývá, že v budoucnosti nikdy nebude k dispozici zázračná protinádorová vakcína. Obrana proti vzniku rakoviny je pouze v prevenci.“

Myslíte, že je reálné, aby v budoucnosti byli rizikoví pacienti vyšetřováni CT stejně jako nyní ženy na mamografu?

„ Metoda pro včasné zachycení onemocnění nemusí mít nutně zobrazovací podobu jako mamografie pro screening karcinomů prsu. Máme též endoskopické vyšetření pro karcinom nebo gynekologické vyšetření pro karcinomy děložního hrdla. Optimální by bylo vyšetření krevního vzorku například pro karcinom prostaty, a l e v současnosti kromě rakoviny prostaty zatím neexistuje krevní test použitelný pro nádory. Vyšetření celotělovou počítačovou tomografií k odhalení časného nádoru má svá úskalí. Výjimkou a pozitivním zábleskem pro budoucnost je spirální CT hrudníku pro časný záchyt karcinomů plic u rizikových skupin, jak bylo doloženo v klinické studii, která proběhla loni v USA.“

Dokážou genetická vyšetření předem odhalit, zda člověk onemocní rakovinou?

„Nejen u nemocných, ale i u zdravých rizikových jedinců se dá odhalit přenosná genová porucha, která vede v čase ke vzniku nádorového onemocnění. K podezření na některý typ dědičného nádorového onemocnění vede opakovaný výskyt v několika generacích stejné, otcovské nebo mateřské, linie, výskyt nádorů v nízkém věku, výskyt oboustranných nádorů u párových orgánů nebo neobvyklé nahromadění vícečetných nádorů. Zatím je ale prokazatelně dědičných nádorů pouze pět až deset procent.“

Komu byste doporučoval, aby si nechal tato vyšetření udělat? Hradí jej pojišťovna?

„V případě nadměrné rodinné zátěže je vhodné navštívit specializovanou genetickou poradnu založenou na spolupráci klinického genetika a onkologa, kde se rozhodne o potřebě genetického testování hrazeného pojišťovnou. Genetické vyšetření »geneticky nerizikových« jedinců je předmětem intenzivního klinického výzkumu a není v silách výzkumníků zatím přesně interpretovat všechny molekulárně genetické změny ve vztahu k riziku vzniku všech typů rakoviny.“

Dočkáme se v blízké budoucnosti, že lidé nebudou vůbec muset podstupovat chirurgické operace?

„Chirurgický výkon a radioterapie jsou a ještě velmi dlouho budou nezastupitelnými léčebnými modalitami. Nové léčebné postupy farmakoterapie mohou vést ve vybraných případech k výraznému zmenšení nebo úplnému vymizení primárního nádoru. Neznamená to ale, že je možné chirurgický výkon vynechat, ale znamená to, že je možné použít méně rozsáhlý výkon se zachováním postiženého orgánu.“

A co chemoterapie?

„Udává se, že tzv. konvenční chemoterapie dosáhla fáze, kdy se již nedají očekávat nové léky necíleného typu. Nový protinádorový lék z mořské houby eribulin je potvrzením výjimky. Chemoterapie má v řadě onemocnění nezastupitelnou roli a u nádorů varlat je chemoterapie modalitou, která může v é s t k vyléčení. V řadě případů se kombinuje chemoterapie s cílenou biologickou léčbou. Nové léky zatím chemoterapii nenahrazují, ale spíše ji doplňují s výsledným zvýšením účinku. V budoucnosti ale cílená biologická léčba více nahradí konvenční chemoterapii. Cílem je umenšovat podávání chemoterapie, kdy není nutná, a naopak najít, kdy ano.“

Máme naději, že v budoucnosti někdo vynalezne lék proti rakovině?

„Nevěřím tomu, že někdo najde univerzální lék na rakovinu. Každý pacient má zcela specifickou formu onemocnění, takže univerzální lék ani existovat nemůže. Léčba se bude vyvíjet postupným zdoláváním molekulárně-geneticky definovaných podskupin onemocnění. Budoucnost má kombinace všech protinádorových přístupů, ne izolace jednotlivých disciplín.“

Jaký je příklad léku, který je proti určitému druhu rakoviny účinný?

„Příklad inovativní terapie poslední doby je opět v léčbě nádorů prsu. Po dlouhých letech klinického bádání se podařilo ověřit účinnost nového léku – trastuzumab emtansin (T-DM1), který protilátka dopraví přímo do nádorové buňky.“

Co vidíte osobně vy jako nejdůležitější počin na současném poli léčby zhoubných nádorů?

„Za prvé přečtení genomu DNA. Díky němu mohlo dojít k novému pojetí léčby. Dnes víme, že rakovina je vlastně změna, chyba genetické informace. Umíme označit struktury, které se na ní podílejí, a na ty zacílit léčbu. Za druhé konec neadresné medicíny a přístup personalizované léčby.“

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Ústavu radiační onkologie v Praze na Bulovce. Pochází ze středočeských Hrusic, kde se narodil i malíř Josef Lada; tam začal chodit i na základní školu, později se přestěhovali do Prahy.

Je ženatý, s manželkou vychovali dvě dnes již dospělé dcery.

Nekouří, je zásadně proti kouření a tajemstvím úspěchu je podle něho v účelné vytrvalosti.

Je spoluzakladatelem středoevropské iniciativy organizující prestižní konferenci Central European Lung Cancer Conference, poprvé pořádané 1992 v Praze, a členem středoevropské skupiny Central European Cooperative Group.

Současně se zaměřuje na využití cílené molekulární biologické léčby v komplexní léčbě solidních nádorů.