Jak napáječ dorazil do Prahy? Základ Pražské teplárenské soustavy (PTS) vznikl v roce 1995. Pro využití výhod kogenerace, tedy společné výroby tepla a elektřiny, byla po ekonomickém zhodnocení vybrána téměř 40 km vzdálená Elektrárna Mělník. Většinou nadzemně uložený 34,2 km dlouhý napáječ překonává po příhradových ocelových mostech dvakrát tok řeky Vltavy a čtyřikrát železniční trať. Prvním z dvojice potrubí o stejném průměru 1200 mm proudí horká voda ohřívaná až na konečnou teplotu 140 °C a druhým potrubím se ochlazená voda vrací zpět. Díky vysoce účinné izolaci klesne teplota horké vody na cestě od zdroje na okraj Prahy pouze o dva stupně.

Centrální zásobování

V dubnu 1995 do nového potrubí spojujícího zdroje v Mělníce, Třeboradicích a Malešicích začala proudit topná voda a více než 110 000 kubíků se jí napouštělo 4 týdny. V říjnu 1995 došlo k zahájení dodávky mělnického tepla do soustavy centrálního zásobování teplem v severních oblastech pravobřežní části Prahy. Připojování pokračovalo na jih a po dvou týdnech novou teplárenskou síť obohatila i soustava malešické teplárny. Hlavní snahou nové soustavy bylo nahrazovat lokální neekonomické a neekologické tepelné zdroje výhodnějším dálkovým teplem z Mělníka. Dnes soustava zasahuje od Čakovic a Letňan na severu Prahy po Modřany na jihu, do Horních Počernic na východě a od přelomu milénia do celé oblasti Jižního Města. V roce 2012 se teplo dostalo i na levý břeh Vltavy do oblasti dolních Holešovic.

Autor: Shutterstock

Výhody pro Prahu?

Centrální zásobování teplem v podání PTS má nespočet výhod. Tou hlavní je vedle ekonomického přínosu pro zákazníky výrazné zlepšení životního prostředí v Praze. Kogenerační teplo z Mělníka postupně nahradilo v Praze více než 200 lokálních kotelen a samozřejmě došlo i na ekologizaci a modernizaci samotného mělnického zdroje. Další výhodou je vícezdrojová základna, kdy při možném výpadku jednoho druhu paliva nedojde k přerušení dodávek z propojené PTS.

Bezpečnost je samozřejmostí

Pražská teplárenská se snaží navyšovat podíl tepla z kogenerační výroby, která už nyní tvoří více než polovinu z celkových dodávek tepla. Významné je i snížení rizika nebezpečných havárií, protože výroba probíhá mimo místa konečné spotřeby. Dodavatel garantuje bezpečnost a spolehlivé dodávky díky odborné obsluze i údržbě. Protože dálkové teplo je komplexní služba, jedinou „povinností“ zákazníka je otočení radiátorového ventilu.

Spokojený zákazník

Teplárenství v hlavním městě je svým významem nenahraditelné a jeho role bude bezpochyby růst. Významné v tomto směru je, že společnost Pražská teplárenská věnuje soustavnou pozornost nejen jeho rozvoji, ale i kvalitě dodávek tepla a dalších poskytovaných služeb při zajišťování tepelné pohody domácnostem i dalším odběratelům. To je i hlavní dárek společnosti všem zákazníkům k 20. výročí vzniku Pražské teplárenské soustavy.