UKLÍZET MUSÍTE!

Možná na péči o hrob dávných předků v místě, odkud jste se odstěhovali, nemáte čas. Jste-li nájemcem hrobového místa, je ale pravidelná údržba a péče o hrob vaší povinností. Musíte zajistit, aby místo nezarůstalo nevhodným porostem, který by vzhledem narušoval okolí, průběžně je na vlastní náklady udržovat tak, aby stav nebránil užívání jiných hrobových míst. Jste také povinni ihned zajistit opravu hrobového zařízení, pokud např. narušená stabilita ohrožuje zdraví nebo majetek jiných. Když tak neučiníte, je provozovatel hřbitova oprávněn nápravu zajistit sám, ovšem na vaše náklady.

HLASTE ZMĚNY

O tom, k čemu vás nájem hrobového místa zavazuje, pojednává řád pohřebiště. Obvyklé povinnosti přibližuje Oldřiška Dvořáčková, mluvčí Správy pražských hřbitovů (SPH): „Je to zejména údržba hrobového místa, povinnost nahlašovat veškeré změny kontaktních údajů a zamatrikování všech zesnulých, jejichž ostatky jsou do hrobového místa uloženy.“ Právě na hlášení změny kontaktních údajů nebo osoby nájemce (např. v případě úmrtí) podle Dvořáčkové lidé často zapomínají.

PLAŤTE NÁJEM

Za hrobové místo se obvykle hradí nájemné na deset let a vypočítává se z výměry. Blíží-li se doba uplynutí nájmu a má-li správce správný kontakt, s platbou se vám vždy připomene. „V zákonném termínu jsou rozesílána upozornění o blížícím se konci nájemní doby. Pokud nájemce z nějakého důvodu nezaplatí, běží ochranná doba jednoho roku, než lze hrobové místo znovu pronajmout,“ říká mluvčí SPH: „Dále se nesmí po dobu tří let manipulovat s náhrobkem, u podzemních a kaplových hrobek dokonce deset. Na hrobových místech a veřejných vývěskách po tuto dobu visí upozornění.“ Zjistíte-li až se zpožděním, že nájemní smlouva díky nezaplacení nájmu skončila, ještě není zle. Stačí, když se do roka od ukončení dostavíte a nájem pouze doplatíte, a to bez penále. „Po uplynutí zákonných lhůt však nájemce tuto možnost ztrácí a hrobové místo může být pronajato novému zájemci,“ varuje mluvčí.

CO ZAHRNUJÍ SLUŽBY

Spolu s nájmem za hrobové místo platíte každému správci hřbitova služby, resp. každý správce má jisté povinnosti vycházející ze zákona o pohřebnictví. Obvykle zahrnují úklid, údržbu dřevin, sečení a úklid trávy, údržbu veřejného hřbitovního zařízení, likvidaci odpadů, informační služby a ostrahu, stavební údržbu hřbitovních objektů. Ceny služeb výrazně převyšují ceny nájemného, např. v Praze činí 210 Kč za první metr čtvereční. „Přestože za posledních deset let došlo k výraznému navýšení cen elektřiny, vodného a stočného, pohonných hmot, ale například i posypového materiálu, snažíme se,  aby se toto navýšení na cenách za služby neodrazilo. Cena služeb s nájmem spojených se tak od roku 2013 na našich hřbitovech nenavýšila,“ dodává Oldřiška Dvořáčková.

POVOLENÍ K ULOŽENÍ URNY?

Ani s vlastním hrobem či hrobkou si nemůžete dělat, co chcete. K úpravám nad rámec běžné údržby je často zapotřebí souhlas příslušné správy. „Na drobnější úpravy hrobového zařízení obvykle stačí vyplnit jednoduchý formulář – Souhlas s úpravou hrobového místa, v případě zřízení nového náhrobku pak zjednodušený formulář stavebního povolení. Ukládání ostatků, a to včetně zpopelněných, podléhá zákonu o pohřebnictví a je nutné, aby ho provedla odborně způsobilá osoba. Výjimkou jsou kolumbární okénka, která jsou uzamykatelná. Vždy ale musí být takové uložení zamatrikováno a vždy je nezbytný písemný (a v nepřítomnosti i ověřený) souhlas nájemce hrobového místa,“ vypočítává mluvčí SPH.

