Proto je výhodné všechny formuláře vyplnit najednou. Na příkladu pana Nováka ukážeme, jak postupovat.

Pan Novák pracuje jako zaměstnanec na plný úvazek. Měsíčně vydělává 20 000 Kč hrubého. Vedle toho také provozuje živnost jako vedlejší činnost, která mu za celý rok vynesla 80 000 Kč.

1. strana Přehledu

Na první straně vyplňte osobní údaje a informaci o tom, zda máte daňového poradce nebo povinnost podat daňové přiznání.
Do dalšího oddílu napište, kdy jste podali daňové přiznání a případně i datum, kdy jste přiznání měli podat, pokud jste ho odevzdali pozdě. Pan Novák odevzdá své přiznání k 25. březnu. V případě, že by mu vznikl nedoplatek na zdravotním pojištění, musel by ho uhradit do 8 kalendářních dní od tohoto data.

Další část Přehledu slouží k tomu, aby pojišťovna věděla, co má učinit s případným přeplatkem na uhrazeném pojistném. Pan Novák žádný přeplatek nemá.

V dalším oddílu informujete pojišťovnu o tom, jak platíte zálohy na pojistné. Pan Novák pojistné neplatil, protože kvůli živnosti, která byla vedlejší činností, nemusel.

V oddíle Prohlášení v části A vyplňujete měsíce, kdy pro vás neplatila povinnost platit zálohy na pojistné z důvodu zaměstnání nebo nemoci. Protože pan Novák celý rok 2009 pracoval jako zaměstnanec, vyplní ve všech kolonkách »a«.

V části B se vyplňují měsíce, ve kterých nebyl pro pojištěného platný minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Tato varianta je možná, když je plátcem pojistného stát nebo jste v zaměstnání odvedli pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance. Platí to také v případě, že OSVČ pobírá nemocenskou z pojištění, které si sama platí, má II. nebo III. stupeň invalidity, je v důchodovém věku, ale nedosáhla podmínek pro přiznání důchodu nebo celodenně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Pan Novák v této části vyplní všude písmeno »b«.

Vzor 1. strany přehledu

2. strana Přehledu

Řádek 1 – Vyplníte částku všech příjmů z výdělečné činnosti
Řádek 2 – Vyplníte výdaje spojené s podnikáním. Pan Novák uplatňuje paušální výdaj ve výši 60 % z dosažených příjmů (80 000).
Řádek 3 – Hrubé příjmy ze zaměstnání, pokud je součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti vyšší než maximální vyměřovací základ, který pro rok 2009 činí 1 130 640 Kč. Pak Novák tuto podmínku nesplňuje, zapíše tedy 0.
Řádek 4 – Započtěte i ty měsíce, ve kterých samostatná výdělečná činnost trvala jen část měsíce
Řádek 5 – Počet měsíců, kdy jste byli pojištěni u dané pojišťovny
Řádek 7 – Počet měsíců, kdy pro OSVČ platil min. vyměřovací základ. Pan Novák zapíše 0.
Řádky 9 – 16 – Výpočet podle uvedených vzorců
Řádek 41 – Uhrazené zálohy za rok 2009. Pan Novák zálohy neplatil, zapíše 0.
Řádek 43 – Rozdíl předepsaného pojistného a jeho úhrad. Pan Novák má nedoplatek 2160 Kč.
Řádek 51 – Výpočet záloh pro rok 2010 podle vzorce. Pan Novák setrvá v zaměstnání a živnost tedy bude jen vedlejší činností, která nezakládá povinnost hradit zálohy na pojistné. Zapíše 0.
Řádky 52 – 54 – Jsou určené osobám, které jako OSVČ přesáhnou maximální vyměřovací základ. Pan Novák tuto podmínku nesplňuje, řádky tedy vyplňovat nebude.

Vzor 2. strany Přehledu

Co dělat, když jsem změnil pojišťovnu?

Odpovídá Dalibor Z. Chvátal

Šéfredaktor finančního serveru Měšec.cz
Šéfredaktor finančního serveru Měšec.cz
Autor: abl

V polovině roku jsem změnil zdravotní pojišťovnu. Jak mám nyní Přehled vyplnit?
„Musíte odevzdat Přehledy dva. Ačkoliv do obou uvádíte plnou výši příjmů a výdajů za rok 2009, počet měsíců, kdy jste byl pojištěn u příslušné pojišťovny bude v obou případech poloviční (při změně pojišťovny v půli roku). Poměrně se také bude dělit pojistné podle doby pojištění u každé z pojišťoven. Formulář má každá pojišťovna svůj, ke stažení je na webu.“

V jaké výši byly minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)  v roce 2009 a na jaké úrovni jsou letos?
„V loňském roce činily minimální zálohy na zdravotní pojištění 1590 Kč měsíčně. Letos se zvýšily o 11 Kč na 1601 Kč.“

Začal jsem podnikat jako OSVČ na konci měsíce. Jak vysoká má být první záloha na pojistné za tento měsíc?

„Minimální výše zálohy u OSVČ, zahajujících v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, činí 1601 Kč. Tuto zálohu zaplatí OSVČ i za ten měsíc, ve kterém zahájí podnikání, bez ohledu na to, že nebude svou samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) vykonávat po celý měsíc.“

Mám do Přehledu uvádět, že jsem byl v minulém roce v pracovní neschopnosti?

„Ano. Vyměřovací základ pro stanovení pojistného za rok 2009 se v tomto případě poměrně sníží o měsíce, kdy byla OSVČ po celý měsíc v pracovní neschopnosti a měla nárok na výplatu nemocenské.“

Kdo bude platit pojistné, pokud během studia na VŠ dosáhnu 26 let?

„Stát hradí pojistné za nezaopatřené děti, což jsou i studenti do 26 let, soustavně se připravující na budoucí povolání. Až dosáhnete 26 let, musíte si začít pojistné hradit sám.“

Jak platit pojistné při souběhu činností?
„Pokud vznikne situace, kdy je pojištěnec například OSVČ i zaměstnanec, rozhoduje, která činnost je hlavním zdrojem příjmů pojištěnce. Je-li hlavním zdrojem příjmů zaměstnání, musí být zaměstnavatelem odváděno každý měsíc pojistné nejméně z hrubé mzdy 8000 Kč. Pokud pojištěnec naopak považuje za hlavní zdroj svých příjmů svoji SVČ, musí v roce 2010 měsíčně platit zálohy nejméně ve výši 1601 Kč.“

V průběhu jednoho měsíce jsem ukončil pracovní poměr a do nového nastupuji až na počátku měsíce dalšího. Musím platit zdravotní pojištění za dny, kdy nejsem zaměstnaný a nejsem evidován ani na úřadu práce?

„V průběhu měsíce, kdy ukončíte pracovní poměr, se stanete osobou bez zdanitelných příjmů. Tyto osoby musí hradit pojistné pouze za celé kalendářní měsíce, během kterých spadají do této kategorie. Vy tedy pojistné hradit nebudete.“

Za které osoby platí pojistné stát?
„Stát platí pojistné například za nezaopatřené děti, poživatele důchodů z důchodového pojištění, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Dále za uchazeče o zaměstnání nebo osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi.“

Tip na chytrý formulář:

Interaktivní daňové přiznání včetně formulářů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny najdete na serveru Měšec.cz