Ministerstvo připravilo programy pro všechny kraje a také pro pražskou, brněnskou a ostravskou aglomeraci. Žaloba už směřovala na program pro severní Čechy a pro Ostravsko. Ministerské programy byly reakcí na požadavek Evropské komise na zlepšování kvality ovzduší a dodržování imisních limitů. "Od začátku jsme upozorňovali na to, že program musí být hodně konkrétní a reálně nastavené. Podobně se k přípravě vyjadřovaly i další subjekty. Dokument je bezobsažný. I zpracovatel SEA (proces posuzování vlivů na životní prostředí) deklaroval, že cíle programu nejsou reálné," řekla Hana Chalupská z Brnění.

S tím ministerstvo nesouhlasí. Programy naprosto naplňují zákonné požadavky. "Zrušení programů by znamenalo odklad uskutečnění důležitých opatření uložených krajům a obcím, které povedou ke zlepšení ovzduší do roku 2020," uvedla Pospíšilová.

Klíčovým znečišťovatelem ovzduší v Brně je ze 70 až 90 procent automobilová doprava, jde o částice jemného prachu a o oxidy dusíku. Na některých stanicích je limit překročen za rok i více než 35krát, což je zákonný limit. Nejpostiženější je jih Brna a také ulice Úvoz a Svatoplukova. "Řešení zplodin z dopravy je koncepčně náročnější než omezit stacionární zdroj. Doprava se bude muset snižovat a vyvádět z intravilánu (zastavěné části území města). V Brně je problém, že se zde potkává i tranzitní a dálková doprava," uvedla Šabová. Podobně velký problém s dopravou má podle ní v ČR jen Praha.

"Opatření nejsou dost konkrétní, neexistuje časový plán, není srozumitelné a přezkoumatelné hodnocení účinnosti a termín dosažení imisních limitů na konci roku 2020 není odůvodněný a přezkoumatelný," popsala Šabová konkrétní problémy programu, jak je vidí autoři žaloby. Znečištěné ovzduší má přitom dlouhodobý vliv na zdraví lidí.

Autoři žalobci věří ve zrušení dokumentu a vznik nového konkrétnějšího, který bude provázaný s dalšími koncepčními dokumenty tak, aby se omezila škodlivost dopravy, kde je to potřeba, a nebyla poškozena zatím bezproblémová místa.