Soutěž probíhá v měsíčníku Blesk zdraví v období 22. 2. 2023 do 10. 3. 2023.
Vyhrávají 3 soutěžící, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87652 ve tvaru:

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

ODPOVED = písmeno, pod kterým je uvedena správná odpověď na soutěžní otázku (tedy může být A) nebo B)).

Např.: HESLO SOUTĚŽE A JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900.

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku označené písmenem budou otištěny v měsíčníku Blesk zdraví dne 22. 2. 2023.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87652. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s. (dále též „Organizátor“), infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Výhry:
1. cena: pobytový balíček pro 1 osobu s plnou penzí v lázních Toušeň v hodnotě 10 500 Kč (balíček zahrnuje 3 dny v pokoji s příslušenstvím, plnou penzi, slatinnou koupel po předchozí konzultaci s lékařem, EKG, částečnou masáž zad, celotělovou vířivou koupel, hydrojet masáž, inhalaci s Vincentkou, parafinový zábal na ruce)

2. cena: ambulantní balíček pro 1 osobu v hodnotě 3 000 Kč (balíček zahrnuje slatinnou koupel po předchozí konzultaci s lékařem, EKG, částečnou masáž zad, parafinový zábal na ruce, vířivou koupel na dolní končetiny)

3. cena: ambulantní balíček pro 1 osobu v hodnotě 2 300 Kč (balíček zahrnuje slatinnou koupel po předchozí konzultaci s lékařem, EKG, částečnou masáž zad)

Pro každého výherce: 1x pobytový balíček pro 1 osobu s plnou penzí v lázních Toušeň v hodnotě 10 500 nebo 1x ambulantní balíček pro 1 osobu v hodnotě 3000 Kč nebo 1x ambulantní balíček pro 1 osobu v hodnotě 2300 Kč.


Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 4. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v souladu s předchozím odstavcem, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS zprávě. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Terezou Robejškovou (tel. 225 977 111, email: tereza.robejskova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhry nejsou zasílány mimo území České republiky, pokud je ve výherní SMS zprávě uvedena jiná adresa, převezme si výherce výhru osobně v souladu s tímto odstavcem.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje odeslání výherní SMS zprávy, je Organizátor oprávněn buď vydat výhru osobě, která předložila SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS zpráva a podepsala čestné prohlášení o tom, že je odesilatelem výherní SMS zprávy z příslušného telefonního čísla, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedené podmínky předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vydána, do 30 dnů poté, co Organizátor odeslal výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhra bude předána nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek pro její předání.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného Organizátorem. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, z jednoho telefonního čísla lze do soutěže zaslat pouze jednu SMS zprávu, a účastník soutěže může v soutěži vyhrát pouze jednou. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či bylo z jednoho telefonního čísla odesláno více SMS zpráv než jedna, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit jedné SMS v rámci soutěže, nemá účastník soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v měsíčníku Blesk zdraví a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat identifikační a kontraktní údaje účastníků soutěže a údaje o jeho aktivitě v rámci soutěže (zejména odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy a případně také údaje o získané výhře a době a způsobu jejího předání). Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla soutěže či soutěž předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 22. února 2023