Pravidla soutěže Vyhrajte s novou domovskou stránkou Blesk.cz

(dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 02346826 (dále jen „Pořadatel“).

2. Název soutěže

2.1. Název soutěže „Vyhrajte s novou domovskou stránkou Blesk.cz“ (dále jen „soutěž“).

3. Doba a místo konání soutěže 

3.1. Soutěž probíhá na stránkách Blesk.cz v období od 19. 5 2021 do 30. 6 2021, včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která odeslala Formulář uvedený v odst. 5.1, a která nejpozději k okamžiku odeslání Formuláře splňuje následující podmínky (dále jen „účastník“):

(a) dosáhla věku 18 let,

(b) má doručovací adresu v České republice.

4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli, jakož i osoby jim blízké.

5. Přihlášení do soutěže, odeslání formuláře

5.1. Do soutěže je možné se přihlásit kdykoliv během doby trvání soutěže, a to prostřednictvím formuláře Google Forms, který bude dostupný ze stránky www.blesk.cz. Čas pro příjem odpovědí do soutěže je od 00:01 prvního soutěžního dne, do 24:00 posledního soutěžního dne (dále jen „Formulář“).

5.2. Každý účastník může soutěžit pouze z jedné e-mailové adresy, ze které lze do soutěže zaslat maximálně 1 vyplněný Formulář. Účastník může získat nejvýše jednu výhru v soutěži.

5.3. V případě, že by účastník soutěžil v rozporu s Pravidly ze dvou či více e-mailových adres, či z jedné e-mailové adresy překročí limit 1 vyplněného Formuláře, může být účastník ze soutěže vyloučen. Pořadatel však může zohlednit Formulář, který byl doručen jako první a na ostatní Formuláře účastníka nebrat zřetel.

5.4. Pro stanovení času doručení vyplněného Formuláře je rozhodující čas přijetí Formuláře do systému formulářů, provozovaného Pořadatelem. Do soutěže budou zařazeny všechny vyplněné Formuláře obsahující odpovědi na všechny otázky, splňující Pravidla, které došly v době trvání soutěže.

5.5. Jakékoliv vyplňování Formulářů pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyloučení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů a metod, které účastníkovi mohou zajistit výhodu oproti ostatním účastníkům, může být kvalifikováno jako odporující Pravidlům a soutěžící bude ze soutěže vyloučen. Pořadatel je oprávněn rozhodnout, jaké jednání bude za takové požadovat.

5.6. Odesláním Formuláře účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

6. Výhra a určení výherců

6.1. Pořadatel do soutěže zařadil tyto výhry:

·        1x televize LG 49UN7300 (podrobné specifikace k nalezení zde: https://www.czc.cz/lg-49un7300-123cm/287933/produkt) („televize“)

·        3x tablet Lenovo TAB M8, 2GB/32GB, Iron Grey (podrobné specifikace zde: https://www.czc.cz/lenovo-tab-m8-2gb-32gb-iron-grey/274840/produkt) („tablet“)

·        3x mobilní telefon Samsung Galaxy A02s, 3GB/32GB, Black  (podrobné specifikace https://www.czc.cz/samsung-galaxy-a02s-3gb-32gb-black/305774/produkt) („mobilní telefon“)

·        50 x myš BLESK červená (podrobné specifikace například zde: https://www.datart.cz/bezdratova-mys-blesk-2-zdarma.html) („myš“)

(společně také „Výhry“).

6.2. Dne 1. 7. 2021 proběhne losování Výher Pořadatelem. Do losování Výher budou zařazeni účastníci, kteří (a) odeslali Formulář během doby trvání soutěže, ve kterém účastníci vyplnili všechny potřebné pole (b) postupovali v souladu s Pravidly.

6.3. Účastník, který bude vybrán v rámci losování (dále jen „Výherce“), obdrží od Pořadatele příslušnou Výhru. Účastník může za dobu trvání soutěže vyhrát maximálně 1 (jednu) Výhru.

