Na místo byly v prvém sledu vyslány jednotky požární ochrany HZS Příbram, JSDHO Zalužany, JSDHO Kozárovice a JSDHO Březnice. Zároveň byl o události vyrozuměn službu konající řídící důstojník HZS územního odboru Příbram, který neprodleně vyrazil na místo zásahu.

V době příjezdu jednotek požární ochrany bylo již zemědělskou společností vyklizeno cca. 200 kusů. Velitel zásahu po provedeném průzkumu, poradě se zootechnikem a řídícím důstojníkem nasadil první jednotky, které vystřídaly vyčerpané zaměstnance společnosti. Řídící důstojník pak ve spolupráci s operačním střediskem sestavil plán dalšího střídání jednotek a to v předpokládaném cyklu po 4 hodinách intenzivní práce. Zemědělská společnost zajistila pro všechny dostatek nápojů, stravy a místo pro odpočinek mimo budovu vepřína. Tím se podařilo zajistit kontinuitu vyklizení v maximální možné intenzitě. Práce pokračovaly až do dalšího střídání jednotek, které proběhlo okolo 20. hodiny. V tu dobu převážnou část zásahu zajistila JSDHO Březnice, která byla v prvém sledu převedena do zálohy a na místě setrvali místní hasiči JSDHO Zalužany. Poslední střídání pak nastalo okolo půlnoci, kdy se na místo dostavila jednotka sboru dobrovolných hasičů z Milína a Rožmitálu pod Třemšínem. Po celou dobu zásahu byli na místě velitel JSDHO Zalužany a řídící důstojník HZS územního odboru Příbram, kteří plnili především úkoly koordinace jednotek a spolupráce se zástupcem zemědělské společnosti. Zásah skončil druhý den v 02:32 hodin, kdy řídící důstojník poděkoval všem za extrémní úsilí, které vedlo k odvrácení vážné hygienicko-veterinární situace.

Celkem se na místě zásahu vystřídalo 55 hasičů ze sedmi jednotek požární ochrany správního obvodu bývalého okresu Příbram. Další jednotka JSDHO Příbram VI – Březové Hory v souvislosti s touto událostí zajišťovala v době prvního sledu posílení pohotovostní služby v městě Příbrami v počtu čtrnácti hasičů.

npor. ing. František Vacek řídící důstojník ÚO Příbram

Poděkování hasičům za pomoc ze strany ZS Zalužany a.s. Za představenstvo Zemědělské společnosti Zalužany a.s. chci poděkovat Hasičskému záchrannému sboru Příbram, pod vedením nadporučíka Ing. Františka Vacka, za profesionální organizaci zásahu při likvidaci uhynulých vepřů na farmě v Zalužanech. Díky obětavé práci všech zúčastněných sborů dobrovolných hasičů ze Zalužan, Březnice, Kozárovic, Rožmitálu a Milína se podařilo ve velice krátkém čase zlikvidovat uhynulá zvířata, a tak předejít možným hygienickým následkům. V neposlední řadě bych též rád poděkoval dobrovolným hasičům z Březových Hor, kteří na začátku zásahu profesionálního hasičského záchranného sboru z Příbrami zajišťovali pohotovostní službu za tyto profesionály.

Závěrem bych ještě jednou rád zdůraznil, že bez této profesionální a obětavé pomoci všech zúčastněných jednotek bychom likvidaci uhynulých zvířat v žádném případě nezvládli pouze se svými zaměstnanci. Jsem přesvědčen, že občané jmenovaných obcí mohou být hrdí na své hasiče s vědomím, že se na ně mohou vždy spolehnout.

Jan Šetka předseda představenstva ZS Zalužany

Závěrečné slovo řídícího důstojníka Zásah tohoto druhu za svou 20ti letou službu v okrese Příbram nepamatuji. Po zkušenostech s menšími případy jsem si byl jist, tím, že rychlost bude v tomto případě rozhodujícím parametrem výsledných nákladů. Pokud bychom totiž nedokázali včas zajistit vyklizení uhynulých vepřů z haly a tím by nedošlo k jejich likvidaci v asanačním podniku, nastala by daleko složitější situace již následující den. Použití ochranných prostředků, které by zasahující osoby musely používat při pozdějším vyklízení farmy, by znamenaly ještě extrémnější fyzickou zátěž lidského organismu a v neposlední řadě zcela bezprecedentní nasazení prostředků dýchací techniky a biologické ochrany. Takový zásah by dle mého názoru znamenal nasazení jednotek, které by přesáhlo hranice okresu Příbram ba dokonce i Středočeského kraje.

Jsem přesvědčen, že jedinou organizační složkou státu, která dokáže podobnou věc vyřešit v řádu několika hodin po personální stránce je HZS ČR prostřednictvím jednotek požární ochrany a především prostřednictvím masivního nasazení dobrovolných jednotek obcí. Za tuto dobrovolnou služby spoluobčanům si všichni dobrovolní hasiči zasluhují náš dík a veřejnou úctu.

Děkuji tedy na závěr za vzornou spolupráci všem a přeji do dalších let především pevné zdraví a neutuchající chuť k práci v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí.

npor. Ing. František Vacek řídící důstojník územního odboru Příbram