1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost RINGIER ČR a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00  Praha 7, IČ: 40766713, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 867 (dále jako organizátor).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 12. 5. 2010 do 25. 8. 2010 včetně (dále jako doba platnosti soutěže) na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky starší 18 let, které:

a)       v době platnosti soutěže zašlou na adresu Blesk Hobby, Komunardů 1584/42, 170 00  Praha 7, nebo elektronicky na adresu bleskhobby@ringier.cz 2 ks fotografií své střechy před rekonstrukcí (1ks) a po rekonstrukci (1ks), při které použily pravou pálenou tašku značky Tondach. Do předmětu zprávy nebo na obálku uvedou heslo STŘECHA;

b)       střechu rekonstruovaly v období od 1. 1. 2005 až do 13. 7. 2010 a mohou prokázat daňovým dokladem vystaveným na jméno soutěžícího, že rekonstrukce proběhla v tomto období a použitou střešní krytinou byla pravá pálená taška značky Tondach;

c)       k fotografii připojí své kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail, krátký popis rekonstrukce střechy a zkušeností, které získaly při rekonstrukci střechy;

d)       udělí pořadateli souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů

4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

  • Výhrou v soutěži ,,Střecha za 100 000 Kč“ je peněžitá výhra ve výši 100.000,- Kč.

Vyhrává 1 výherce.

  • Hlasující v soutěži ,,Střecha za 100 000 Kč“ mohou vyhrát okrasný keramický doplněk v hodnotě 2.626 Kč. Vyhrává 10 výherců.

Odborná porota složená ze zástupců pořadatele vybere ze zaslaných soutěžních příspěvků pět nejzdařilejších střešních rekonstrukcí, které budou uveřejněny v časopise Blesk Hobby č. 8 (vyjde 11. 8. 2010). Porota bude posuzovat jednotlivé rekonstrukce podle vzhledu ve smyslu celkového dojmu z řešení střechy. O výherci z těchto pěti rekonstrukcí rozhodnou čtenáři časopisu Blesk Hobby hlasováním formou SMS zpráv.

Zaslat hlas pro soutěžícího a zároveň vyhrát jeden z okrasných keramických doplňků mohou čtenáři časopisu Blesk Hobby zasláním SMS odeslaných výhradně mobilním telefonem v období od  11. 8. 2010 0:00 hodin do 14. 9. 2010 24:00 hodin na telefonní číslo 907 99 09 ve tvaru:
TONDACHmezeraČÍSLO FINALISTYmezeraJMÉNOmezeraPŘIJMENÍmezeraADRESAmezeraPSČ.

Z jednoho telefonního čísla můžete poslat maximáleně 10 SMS.

TONDACH 6 EVA NOVAKOVA HLAVNI 5 PRAHA2 120 00

Cena jedné SMS zprávy je 9 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory v ČR. www.premiumservices.cz

Výhercem v soutěži ,,střecha za 100 000 Kč“ se stává soutěžící, jehož rekonstrukce získala v čtenářském hlasování nejvyšší počet hlasů. Z každého telefonního čísla lze hlasovat pro jednotlivé rekonstrukce maximálně desetkrát.

Možnost vyhrát okrasné keramické doplňky mají Ti, kteří zašlou hlas do soutěže,,Střecha za 100 000 Kč“ v Blesku Hobby č.8 v období od 11.8. 2010 do 25. 8. 2010. Vyhrává ten  soutěžící, který pošle hlas formou SMS zprávy ve výherním pořadí jako 50., 100., 150., 200.,250., 300., 350., 400., 600., 1000.. Vyhrává 10 výherců. Pro určení pořadí SMS zprávy je rozhodující čas jejího doručení do systému pořadatele pro příjem SMS zpráv.

Výsledky hlasování a umístnění v soutěži budou uveřejněny V Blesku Hobby č. 9 (výjde 15. 9. 2010)

Výhra bude výherci předána osobně, nejpozději 13.10.2010 v místě a čase určeném pořadatelem soutěže.

