Blesk připravil modelový příklad dluhu. Je až šokující, o co všechno exekuce naroste.

Ono totiž z exekucí žije mnoho subjektů. A nutno říct, že si nežijí vůbec špatně. Jediná rada: Platťe vždycky všechno včas.

A schovávejte si ústřižky, protože vyhodit je do koše vás pak v budoucnu může přijít na neskutečné peníze.

Komu jdou peníze z exekuce?

Modelový případ:

Dluh: 600 Kč  
Exekuce: 16 348 Kč

Účel platby Částka v Kč
Jistina (původní dluh, např. pokuta) 600
Náklady právního zastoupení věřitele 3 420
Náklady nalézacího řízení (řízení, které určí, kdo kolik komu dluží) 4 348
Odměna exekutorovi 3 000
Náhrada hotových výdajů (soudní poplatky, cestovní výdaje atd.) 3 500
Náhrada ve smyslu § 14 a 15 vyhl. 330/2001 Sb. - náhrada za ztrátu času a za doručení písemnosti
150
DPH 1 330
CELKEM 16 348

Když se řekne...

* Jistina
Jistina 600 Kč je základem dlužné částky. Dejme tomu, že jde o pokutu za jízdu na černo v MHD.

* Náklady právního zastoupení
Je to položka, která vyčísluje náklady oprávněného (věřitele). Jedná se o náhradu nákladů, které věřitel vynaložil v exekučním řízení na své právní zastoupení. I tyto náklady oprávněného jsou součástí celkové dlužné částky. Soudní exekutor je tedy musí vymáhat.

* Náklady nalézacího řízení
Nalézací řízení je řízením, které předchází exekučnímu řízení. V nalézacím řízení soud určí, kdo je oprávněný a kdo povinný, jaká je dlužná částka a do kdy má být uhrazena. Výsledkem nalézacího řízení je vydání exekučního titulu (s doložkou vykonatelnosti). Vybaven tímto exekučním titulem pak oprávněný může podat k exekučnímu soudu návrh na nařízení exekuce. Do celkové dlužné částky se pak počítají i náklady oprávněného vynaložené v nalézacím řízení (např. na právní zastoupení či soudní poplatky atp.)
Odměna exekutora: Soudní exekutoři jsou odměňováni podle tarifní vyhlášky, kterou vydává ministerstvo spravedlnosti. Představa o jejich výdělcích bývá přemrštěná. Minimální tarifní odměna činí 3.000,- Kč (při včasném uhrazení dlužné částky jen 1.500,- Kč).

* Náhrada hotových výdajů
V souvislosti s výkonem exekuční činnosti náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuce. Tato náhrada zahrnuje např. soudní poplatky, cestovní výdaje, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Výše náhrad jsou stanoveny zákonem. Minimální sazba činí 3500 Kč. I tyto prostředky musí exekutor použít na zajištění řádného chodu svého úřadu a úhradu věcných nákladů souvisejících s prováděním exekuce.

* Náhrady ve smyslu § 14 a 15 vyhl. 330/2001 Sb:

Jedná se o náhradu za ztrátu času a o náhradu za doručení písemností. Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu. Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností 50 Kč; doručuje-li se najednou několik písemností, částka se nezvyšuje.
DPH je daní z přidané hodnoty.

Jakýmsi finálním a reálným vyúčtováním všeho, co povinný v průběhu exekučního řízení uhradil, je závěrečný příkaz k úhradě nákladů exekuce. Může vypadat např. takto:
* Celkové vyčíslení nákladů exekuce:
* Odměna exekutora: 3000 Kč
* Paušální náhrada hotových výdajů: 3500 Kč
* Náklady oprávněného: 7768,50 Kč
* Náklady exekuce celkem: 14 268,50 Kč

Proti tomuto příkazu může dlužník podat námitky, a to do 8 dnů.