Pravidla soutěže „Namaluj nejlepší kamufláž stíhačky F 35 II Lightning a vyhraj skvělé ceny!“

(dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 02346826 (dále jen „pořadatel“).

2. Název soutěže

2.1. Název soutěže „Namaluj nejlepší kamufláž stíhačky F 35 II Lightning a vyhraj skvělé ceny!“ (dále jen „soutěž“).

3. Doba a místo konání soutěže 

3.1. Soutěž probíhá v období od 18.9.-19.9.2021 vždy od 8:30 – 15:45 (dále jen „doba trvání soutěže“) na stánku BLESKu na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, Mošnov 401, 742 51 Mošnov v prostorách konání akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR  (dále jen „ místo konání soutěže“).

3.2. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o době trvání soutěže a jejím ukončení.

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „účastník“ nebo „autor obrázku“).

4.2. Účastník si musí v době trvání soutěže vyzvednout v místě konání soutěže soutěžní formulář, který mimo jiné obsahuje

a) obrys stíhačky F 35 II Lightning;

b) kolonky pro vyplnění údajů dle bodu 4.4 a 4.5. Pravidel

(dále jen „soutěžní formulář“)

4.3. Podmínkou k účasti v soutěži je vyplnění soutěžního formuláře, a to následujícím způsobem:

a) účastník musí namalovat kamufláž (maskování) na obrys stíhačky F 35 II Lightning (dále jen „obrázek“); a

b) účastník, který je starší 18 let musí vyplnit údaje dle bodu 4.4 Pravidel. V případě, že je účastník mladší 18 let, jeho zákonný zástupce za něj vyplní údaje dle bodu 4.5. Pravidel.

4.4. Účastník starší 18 let musí v soutěžním formuláři vyplnit následující údaje:

a) jméno a příjmení účastníka;

c) adresa trvalého bydliště účastníka; a

e) kontaktní emailová adresa účastníka.

4.5. Zákonný zástupce účastníka, který je mladší 18 let, musí v soutěžním formuláři vyplnit následující údaje:

a) jméno a příjmení účastníka;

b) jméno a přímení zákonného zástupce;

c) adresa trvalého bydliště zákonného zástupce; a

e) kontaktní emailová adresa zákonného zástupce.

4.6. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Přihlášení do soutěže

5.1. Účastník se do soutěže přihlásí tak, že soutěžní formulář vyplněný dle bodu 4.3. Pravidel osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce:

a) vhodí do samosběrného boxu označeného logem periodika BLESK, který bude umístěn v místě konání soutěže; nebo

b) předá pracovníkům pořadatele na stánku BLESK v místě konání soutěže.

5.2. Účastník se může do soutěže přihlásit podle bodu 5.1. kdykoliv během doby trvání soutěže.

5.3. Přihlášením dle bodu 5.1 účastník, případně jeho zákonný zástupce, vyjadřují souhlas s těmito Pravidly.

6. Výhra a určení výherců

6.1. Každý den po dobu trvání soutěže se budou losovat následující výhry:

1. cena: Model stíhačky F32 www.alza.cz/hracky/model-kit-letadlo-1409-f-35-a-lightning-ii-ctol-version-d5890185.htm

2. cena: Školní batoh Extreme - www.baagl.cz/skolni-batoh-extreme

3. cena Albi: - Triceratops www.mall.cz/vytvor-sam/albi-triceratops

4. - 10.: cena Myš BLESK www.datart.cz/bezdratova-mys-blesk-2-zdarma.html

 (dále jen „výhry“ nebo samostatně „výhra“).

6.2. Do losování výher budou zařazeni účastníci, kteří:

(a) se přihlásili do soutěže dle bodu 5.1, a

(b) postupovali v souladu s Pravidly.

6.3. Výherce, který bude vybrán v rámci losování, obdrží od pořadatele výhru. Účastník může za dobu trvání soutěže vyhrát maximálně 1 výhru.

