Soutěž probíhá v časopise Blesk bydlení v období od 15.4. 2020 do 19.5. 2020 (dále jen „soutěžní období“). Vyhrává 1 soutěžící, jenž bude vybrán odbornou porotou složenou z členů redakce.

Soutěž bude vyhlášena v měsíčníku Blesk bydlení dne 15.4. 2020. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly přihlášku do soutěže v soutěžním období obsahující digitální fotografie své současné ložnice, spolu s příběhem – odůvodněním, proč touží po změně, dále své jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu svého bydliště, resp. adresu nemovitosti, v níž se soutěžní ložnice nachází, to vše prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: promenaloznice@cncenter.cz. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Neúplné e-maily (e-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti) či e-maily zaslané mimo soutěžní období nebudou do soutěže přijaty.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Čas pro příjem fotografií je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ze všech přihlášených soutěžících vybere porota složená z členů redakce měsíčníku Blesk Bydlení jednoho výherce, jehož příběh bude nejoriginálnější.

Cena:

1 x Proměna ložnice navržená designérem v celkové hodnotě 100.000 Kč s nábytkem ASKO-NÁBYTEK.

Účastník soutěže přihlášením do soutěže potvrzuje, že

a) je vlastníkem přihlášené ložnice do soutěže a bytové jednotky, v níž se ložnice nachází, resp. má s majitelem vypořádaný souhlas k provedení proměny ložnice dle této soutěže

b) je autorem přihlášené fotografie a příběhu, příp. má s autorem vypořádána autorská práva a disponuje veškerými právy k těmto fotografiím a příběhu a dále prohlašuje, že tyto fotografie a příběh jsou původní a zachycují reálný skutečný stav

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny či v příběhu popsány, včetně svolení poskytnout takové fotografie a příběh do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel

d) užitím fotografie či příběhu Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi.

Neúplně označené fotografie, příběhy, resp. přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslané fotografie a příběhu bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových, příp. elektronických mediích Organizátora a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Organizátora, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Organizátorem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Organizátorem.

Organizátor je zejména oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky

a) jejichž fotografie či příběh neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) fotografie či příběh jsou jinak v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy

c) fotografie či příběh by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášený účastník vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Výherce bude kontaktován nejpozději 30.5. 2020 na e-mail, ze kterého poslal soutěžní fotografii a příběh.

Výherce je povinen nejpozději v rámci 1. návštěvy organizátora u výherce, v termínu určeném níže, uzavřít s organizátorem smlouvu o spolupráci upravující podmínky provedení proměny, zejm. poskytnutí součinnosti výherce zahrnující např. umožnění přístupu do nemovitosti, v níž se ložnice nachází, umožnění provedení proměny v podobě určené výhradně designérem, a to v předem určené dny, úplné vyklizení ložnice (tj. čistý, vymalovaný prostor bez jakéhokoliv nábytku, spotřebiče či jiného 3D předmětu), poskytnutí součinnosti a souhlasu k pořizování fotografií, rozhovorů a videí s výhercem či předchozí, průběžného a výsledného stavu ložnice za účelem zdokumentování a uveřejnění průběhu proměny.

Pokud soutěžící odmítne uzavření výše uvedené smlouvy či její plnění, bude vyloučen ze soutěže a na jeho místo nastoupí další soutěžící určený porotou.

Dne 8.6 2020 (či v jiný organizátorem předem alespoň 3 pracovní dny sdělený termín) proběhne první návštěva u výherce za účelem nafocení staré ložnice, rozhovoru a podpisu smlouvy o spolupráci. Výherce je povinen ve dnech 3. – 4. 9. 2020, či v jiný organizátorem předem (alespoň 14 dní) sdělený termín, přenechat svou ložnici k dispozici designerům a stavebním dělníkům za účelem realizace proměny ložnice.

Pro stanovení doby doručení e-mailu je rozhodující čas přijetí e-mailu, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny e-maily obsahující veškeré náležitosti, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho e-mailu, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 e-mail. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více e-mailových adres, bude zohledněn e-mail, který byl doručen jako první a na ostatní e-maily nebude brán zřetel.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let (nejpozději v den přihlášení do soutěže). Organizátor neodpovídá za nedoručení e-mailu. Účastí v soutěži – tzn. odesláním e-mailu organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie jeho i jeho ložnice mohou být publikovány v měsíčníku Blesk bydlení a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, email, čas doručení e-mailu, zaslané fotografie a příběh. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 15. dubna 2020