Autor: Shutterstock

NEPIJTE ALKOHOL ANI VODU

Povinnosti mají i pouzí návštěvníci hřbitovů. To, že se tu nehuláká, nedělá nepořádek, či dokonce nekrade, je jasné. Hřbitovní řády ale obsahují další příkazy a zákazy. Návštěvníci jsou především povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Nesmí se tu požívat alkohol a omamné a psychotropní látky. Z hygienických důvodů obvykle správce pohřebiště zakazuje v areálu pít vodu z vodovodní výpusti a studní a také ji vynášet mimo hřbitov. V řádech bývá i omezení pro věk dětí, které mohou hřbitov navštívit bez doprovodu dospělého. Různá pravidla platí pro domácí mazlíčky. Zákaz vjezdu sem mají vozidla bez povolení. A řády samozřejmě zahrnují i povinnost zajistit hořící svíčky proti vzniku požáru.

POJISTKA PROTI VANDALŮM?

› Některé pojišťovací ústavy nabízejí možnost pojistit si hrob, náhrobek, hrobku, ale i desku nebo sklo v kolumbáriu, a to proti vandalům, krádeži a přírodním živlům. Pojištění se vztahuje na části pevně spojené se zemí či náhrobkem, nikoli na volně položené předměty či dekorace. Výše pojištění závisí na hodnotě náhrobku a vyjde řádově na desítky korun měsíčně. 

NEJVYŠŠÍ CENY JSOU V PRAZE

› Nejen nájmy v bytech, ale také ceny za hrobová místa v Praze daleko převyšují republikový standard. Zatímco v některých končinách země zaplatíte ročně za metr čtvereční 15, 10, 5 nebo dokonce i jen 3 koruny, na pražských hřbitovech je to až 120 Kč! Dražší jsou zde i služby. Na hřbitovech I. kategorie se stálou obsluhou, službou vrátného, s klientskou kanceláří hřbitovní správy, se zajištěním noční ostrahy a s WC nebo hřbitovech v Pražské památkové rezervaci, mezi které patří např. Olšany a Vyšehrad, zaplatíte ročně za služby 210 Kč za metr čtvereční a za každý další metr čtvereční hrobového místa 60 Kč. Na pražských hřbitovech IV. kategorie (bez stálé obsluhy), je to „pouze“ 180 a 30 Kč. Jinde v republice se setkáte i s cenou kolem 30 korun ročně a méně. V některých městech se také platí za hrobku, hrobové místo nebo urnu jednotná částka bez ohledu na výměru.

HROB VÁM ZA POPLATEK UKLIDÍ

› Služba, kterou nabízejí některé hřbitovy i soukromníci, nabízí pomoc seniorům, pro které je cesta na hřbitov fyzicky náročná, ale i pro lidi, kteří jsou zaměstnaní nebo žijí daleko. Objednat si můžete jednorázovou i pravidelnou údržbu hrobu. Kolik to stojí? Soukromá firma působící na Olomoucku si za jednorázovou péči účtuje 400 Kč, za péči 12krát do roka 4120 Kč, za péči 6krát do roka 2060 Kč. Provedené práce zhodnotíte na fotografiích, které vám jsou zaslány. Podobné služby nabízejí i některé hřbitovy – čištění, výsadbu květin, dušičkovou a vánoční výzdobu atd. Např. na pražských hřbitovech vyjde jarní osázení hrobu 30 maceškami včetně práce na 409 Kč, dušičková výzdoba (2 chryzantémy a chvojí) na 379 Kč, celoroční údržba (výzdoba hrobového místa) na 1327 Kč.