6.4. Výhry se losují ze soutěžních formulářů přihlášených do soutěže dle bodu 5.1 Pravidel  za daný den. Za každý den soutěže se losuje 10 výherců, kteří obdrží výhry dle pořadí určeném v bodě 6.1 Pravidel. Každý výherce obdrží jednu výhru. Celkem se losuje 20 výherců za dobu trvání soutěže.

6.5. Výhry se losují 18.9.a 19.9.2021, vždy v 16:00 v místě konání soutěže.

6.6. V případě, že je vylosován výherce, který už výhru obdržel, losuje se výherce jiný.

7. Oznámení o výhře a předání

7.1. Pořadatel bude informovat o výhře v soutěži a výhercích po skončení losování na místě konání soutěže. Výhry budou předány na místě konání soutěže.

7.2. V případě, že výhru nebude možné předat dle bodu 7.1., bude pořadatel výherce, resp. jeho zákonného zástupce kontaktovat prostřednictvím e-mailu uvedeného v soutěžním formuláři. Oznámení o výhře (dále jen „oznámení“) bude výherci, resp. jeho zákonnému zástupci odesláno nejpozději do 15 dnů od jeho vylosování. Výherce, resp. jeho zákonný zástupce musí na oznámení reagovat vyplněním požadovaných údajů pro zaslání výhry nejpozději do 15 dní (dále jen „údaje pro zaslání výhry“). Výhra bude výherci, resp. jeho zákonnému zástupci zaslána nejpozději do 15 dnů od reakce výherce, resp. jeho zákonného zástupce na oznámení, a to na adresu v České republice uvedenou v soutěžním formuláři. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce, resp. jeho zákonný zástupce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s panem Pavlem Cahlíkem (e-mail: pavel.cahlik@cncenter.cz) nebo panem Šimonem Lupínkem (e-mail: simon.lupinek@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od oznámení. Pokud výherce, resp. jeho zákonný zástupce neposkytne údaje pro zaslání výhry, neuvede adresu pro doručení výhry v České republice nebo si nevyzvedne výhru ani v dodatečném termínu podle tohoto odst., propadá výhra ve prospěch pořadatele.

7.3. Účastníci, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

8. Obrázek

8.1. Autorem obrázku mohou být jen účastníci dle 4.1 Pravidel

8.2. Obrázky mohou být do soutěže přihlášeny dle bodu 5.1. Pravidel.

8.3. Pořadatel je oprávněn vyřadit obrázky, které neodpovídají zadanému tématu soutěže, obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. Dále ty, které by mohly poškodit dobré jméno pořadatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných pořadatelem, u kterých byl zjištěno či je podezření na nedodržení jiných podmínek soutěže nebo nemají uvedené potřebné údaje.

8.4. Obrázky přihlášené dle bodu 5.1. Pravidel nebudou pořadatelem soutěže vráceny, a to ani po skončení soutěže.

8.5. O tom, zda přihlášený obrázek vyhovuje Pravidlům, rozhoduje výhradně pořadatel.

9. Autorská práva, licence

9.1. Autor obrázku starší 18 let přihlášením dle bodu 5.1 Pravidel potvrzuje, že:

a)      je autorem obrázku a disponuje veškerými právy k tomuto obrázku;

b)      zaslaný obrázek je původní a případným užitím obrázku pořadatelem dle těchto Pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob. Autor obrázku starší 18 let se zavazuje pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti pořadateli;

9.2. Zákonný zástupce autora obrázku mladšího 18 let přihlášením dle bodu 5.1 Pravidel potvrzuje, že:

a)      je zákonným zástupcem autora obrázku, že autorem obrázku je označen skutečný autor obrázku, tedy zákonný zástupce je oprávněn autora zastoupit a disponuje veškerými právy k tomuto obrázku;

b)      zaslaný obrázek je původní a případným užitím obrázku pořadatelem dle těchto Pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob. Zákonný zástupce autora obrázku se zavazuje pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti pořadateli;

9.3. Autor obrázku starší 18 let poskytuje licenci k užití obrázku v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech jeho přihlášením dle bodu 5.1 Pravidel.

9.4. Zákonný zástupce autora obrázku mladšího 18 let poskytuje licenci k užití obrázku v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech jeho přihlášením dle bodu 5.1 Pravidel.