Výherce soutěže bude kontaktován pořadatelem soutěže do 20. 9. 2010 za účelem domluvení podmínek předání výhry. Nezareaguje-li výherce na e-mailovou zprávu pořadatele zaslanou na adresu sdělenou výhercem spolu se zasláním soutěžního příspěvku nebo neumožní-li předání výhry  nejpozději do 13.10. 2010 , ztrácí bez dalšího nárok na výhru v soutěži.

Výherce, který se nedostaví k převzetí výhry a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech (zejména, nepředloží-li daňový doklad prokazující při rekonstrukci střechy použití pravé pálené tašky značky Tondach), ztrácí bez dalšího na výhru v soutěži nárok. Pořadatel soutěže může určit, že v případě, ztratí-li výherce v soutěži nárok na výhru, nastoupí na místo daného soutěžícího jiný soutěžící, jehož soutěžní příspěvek se umístnil na dalším pořadovém místě.

Pro účely této soutěže se za autora soutěžního příspěvku bez dalšího pokládá soutěžící, který tento soutěžní příspěvek do soutěže odeslal, tzn. soutěžící, jehož jméno, příjmení a doručovací adresa jsou uvedeny v příslušném soutěžním příspěvku.

6. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli této soutěže a jejich osoby blízké.

Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeny všichni soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže a ti soutěžící, jejichž soutěžní příspěvky nebudou čitelné, srozumitelné, poškozené, nezpůsobilé ke čtení v elektronické formě a/nebo které budou v rozporu s těmito pravidly.

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A ORGANIZÁTORA

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje též právo výhru v soutěži neudělit bude-li kvalita soutěžních příspěvků dle názoru poroty nedostačená či zúčastní-li se soutěže méně než 5 soutěžících

Výherce nemůže požadovat vydání jiné výhry, než která byla do soutěže vložena. Výhra není převoditelná na jinou osobu.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

8.  PROHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍCÍHO

Odesláním soutěžního příspěvku do soutěže, který obsahuje fotografie s komentářem, soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku. Soutěžící prohlašuje, že užitím soutěžního příspěvku pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob  k bezúplatnému užití jejich děl v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě, jak činí odesláním příspěvku (viz níže).

Odesláním soutěžního příspěvku do soutěže poskytuje soutěžící pořadateli nevýhradní licenci k užití soutěžního příspěvku a všech předmětů ochrany podle autorského zákona obsažených v soutěžním příspěvku všemi způsoby užití, zejm. jejich sdělováním veřejnosti všemi způsoby dle § 18 a násl. autorského zákona (zejména v časopise Blesk Hobby, a v dalších komunikačních médiích), a to případně i ve spojení se jménem a příjmením soutěžícího a názvem obce či bez takového uvedení, to vše zejména k reklamním a jiným obdobným účelům bez časového, množstevního či územního omezení; soutěžící poskytuje dále svolení k následnému zpracování, úpravě či jiné změně těchto předmětů ochrany, jejich spojení s jinými díly, výkony anebo neautorskými prvky a/nebo zařazení do databáze či souboru a k jejich užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném; soutěžící poskytuje licenci a veškerá svolení bezúplatně. Ve vztahu k cizím předmětům ochrany, uděluje soutěžící pořadateli podlicenci ve shodném rozsahu.

Pořadatel není povinen poskytnutou licenci využít.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Odesláním fotografií do soutěže dle článku 3. těchto pravidel každý účastník soutěže:

a)        uděluje pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne v souvislosti se svou účastí v soutěži, za účelem zajištění účasti soutěžícího v soutěži a pro marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;

b)        uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v soutěži pořadateli poskytne, za účelem zajištění účasti soutěžícího v soutěži a rovněž pro marketingové aktivity pořadatele, a to na dobu 5 let; též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a název obce v časopisu Blesk Hobby a na webových stránkách www.bleskhobby.cz. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematicky a automatizovaně. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům a má právo na jejich opravu. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života  nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.

Požadavek o vysvětlení nebo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c)   schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim.

10. PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna na www.bleskhobby.cz.

Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem.