Povinnosti pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (tedy BOZP) jsou stanoveny dvěma základními právními předpisy a celou řadou doplňujících zákonů, předpisů a nařízení, které upravují předcházení úrazům u jednotlivých činností a konkrétních, nejen rizikových pracovních úkonů. Nejdůležitější povinnosti pro oblast BOZP definuje zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. V něm jsou položeny základy vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Druhý podstatný právní předpis pro oblast BOZP je zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, který oblast BOZP řeší již podrobně, a to jak z hlediska povinností zaměstnavatele i zaměstnance, tak i způsobilé osoby, která BOZP v organizaci zajišťuje. Různé podrobnosti z oblasti BOZP dále stanovují doslova stovky předpisů a norem.

Jedním z dalších zákonů, které upravují bezpečnost práce a ochranu zdraví, je zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V roce 1921 byl za účelem ochrany veřejného zdraví založen Státní zdravotní ústav, na jeho vznik značně přispěla i Rockefellerova nadace.