6.4. První vylosovaný Výherce, obdrží televizi; druhý až čtvrtý Výherce obdrží tablet; pátý až sedmý Výherce mobilní telefon; další vylosovaní Výherci obdrží myš. Pořadatel upozorňuje, že počet Výher je předem dán a omezen. Dále Pořadatel může Výhru zaměnit za jinou Výhru ve srovnatelné hodnotě (dále viz odst. 10.6). V případě, že je vylosován Výherce, který už Výhru obdržel, losuje se Výherce jiný.

7. Oznámení o Výhře a předání

7.1. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře prostřednictvím e-mailu uvedeného Výhercem v odeslaném Formuláři. Oznámení o Výhře (dále jen „Oznámení“) bude Výherci odesláno zpravidla do 15 pracovních dnů po jeho vylosování na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři. Výherce musí na Oznámení reagovat vyplněním požadovaných údajů pro zaslání Výhry (jinak není zaslání možné) nejpozději do 15 dní .

7.2. Výhra bude Výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od reakce Výherce na Oznámení v souladu s odst. 7.1, a to na adresu v České republice uvedenou Výhercem.

7.3. Pokud si Výherce nevyzvedne Výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci Výherce vyzvednout Výhru po předchozí domluvě s panem Pavlem Cahlíkem (e-mail: pavel.cahlik@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od Oznámení. Pokud výherce neposkytne údaje v souladu s odst. 7.1, neuvede adresu pro doručení Výhry v České republice nebo si výherce nevyzvedne Výhru ani v dodatečném termínu podle tohoto odst. 7.3 propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

7.4. Účastníci, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

8. Dotazy k soutěži

8.1. Pro dotazy k soutěži slouží infolinka Pořadatele 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) a email mobil@cncenter.cz.

9. Zásady zpracování osobních údajů

9. 1. CZECH NEWS CENTER a.s. jako správce bude v souvislosti s pořádanou soutěží, na základě oprávněného zájmu, zpracovávat osobní údaje účastníků. Konkrétně se bude jednat o osobní údaje účastníků, které vyplnili do Formuláře (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, samotné odpovědi, čas odeslání Formuláře) a dále v případě Výherců informace pro zaslání Výhry (např. bydliště) a informace o získané výhře. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

9.2. Výherci berou na vědomí, že jejich jméno, bydliště a fotografie může být publikována v deníku Blesk nebo na stránce www.blesk.cz.

10. Další podmínky soutěže

10.1. Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo Výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Podmínky dodání a záruky vztahující se k Výhrám získaným v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel neodpovídá za způsob vyřízení reklamace.

10.2. Pořadatel není odpovědný za škody, které vzniknou účastníkům nebo třetím osobám v souvislosti se soutěží nebo Výhrou. Pořadatel dále neodpovídá za poškození či případnou ztrátu Výhry při jejím zaslání Výherci.

10.3. Pořadatel nemůže garantovat technicky bezchybný průběh soutěže. Pořadatel tedy v této souvislosti účastníkům neodpovídá za případné technické potíže např. s odesláním Formuláře.

10.4. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace v průběhu soutěže.

10.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Pravidla soutěže, změnit dobu trvání soutěže, vyměnit Výhry za jiné výhry v podobné hodnotě, soutěž odložit, zrušit nebo předčasně ukončit.

10.6. Pořadatel je oprávněn ke kontrole všech podmínek v Pravidlech soutěže. Zejména je oprávněn odložit odeslání Výher a Výhry i zpětně odebrat Výhercům, kteří porušili tyto Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by v důsledku odebrání Výhry mohla účastníkovi vzniknout.

10.7. Námitky vůči soutěži musí účastník zaslat do 45 dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

10.8. Úplné a aktuální znění Pravidel je k dispozici na www.blesk.cz/souteze. V souvislosti se soutěží mohou být zpřístupněny zkrácené verze těchto Pravidel. Závazná je však pouze tato úplná verze Pravidel.

10.9. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

V Praze dne 17.05.2021