Jeho výše ale závisí na stupni invalidity. Kromě toho se mění i podmínky nároku na invalidní důchod.Tisíce invalidních důchodců už dostaly oznámení, ve kterém se dozvěděly o změně systému invalidních důchodů.

Těch, kteří už důchod pobírají, by se ale novinka neměla nijak finančně dotknout. Změny ale na vlastní kůži poznají nemocní, kteří si o invalidní důchod teprve žádají. Podle toho, jak moc klesla jejich pracovní schopnost, budou zařazeni do jednoho ze tří stupňů invalidity.

Na druhé straně, jsou ale podmínky, které musí nemocný splnit, aby měl na invalidní důchod nárok, oproti loňsku příznivější. Pro nemocné, kterým je více než 38 let, je nově snadnější splnit podmínku potřebné doby pojištění. A při změně zdravotního stavu do jiného stupně invalidity se potřebná doba pojištění už vůbec nezjišťuje.

10 nejčastějších dotazů

1. Kdo posuzuje, že jsem invalidní
Zdravotní stav žadatelů posuzují posudkoví lékaři při okresních (v Praze Pražské, v Brně Městské), správách sociálního zabezpečení.

2. Kde se o invalidní důchod žádá
Pokud se cítíte invalidní a chcete pobírat invalidní důchod, musíte si o něj požádat na »sociálce« podle místa vašeho bydliště. Ta pak žádost předá České správě sociálního zabezpečení, která o ní rozhoduje.

3. Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?
Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé nesplnili svou zákonnou povinnost a neposlali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Zákonná lhůta je sice 90 dnů ode dne zahájení řízení, ale může se prodloužit o dobu, po kterou se došetřují další potřebné údaje.

4. Má na invalidní důchod nárok každý?
Na invalidní důchod mají nárok lidé, kterým klesly jejich pracovní schopnosti v důsledku zhoršení zdravotního stavu pod určitou hranici. Kromě toho ale musí žadatel o invalidní důchod splnit i potřebnou dobu pojištění. Pokud jsou splněny obě podmínky, vznikne nárok na invalidní důchod.

5. Přišlo mi rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Za jak dlouho dostanu peníze?
Když jde o novou žádost, tak po vydání rozhodnutí asi během 14 dnů obdrží žadatel vyúčtování důchodu ode dne jeho přiznání do zařízení lhůtové výplaty (po event. srážce vyplacené zálohy na důchod).

6. Jak to bude, když mám na důchod vydanou exekuci?
Pokud je na důchod uvalená exekuce, tak se musí ještě před výplatou důchodu z něj strhnout exekuční srážka. To pak může prodloužit dobu, po kterou na důchod čekáte.

7. Kdy a jak se peníze vyplácí
Dávky důchodového pojištění se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplaty se provádějí buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, bezhotovostně připsáním výplaty důchodu na účet nebo do zařízení sociálních služeb.

8. Jak dlouho budu brát invalidní důchod?
Tak dlouho, dokud se nezlepší váš zdravotní stav natolik, že přestanete být invalidní. Nárok na invalidní důchod vám zanikne také dosažením věku 65 let – tímto okamžikem se váš důchod změní na starobní, který bude náležet ve stejné výši jako váš dosavadní invalidní důchod.

9. Podal jsem si žádost o invalidní důchod. Zatím mi ale nic nepřišlo. Co s tím?
Vyčkejte a neobávejte se – každá podaná žádost bude vyřízena. Pokud jste se ocitl zcela bez prostředků a potřebujete vyřízení vaší žádosti zaurgovat, můžete se obrátit na call centrum důchodového pojištění na číslo +420 257 062 860. Pracovnice nahlédnutím do centrální databáze zjistí stav řešení konkrétní důchodové záležitosti, popř. zajistí přiznání a vyplacení předběžné zálohy.

10. Co mám dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím ČSSZ?
Můžete do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat písemné námitky, o kterých rozhodne opět ČSSZ. Nesouhlasíte-li s rozhodnutím ani poté, co projde námitkovým řízením, máte možnost požádat o soudní přezkum rozhodnutí. Žalobu je třeba podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o námitkách. Podání směřujte na krajský (v Praze městský) soud podle místa vašeho bydliště. Soudní řízení je osvobozené od poplatků.
Připraveno ve spolupráci s ČSSZ.

Třístupňová invalidita

Výše důchodu závisí na ztrátě pracovní schopnosti. Podle toho, o kolik vám vinou nemoci poklesla, se bude odvíjet výše vašeho invalidního důchodu.

* Invalidita prvního stupně
Pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %

* Invalidita druhého stupně,
Pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %

* Invalidita třetího stupně
Pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %

Mlčení vás může připravit o peníze

Ať už invalidní důchod pobíráte, nebo o něj teprve žádáte, máte nově povinnost předložit na výzvu »sociálky« lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které máte k dispozici.

A zatímco dosud jste mohli o důchod přijít, jen pokud jste se nepodrobili lékařským vyšetřením, nově musíte na požádání sdělit i údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o případných změnách, ke kterým došlo od posledního posouzení poklesu pracovní schopnosti. Pokud něco z toho nesplníte, může vám »sociálka« zastavit výplatu důchodu.

Jak dlouho musíte být pojištěni

Abyste dostali invalidní důchod, musíte splnit určitou dobu pojištění. Její délka se zjišťuje z období před vznikem invalidity. U nemocných, nad 28 let, pak z posledních 10 let před vznikem invalidity, popř. z období 10 let dokončeného po jejím vzniku. Lidem nad 38 let pak stačí, pokud v posledních dvaceti letech před vznikem invalidity získali aspoň deset let pojištění.

 

Věk vzniku invalidity Délka pojištění

Do 20 let

méně než 1 rok
Od 20 do 22 let 1 rok
Od 22 do 24 let 2 roky
Od 24 do 26 let 3 roky
Od 26 do 28 let 4 roky
Nad 28 let 5 let

 

Co musí obsahovat rozhodnutí

Rozhodnutí, kterým vám byl »přiklepnutý« invalidní důchod, musí obsahovat:

* O jaký stupeň invalidity se jedná

* Den vzniku/změny stupně invalidity

* O kolik procent poklesla vaše pracovní schopnost

* Zda jste při poklesu pracovní schopnosti alespoň ze 70 % schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (doporučujeme i tuto náležitost v článku uvést – ze zkušeností víme, že toto zdravotně postižené občany zajímá)

* Označení orgánu, který posoudil váš zdravotní stav a datum posouzení

* Jestli invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Invalidní důchodci v číslech

Téměř půl milionu lidí, přesně 475 284, pobírá v Česku invalidní důchod.

* Invalidní důchod prvního stupně bere 165 631 důchodců. Jeho průměrná výše je 6066 korun. Vyšší důchod mají muži, 6380 Kč, ženy berou jen 5699 Kč.

* Invalidní důchod druhého stupně pobírá 48 707 důchodců s invaliditou druhého stupně. Průměrná výše invalidního důchodu druhého stupně byla 6115 Kč, z toho u mužů 6395 Kč a u žen 5797 Kč.

* Invalidní důchod třetího stupně dostává 260 946 důchodců s invaliditou třetího stupně. Průměrná výše invalidního důchodu třetího stupně byla 9663 Kč, z toho u mužů 10 169 Kč a u žen 9057 Kč.