Tříměsíční série přednášek a workshopů obsáhne vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí od jejich rozpoznání přes metody a formy výuky až po rozvoj sociálně-emoční inteligence těchto dětí. Nabídne učitelům informace o potřebách škol a zaměří se hlavně na praktické věci, jako třeba vytváření obohacujících pracovních listů a projektů, které mohou učitelé využít ve výuce. První program akreditovaný ministerstvem školství otevře akademie v dubnu a potrvá do června.

Nadační fond odhaduje, že v Česku je více než 52.000 dětí ve věku od pěti do 18 let s celkovým průměrným IQ vyšším než 130. Prakticky všichni ředitelé považují zvláštní podporu nadaných dětí za potřebnou. Přibližně každá pátá škola podle loňského průzkumu nadace uvedla, že má na prvním stupni jednoho až pět oficiálně diagnostikovaných žáků s mimořádným nadáním.

Nejčastější podporou pro nadané děti je poskytování prohlubujícího učiva přesahujícího běžné nároky daného ročníku. Ředitelé také vedou učitele k identifikaci nadaných dětí a nabízejí těmto dětem vzdělávací kroužky jako volnočasovou aktivitu.

Školám nejčastěji chybějí obohacující vzdělávací materiály a konkrétní ukázky a nápady pro výuku. Přibližně polovina ředitelů poukázala na nedostatek personálu na podporu nadaných dětí. Nejčastěji vidí v řešení v dalším učiteli, v menší míře v odborném garantovi a asistentu pedagoga.

Financování podpory při vzdělávání dětí, u nichž bylo odhaleno mimořádné nadání, předpokládá loňská novela školského zákona. V té mají nárok na státem hrazenou podporu nejen děti s handicapem a jiným znevýhodněním, ale také nadaní žáci.