9.5. Autor obrázku starší 18 let, příp. zákonný zástupce autora mladšího 18 let, tímto uděluje k obrázku časově neomezenou, bezúplatnou, nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití zaslaného obrázku (příp. fotografie obrázku, sken obrázku atd.) v době udělení licence, bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně za účelem jejich uveřejnění v souvislosti se soutěží či v souvislosti s podporou a propagací pořadatele či jeho výrobku a služeb či třetích osob, které se na soutěži podílí. Pořadatel je tak oprávněn obrázek uveřejnit zejména, nikoliv však výhradně v tištěných, internetových médiích a na soc. sítích pořadatele a třetích osob, uveřejněním na tiskových a propagačních materiálech pořadatele a třetích osob, a to i v rámci outdoorových propagačních kampaní či dalších eventů organizovaných pořadatelem či třetími osobami. Pořadatel je oprávněn užít obrázek v celku či jen jeho část a pro výše uvedená užití je oprávněn ho i dále upravit, měnit či spojit s jiným dílem.

9.6. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Pořadatel není povinen informovat účastníka, resp. jeho zákonného zástupce o postoupení licence nebo udělení podlicence v souladu s tímto článkem ani o osobě nabyvatele licence nebo podlicence

9.7. Pořadatel je oprávněn publikovat obrázek autora svým jménem a v případech, kdy je to s ohledem na způsob užití díla obvyklé, neuvádět u díla jméno a příjmení autora obrázku či jeho zákonného zástupce.

9.8. Pořadatel není povinen licenci využít. Ustanovení § 2378 až § 2381 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy účastníkem pro nečinnost pořadatele, ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora a ustanovení § 2385 občanského zákoníku o autorské korektuře se nepoužijí.

10. Dotazy k soutěži

10.1. Pro dotazy k soutěži slouží e-mail: pavel.cahlik@cncenter.cz nebo e-mail: simon.lupinek@cncenter.cz.

11. Zásady zpracování osobních údajů

11. 1. Pořadatel bude za účelem realizace soutěže a možnosti užití obrázků dle výše uvedené licence, na základě oprávněného zájmu, zpracovávat osobní údaje účastníků a jejich zákonných zástupců. Konkrétně se bude jednat o osobní údaje účastníků a jejich zákonných zástupců, které vyplnili do soutěžního formuláře (jméno a příjmení účastníka, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště účastníka, adresa trvalého bydliště zákonného zástupce, kontaktní e-mailovou adresa účastníka a kontaktní emailová adresa zákonného zástupce) a dále v případě výherců informace pro zaslání výhry (např. email) a informace o získané výhře. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce.

11.2. Výherci berou na vědomí, že jejich jméno, bydliště a příp. fotografie mohou být publikovány v periodiku BLESK, Nedělní BLESK, ABC nebo na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele (zejm. Instagram a Facebook).

12. Další podmínky soutěže

12.1. Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Podmínky dodání a záruky vztahující se k výhrám získaným v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel neodpovídá za způsob vyřízení reklamace.

12.2. Pořadatel nemůže garantovat technicky bezchybný průběh soutěže. Pořadatel tedy v této souvislosti účastníkům neodpovídá za případné technické potíže.

12.3. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace v průběhu soutěže.

12.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Pravidla, změnit dobu trvání soutěže, vyměnit výhry za jiné výhry v podobné hodnotě, soutěž odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. Případná změna se však nedotkne rozsahu již udělené licence ze strany zákonného zástupce autora obrázku.

12.5. Pořadatel je oprávněn ke kontrole všech podmínek v Pravidlech. Zejména je oprávněn odložit odeslání výher a výhry i zpětně odebrat výhercům, kteří porušili tyto Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by v důsledku odebrání výhry mohla účastníkovi vzniknout.

12.6. Úplné a aktuální znění Pravidel je k dispozici na www.blesk.cz/souteze. V souvislosti se soutěží mohou být zpřístupněny zkrácené verze těchto Pravidel. Závazná je však pouze tato úplná verze Pravidel.

12.7. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

V Praze dne 18.9.2021